Новини

Проучване на мнението на заинтересовани страни, фокусирано върху разпознаването на STEM (наука, технологии, инженерство и математика) предприемачеството като възможна кариерна пътека, обвързано с постигане на целите за устойчиво развитие (ЦУР) от младите хора. Проучването е част от проект "STUDentrepreneurs".

LOGO STUDentrepreneurs JPG Type 2Целите за устойчиво развитие (ЦУР), установени от Организацията на обединените нации, предоставят цялостна рамка за справяне с глобалните предизвикателства и напредък в устойчивото развитие. В този контекст STEM предприемачеството се очертава като динамичен път за стимулиране на иновациите, икономическия растеж и социалното въздействие, същевременно подкрепяйки ЦУР.

Основната цел на проучването е придобиването на по-задълбочен поглед върху нивото на обвързаност между STEM предприемачеството насочено към подкрепа на постигане на ЦУР. 

Ключови теми:

Въпросникът разглежда набор от ключови теми, включително:

- Възприеманото значение на STEM предприемачеството за постигане на ЦУР;

-Текущи усилия и инициативи, насочени към насърчаване на STEM предприемачеството в рамките на ЦУР;

-Бариери и предизвикателства, възпрепятстващи развитието и напредъка на STEM предприемачеството в съответствие с ЦУР;

-Възможности за сътрудничество и партньорство за подобряване на видимостта и въздействието на STEM предприемачеството върху целите за устойчиво развитие;

Споделените уникални гледни точки и опит са неразделна част от оформянето на  разбирането за тази сложна и многостранна тема. Споделените разбирания и опит,  допринасят за генерирането на ценни знания, които могат да формират програми и инициативи, вкл. разработване на образователна програма за млади хора (15-29), насочена към насърчаване на благоприятна екосистема за развитие на STEM предприемачество в съответствие с ЦУР.

Поверителност:

Цялата споделена информация, ще бъде третирана при изключителна конфиденциалност. Изводите ще бъдат представени в обобщен вид, за да се гарантира анонимност.

 

ДОСТЪП ДО ПРОУЧВАНЕТО:ТУК

 

en co funded by the eu posПроектът се финансира по програма „“Еразъм +“

Тази публикация е създадена от фондация "Каузи", съдържанието ѝ е изцяло отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не отразява задължително позицията на програма „Еразъм +“ и ЕК.

Въпросник за младежи - нагласи и разбиране на STEM обучението и връзката с предприемачеството за постигане на Целите за устойчиво развитие

Част от съвместния проект " STUDentrepreLOGO STUDentrepreneurs JPG vertical BLUE Type 2neurs" на фондация "Кaузи", социално предприятие "Liofyllo"- Гърция и Асоциация "Jovesolides" - Испания са проучванията заложени в дейност едно.

Каним младежи между 15 и 29 години да вземат участие в попълването на анонимен въпросник насочен към проучване на мнението на младите хора относно състоянието и нивото на признаване на STEM предприемачеството като възможен кариерен път. 

Получените отговори ще предоставят ценна информация за възприемането и разбирането на STEM предприемачеството сред млади хора. Отговорите ще помогнат за създаването на стратегии за насърчаване и подкрепа на предприемаческите начинания в STEM областите и създаването на отворени обучителни ресурси. 
 
Областите на STEM (наука, технологии, инженерство и математика) са в челните редици на иновациите и технологичния напредък, движейки значително икономически растеж и обществен прогрес. Предприемачеството в тези области предлага уникален кариерен път за младите хора и възможност да прилагат своите знания, креативност и умения за справяне с предизвикателствата в реалния свят и създаване на решения на конкретни социални проблеми.
През последните години нараства вниманието за потенциала на STEM предприемачеството и начините да стимулира иновациите, създаването на работни места и да насърчава икономическото развитие. Важен въпрос е степента, в която младите хора смятат, че STEM предприемачеството е възможен кариерен път.
 
Чрез разбирането на факторите, които влияят върху решенията на младите хора относно кариерните пътеки в STEM предприемачеството, можем по-добре да приспособим образователните програми насочени към подкрепа и създаващи възможности за овластяване на амбициозни предприемачи и насърчаването на култура на иновациионно мислене.
 
ДОСТЪП ДО ПРОУЧВАНЕТО: ТУК

 

 

en co funded by the eu posПроектът се финансира по програма „“Еразъм +“

Тази публикация е създадена от фондация "Каузи", съдържанието ѝ е изцяло отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не отразява задължително позицията на програма „Еразъм +“ и ЕК.

Пътеводител за STEM предприемаческо обучение на младежи по темите: устойчиво развитие, предприемачество решаващо екологични проблеми и планиране на социален бизнес

Във века на технологичния прогрес и нарастващите екологични предизвикателства, образованието играе ключова роля за подготовката на следващите поколения да се справят с предизвикателствата пред света. STEM (наука, технологии, инженерство и математика) образованието е на прага да промени начина, по който учениците учат и възприемат света около тях. В същото време, предприемачеството носи в себе си потенциала да създаде иновативни решения за устойчиво развитие. Комбинирането на тези две области може да представлява мощен катализатор за промяна и развитие.

STEM образованието и STEM предприемачеството са тема, която все повече намира поле за приложение в различните образователни системи  включително благодарение на провеждането на неформални обучения по темата. Социалното предприемачество е нова концепция и ефективен подход за решаване на социални проблеми с бизнес решения, но същевременно то е свързано с постигането на целите за устойчиво развитие.  Проект „STUDentrepreneurs“ поставя основите на създаването на възможности за генериране на социални и екологични бизнес иновации обвързани с обучението по природни и точни науки в контекста на постигане на Целите за устойчиво развитие.

STUDentrepreneurs се изпълнява съвместно от водещата организация - фондация „Каузи“-България в партньорство със социално предприятие “Liofyllo” от Гърция и организация „Йовесолидес“ от Испания.

Цели на проекта

 • Проучване и анализиране на сегашното състояние на уменията, нагласите и възможностите за насърчаване, мотивация и реализиране на социални иновации и социални бизнес, базирани на природните науки идеи в България, Гърция и Испания;
 • Създаване на знания и умения за развиване на нови предприемачески модели, базирани на социални иновации, принципите на устойчивото развитие, чрез неформално обучение у 60 млади хора от България, Гърция и Испания;
 • Подпомагане на дигитализирането на процеса на учене на млади хора от уязвими групи чрез предоставяне на възможности за онлайн и дистанционно учене;
 • Обединяване на 9 обучители и консултанти от партньорските организации, които да подпомагат и насърчават младите хора в търсенето на иновативни подходи за разрешаване на социални и екологични проблеми в общността;
 • Повишаване на обществената осведоменост по отношение на Целите за устойчиво развитие, глобалните усилия за преодоляване на социалните, икономически и екологични проблеми на човечеството;
 • Повишаване на капацитета на кандидатстващите организации за осъществяване на международни партньорства в областта на социалните иновации и социалното предприемачество.

Активности в рамките на проекта:

 1. Проучване на състоянието и нивото на разпознаване на STEM предприемачеството като кариерна пътека
 2. Разработване на обучителна програма с фокус върху Целите за устойчиво развитие, STEM и предприемачество и провеждане на обучения
 3. Разработване на отворени образователни ресурси
 4. Управление на проекта и транснационални срещи
 5. Разпространение на резултатите от проекта

Резултати от проекта:

Изграждане на капацитет за социално предприемачеството базирано на наука , като възможна кариерна пътека и повишаване на разбирането на важността за активно гражданство и инициативност за решаване на конкретни социални и екологични проблеми у 60 младежи.

Продукти от проекта:

Продукт 1. Доклад-анализ от проучване;

Продукт 2. Обучителна програма за социално предприемачество базирано на науката, целяща да постигне Целите за устойчиво развитие;

Продукт 3.  Отворен образователен ресурс под формата на дигитализирани обучителни материали.

Какво предстои да се случи?

 • Провеждане на интервюта със заинтересовани страни;
 • Провеждане на анкетно проучване с младежи;

Проектът е с продължителност до 2025 година.

Ако желаете да разберете повече за проект STUDentrepreneurs, предстоящите дейности и резултати, както и за работата на партньорите  следете фейсбук страницата ни и www.kauzi.org 

 

en co funded by the eu pos

Проектът се финансира по програма „“Еразъм +“

Тази публикация е създадена от фондация "Каузи", съдържанието ѝ е изцяло отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не отразява задължително позицията на програма „Еразъм +“ и ЕК.

Копие на Копие на Team Building Online Course Poster 15.907 x 4 см 1920 x 1080 px 1Фондация "Каузи" организира заключителна конференция по проект "Партньорство за насърчаване на младежкото социално предприемачество".
 
Конференцията ще се състои на 24 октомври /вторник/ от 10:00 часа в зала 2 на Sopharma Business Towers.
 
На събитието ще бъдат представени резултатите от изпълнение на проект PESYSE от партньорите от България, Сърбия, Гърция и Португалия.
Събитието е двупанелно, като в първи панел ще бъде представена обучителната платформа създадена по проекта и резултатите от проведените във всяка страна предприемачески борси и представени предприемачески идеи.
 
Втори панел ще се фокусира върху въздействието на социалните бизнеси, начините за финансиране и устойчивост. Ще бъдат представени добри примери на социални предприемачи.
 
Събитието е двуезично - български и английски език и ще бъде осигурен превод.
 
Участието е безплатно, но с предварителна регистрация ТУК.
 
Местата за участие са ограничени до запълване капацитета на залата. Всеки регистрирал се ще получи имейл за потвърждение на участието си в конференцията.
 
Регистрацията на място започва в 9:30 часа
 
Очакваме ви!

Diskusiya zeleni profesiiБроени дни след началото на новата учебна година фондация „Каузи“ организира дискусия на тема „Зелени професии и зелени умения – модерни и перспективни“.

Дискусията има за цел да събере идеи, полезни практики и да бъде споделена информация за бъдещето на зелените професии и нужните умения на бъдещите специалисти в тези сфери.

Дискусията дава началото на серията събития посветени на зелените професии и зелените умения и е част от проект "Професиите, които ще спасят света. Темата на дискусионната среща е с фокус възможностите за развитие на зелените професии, необходимите умения за практикуване на професиите и възможностите за бъдещо развитие. На събитието ще бъде споделена повече информация и за за първата национална програма за обучение на специалисти по устойчиво управление.  

 

 

 

Тема: Дискусия „Зелени професии и зелени умения – модерни и перспективни“

Дата: 25 септември 2023 г.

Час: 10:00 часа

Място: Стопански факултет на СУ, зала 401

Събитието е безплатно, но с предварителна регистрация ТУК.

Предстоящи събития:

28.09.2023, 11:00 ч., Семинар: "Кръгова и зелена икономика - мисия възможна"

28.09.2023, 15:00 ч.,  Семинар: "Професии на бъдещето и екологична устойчивост" 

29.09.2023, 09:00 ч., Работилница: "Устойчиви работни места и устойчива градска среда"

29.09.2023, 12:00 ч.,  Работилница: "Ефективност на ресурсите, конкурентоспособност и нисковъглеродна икономика"

 

logo pr evropa

 

Проект „Професиите, които ще спасят света“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община по програма Европа 2023 от фондация „Каузи“ в партньорство със Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Картина1Част от информационната кампанията насочена към широката общественост по проект „Професиите, които ще спасят света“ по програма "Европа" 2023 на Столична община е създаването на информационен видеоклип.

Видео съдържанието е насочено към популяризиране на проекта и дейностите сред широката общественост и дава базова информация за проекта, добрата практика и създадената онлайн платформа - https://greenjobscareer.eu/.

Видеото засяга темите за изменението на климата, отговаря на въпросите „Какво са зелените работни места?“, „С какво са полезни зелените професии" и "Какво са зелени умения на работното място?“. Клипът представя партньорите и програмата по проекта и възможностите за достъп до информационни и обучителни материали по темата в създадения за целта онлайн портал.

Видеото може да гледате тук: https://www.youtube.com/watch?v=kFK5WVgtm84&t=19s

 

 

 

 

logo pr evropaПроект „Професиите, които ще спасят света“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община по програма Европа 2023 от фондация „Каузи“ в партньорство със Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Проект “Професиите, които ще спасят света“ цели да надгради постигнатото и да допълни механизма за взаимодействие между образователна институция, граждани и граждански организации на местно ниво. С изпълнението на проекта ще се създаде възможност за среща между ученици, студенти, учители, преподаващи природни и точни науки, от училища в столицата с представители на академичната институция и практици, които да ги запознаят с нуждите за развитие на зелена икономика и развитието на умения за заемането на зелени професии. Учениците и учителите ще участват в дискусии и работилници по темата за зелена икономика. Ще бъде създадена възможност за младите хора да направят следващата стъпка към по-устойчиво бъдеще.
Модел на добрата практика е „Хъб за зелени кариери“ на Обединеното кралство, според тази добра практика информираността относно зелените умения, зелените работни места и зелената икономика създават възможност младите хора да бъдат част от решението за изменението на климата, загубата на биологично разнообразие, кризата с пластмасовите отпадъци и други екологични предизвикателства.

Проектът се финансира по Програма „Европа“ 2023 на Столична община. Водеща организация е фондация „Каузи“ и изпълнява проекта в партньорство със СУ „Св. Климент Охридски“.

В рамките на проекта ще бъдат изпълнени следните дейности:

 • Създаване на наръчник-обучителна програма „Зелена кариера“ насочен към широката общественост, институции, граждани, бизнес и др.;
 • Въвеждане на добра практика за взаимодействие между местната власт, гражданския сектор и образователни институции за подобряване на качеството на живот в столицата чрез обучение и информационна кампания;
 • Повишаване на обществената ангажираност за възможностите за кариерно включване и ограничаване на вредните емисии, активиране на гражданите за активни действия в тази насока чрез създаване на чувствителност по темата;
 • Повишаване на знанията относно устойчивостта и зелената икономика;
 • Развитие на „зелени“ умения и компетентности;
 • Възможности за работа и създаване на връзки между младежи, работодатели, преподаватели;
 • Създаване на информационен портал, запознаващ със зелените индустрии и професии като възможен перспективен кариерен път – връзка между работодатели, преподаватели и младежи.

 

logo pr evropaПроект „Професиите, които ще спасят света" се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2023 от фондация „Каузи“ в партньорство със СУ "Св. Климент Охридски"

Страница 1 от 24

©2024 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД