Новини

На 16 май 2023 г. в Interpred-WTC, София, на конференцията "Корпоративна социална отговорност 2023: Преход към устойчиви бизнес модели" фондация „Каузи“ представи международно проучване по проект за изследване на социалното въздействие. Конференцията бе организирана от списание Enterprise и с подкрепата на мултимедийната информационно-аналитична програма на фондация „Каузи“ – CSR Advice Box. Проучването е част от проект S.I.M.P.L.E. и е осъществено от ноември 2022 г. до април 2023 г. Шест български компании от индустриите производство и храна и напитки взеха участие в попълването на въпросниците.
Според резултатите от проучването повечето български компании ясно посочват КСО целите си в своята мисия, но нямат отделен бюджет за това и не използват и докладват спрямо световните КСО стандарти. Чуждестранните компании имат предимство при писмената КСО политика и наличието на мениджър, който да отговаря за КСО дейностите.
За всички компании, обхванати от проучването, здравето и безопасността на служителите им е основен приоритет. Чуждестранните компании проследяват повече устойчивостта по веригата на доставки в сравнение с българските, сочат още данните.

346886600 1353115665240363 2785607183769215334 n

768x432

На 18 и 19 май се проведе заключителната конференция във Венеция по проект S.I.M.P.L.E. - Social Impact Measurement Plan, Learning and Empowerment изпълняван по програма Еразъм +.
Заключителното събитие бе с поставен фокус върху готовността на бизнеса в Италия, Испания, Словения, Гърция и България за внедряване на стандарта B Corp. Екипът на фондация „Каузи“ представи работата си по създаването на план за действие насочен към МСП и съдържащ насоки за подобряване на устойчивостта и социалното въздействие.

Повече за проект S.I.M.P.L.E., създадените отворени обучителни и геймифицирани ресурси може да научите тук: https://www.thesimpleproject.eu/ 

По време на събитието бяха представени и резултатите от първото по рода си проучване в България за готовността на компаниите да прилагат международния стандарт B Corp. Готови ли са компаниите за B Corp сертифициране? Разберете повече във видеото ТУК.

Партньори по проекта са: ISRE - Италия, CCIB-Испания, PIMEC-Испания, CPU - Словения, KAUZI FOUNDATION - България, PHANTEION-Гърция, PRISM-Италия

348365307 1265392574183531 2270289009515925143 n

348579140 1438386783622107 5646555028016666708 n

Проект SIMPLE - пътищата към устойчивост, устойчивите бизнес модели и методологии за измерване на въздействието, които отчитат специфичните характеристики на МСП, надграждайки добрите бизнес практики на национално, европейско и международно ниво. SIMPLE е иновативен проект по програма Еразъм+, който има за цел да идентифицира уменията, необходими за установяване на устойчивите пътища за трансформация на МСП.
 
IO3 - ПЛАН ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Партньорите по проект SIMPLE са във финалната фаза на разработването и реализацията на всички цели на проекта. Сред основните цели на партньорството беше съвместно разработване и стандартизиране на методи и инструменти за измерване и управление на социалното въздействие в МСП, за да се създаде възможност за моментна снимка на планираните цели за социални иновации и да се изготви план за действие, който да насочва компаниите при проектирането на техния бизнес модел, като ориентира целите и методите си към логиката на B-Corp и Benefit Company.
 
По-специално, IO3 беше разделен на 3 основни дейности:
 
 • АНАЛИЗ: Започвайки от анализ на добрите практики на МСП, партньорите идентифицираха успешните фактори и възможността на тяхното имплементиране, за да дефинират и тестват бизнес модели, структурирани според логиката на B-Corp и Benefit Company.
 • РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ: партньорите са разработили модел на План за действие. Моделът използва съществуващи системи за сертифициране (B-Corp) и подходи, за да направи въздействието върху околната среда и обществото толкова измеримо, колкото и икономическото представяне, и по този начин сравнимо с това на други компании.SIMPLE verticale
 • ТЕСТВАНЕ С МСП: Партньорите създадоха възможности за подкрепа на МСП с цел да предоставят на компаниите насоки за подобряване на устойчивостта им и социалното им въздействие.
 
Искате ли да научите повече за проект SIMPLE?
 
Партньори по проекта са: ISRE - Италия, CCIB- Испания, PIMEC - Испания, CPU - Словения, KAUZI FOUNDATION - България, PHANTEION - Гърция, PRISM - Италия

На 18 и 19 май ще се проведе финална конференция по иновативен проект S.I.M.P.L.E. - Social Impact Measurement Plan, Learning and Empowerment по програма Еразъм+. Проектът цели да идентифицира уменията необходими за трансформация на МСП. Фокус на проекта е поставен върху пътищата за устойчивост, създаването на бизнес модели и методологии за измерване на социалното въздействие отчитащи специфичните характеристики на МСП. Цел на проекта е създаването на модел за идентифициране и прилагане на добри бизнес практики на национално, европейско и международно ниво.

Събитието ще се проведе в централата на водещата организация - ISRE, в Местре, Италия.

Партньорите ще се срещнат, за да обсъдят и представят пред заинтересовани страни последните изпълнени дейности и постигнатите успешни резултати от от проекта.

Проектът, ръководен от ISRE, включва участието на CCIB, CPU, PIMEC, KAUZI, PANTEION, PRISM.

Искате ли да научите повече за проект SIMPLE?
Посетете: www.thesimpleproject.eu

Повече за партньорите на фондация "Кaузи" по проект S.I.M.P.L.E.:

ISREI.S.R.E. Салезиански международен висш институт за образователни изследвания - ИТАЛИЯ
Мисията на I.S.R.E.е да насърчава изучаването, изследването и документирането, ориентирането и експериментирането с образователни и обучителни дейности, като същевременно допринася за културния растеж на територията, включително подкрепяне на социалната солидарност според християнските ценности.
I.S.R.E притежава 3 основни области на работа:
Значими партньорски проекти на местно, национално и международно ниво; Научни изследвания; Обучителни дейности.

 

CamaraТърговска камара Италия– Барселона – ИСПАНИЯ
Италианската търговска камара в Барселона е испанска организация с нестопанска цел на промишлени и търговски предприятия, професионалисти и търговци, които желаят да работят активно за развитието на икономическите отношения в Европа, особено между Италия и Испания.Камарата насърчава и подкрепя различните фази на процеса на интернационализация, като предоставя търговска помощ на испански, европейски и италиански компании чрез своите големи международни мрежи.

 

pimecPIMEC организация на малките и средни компании от Каталуния - ИСПАНИЯ
PIMEC е най-важната работодателска организация, която представлява и подкрепя интересите на микро, малки и средни предприятия (МСП) и самостоятелно заетите лица в Каталуния.PIMEC наброява над 100 000 МСП, като е най-голямата асоциация на МСП в Испания.Участва в 300 съвета на директорите и работни комисии с най-представителните публични администрации и социални агенти.

 

 

 

logo prism 200x100 bwPRISM CONSULTING SRL – ИТАЛИЯ
PRISM Consulting S.r.l.произвежда продукти и предоставя услуги, способни да: повишат ефективността и конкурентоспособността на организациите;стимулират икономическия растеж и растежа на заетостта;подкрепят иновациите, интернационализацията и транснационалното сътрудничество;насърчават развитието на уменията на човешките ресурси;осигуряват лесен достъп до комуникационни и информационни инструменти.

 

cpu gzs logo daljsiЦентър за бизнес обучения към Търговско промишлена камара - СЛОВЕНИЯ
Мисията на Словенската търговско-промишлена камара – Институт за бизнес обучение (CPU) е да предостави на компаниите качествени, съвременни и приложими знания, обогатени с международен опит и примери за добри практики.CPU е обучителен център, който притежава традиция и значителен опит в разработването, организирането и провеждането на професионални и технически семинари, курсове за обучение, семинари, краткосрочни и дългосрочни курсове и други събития, които отговарят на нуждите на техните клиенти.

 

logo greeceУниверситет по социални и политически науки Пантеон - ГЪРЦИЯ
Университетът за социални и политически науки Пантеон (PANTEION) има честта да бъде най-старият университет по социални и политически науки в Гърция, основан през 1927 г., с голям принос за популяризирането и развитието на социалните и политически науки в Гърция.Това е една от водещите академични общности в Гърция, със съответната репутация, особено в областта на конституционното, административното и международното право, международните отношения, икономиката, социологията, политическите науки, психологията и изследванията на медиите.

Партньорите по проект Social Impact Measurement Plan, Learning and Empowerment създадоха информационен видеоклип на тема корпоративна социална отговорност, устойчиви и екологични продукти и устойчиво развитие на МСП. Видеото представя устойчивостта в страните Италия, Словения, България, Гърция и Испания.
Видеоклипът е заснет по време на партньорска среща проведена във Венция, Италия и има вградени субтитри на английски език.
Проект S.I.M.P.L.E. (Social Impact Measurement Plan, Learning and Empowerment), KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT n° 2020-1-IT01-KA202-008523, в който фондация „Каузи“ е партньор, цели да идентифицира устойчивите пътища, бизнес модели и методологии за измерване на социалното въздействие, които да бъдат ползвани от малки и средни предприятия като добри практики на национално, европейско и международно ниво. 
Проектът е финансиран от програмата Еразъм+. Координатор е италианската организация ISRE, а партньори са Италианската търговска камара в Барселона, PIMEC – каталунска застъпническа организация, която работи за интересите на микро и малки предприятия и самонаети лица, Търговската камара на Словения, Prism Consulting от Италия и Университета за социални и политически науки Panteion в Атина.
 

В рамките на двугодишния се създадоха:Info Video Simple

 • Програма за обучение за устойчивост и корпоративни социални иновации (IO1), която е съобразена с текущите нужди и моментното състояние във всички участващи страни;
 • Интерактивни и игрови (геймифицирани) отворени образователни ресурси (IO2), насърчаващи използването на нови технологии за повишаване на капацитета на организациите чрез включване на игрови методи и създаването на интерактивен игрови образователен ресурс;
 • Разработени методи и инструменти за измерване на соцвиалното въздействие (IO3), стандартизирани методи и инструменти за измерване на социалното въздействие в малки и средни социални предприятия.
Може да научите повече за проект SIMPLE на: https://www.thesimpleproject.eu/
 
Разберете повече за предизвикателствата пред МСП свързани с КСО във видеото - достъпно ТУК.

В изпълнение на проект „Connecting Schools With Green Economy – Създатели на идеи за по-добър климат чрез въглеродно ограмотяване“ който цели да запознае младежи и заинтересовани страни с връзката между климатичните промени, въглеродната грамотност и зелените професии бяха проведени обучения, дискусии и работилници по темата за опазване на околната среда.

Обученията бяха проведени на 4 и 5 април, а дискусията и работилницата на 6 и 7 април 2023 година.


Основна цел на проекта е да повиши знанията и уменията за опазване на околната среда и устойчиво потребление чрез въглеродно ограмотяване на ученици, прилагане на иновативна методика за екологично образование и представянето ѝ на учители от училища в и извън София.
Проектът популяризира движението #ClimateOfChange и набира подкрепа за петицията „Климат за промяна“.


📝📝Петицията може да бъде подписана тук - https://bepf-bg.org/sign-the-petition/

 

viber изображение 2023 04 06 09 31 06 686      

 

 

 

 

 

 

337920568 1461128508028270 4547288615939398875 n 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Всички публикации са изготвени от фондация "Каузи" по програма „Младите за климат на промяна“ на фондация „ЕкоОбщност“ като част от проект “Климат на промяна“ (#ClimateOfChange), съфинансиран от Европейската комисия по програма DEAR (Програма за образование за развитие и повишаване на информираността). Съдържанието ѝ е изцяло отговорност на фондация "Каузи" и не отразява задължително позицията на Европейската комисия и на фондация „ЕкоОбщност“.

4 logos

340135287 247539784355273 2791980611078002999 n 1Обучителната книжка „Въглеродна грамотност за развитие на зелени умения за нови работни места“ е насочена към младежи и заинтересовани страни, които се интересуват от темата за въглеродната грамотност, усвояването на нови „зелени“ умения и преход към зелена икономика на бъдещето. Обучителната книжка дава базова информация включваща основни понятия, обяснения и препоръки които могат да бъдат използвани от страна на младежите, учителите и други заинтересовани лица с цел провеждане на обучения и практически занимания по темата за въглеродна грамотност и изграждане на базови умения обвързани с новите „зелени работни места“.Книжката е достъпна за изтегляне на официалната страница на фондация „Каузи“ – ТУК
Обучителната книжка е създадена по проект „Connecting Schools With Green Economy – Създатели на идеи за по-добър климат чрез въглеродно ограмотяване“ който цели да запознае младежи и заинтересовани страни с връзката между климатичните промени, въглеродната грамотност и зелените професии.
Създадените ресурсит целят да популяризират идеята за зелени работни места и намаляването на вредните емисии, като по този начин се повлияе положително върху климатичните промени.
Проектът популяризира движението #ClimateOfChange и набира подкрепа за петицията „Климат за промяна“.
📝📝Петицията може да бъде подписана тук https://bepf-bg.org/sign-the-petition
Всички публикации са изготвени от фондация "Каузи" по програма „Младите за климат на промяна“ на фондация „ЕкоОбщност“ като част от проект “Климат на промяна“ (#ClimateOfChange), съфинансиран от Европейската комисия по програма DEAR (Програма за образование за развитие и повишаване на информираността). Съдържанието ѝ е изцяло отговорност на фондация "Каузи" и не отразява задължително позицията на Европейската комисия и на фондация „ЕкоОбщност“.

Една от дейностите по проект „Connecting Schools With Green Economy – Създатели на идеи за по-добър климат чрез въглеродно ограмотяване“ цели да запознае младежи и заинтересовани страни с връзката между климатичните промени, въглеродната грамотност и зелените професии.

Ресурсите целят да популяризират идеята за зелени работни места и намаляването на вредните емисии, като по този начин се повлияе положително върху климатичните промени.

Основна цел на проекта е да повиши знанията и уменията за опазване на околната среда и устойчиво потребление чрез въглеродно ограмотяване на ученици, прилагане на иновативна методика за екологично образование и представянето ѝ на учители от училища в и извън София.

Проектът популяризира движението #ClimateOfChange и набира подкрепа за петицията „Климат за промяна“.

📝📝Петицията може да бъде подписана тук - https://bepf-bg.org/sign-the-petition/

336637954 1605640389860909 2295568939062241896 n

339925914 763851725124883 787361204582447334 n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339998022 165957166033380 1470695740508811727 n

340495864 239753258545988 8545810415972238327 n

 

339561349 1190949404923936 7073865835549184016 n

Всички публикации са изготвени от фондация "Каузи" по програма „Младите за климат на промяна“ на фондация „ЕкоОбщност“ като част от проект “Климат на промяна“ (#ClimateOfChange), съфинансиран от Европейската комисия по програма DEAR (Програма за образование за развитие и повишаване на информираността). Съдържанието ѝ е изцяло отговорност на фондация "Каузи" и не отразява задължително позицията на Европейската комисия и на фондация „ЕкоОбщност“.

vizaulizaciya loga

В изпълнение на проект „Connecting Schools With Green Economy – Създатели на идеи за по-добър климат чрез въглеродно ограмотяване“ имащ за цел запознаване на млади хора с причините за климатичните промени, въглеродната грамотност и зелените професии бяха проведени серия от събития, част от които бяха работилница и дискусия по темата за опазване на околната среда.

Работилницата и дискусията бяха проведени на 6 и 7 април 2023 година.

Основна цел на проекта бе да повиши знанията и уменията за опазване на околната среда и устойчиво потребление чрез въглеродно ограмотяване на ученици, прилагане на иновативна методика за екологично образование и представянето ѝ на учители от училища в и извън София.

Проектът популяризира движението #ClimateOfChange и набира подкрепа за петицията „Климат за промяна“.
📝📝Петицията може да бъде подписана тук - https://bepf-bg.org/sign-the-petition/

Дискусията и работилницата бяха част от серията събития, която включва провеждане на обучения по темата за околната среда и нейното опазване. Чрез провеждането им се целеше допълване на усвоените знания и умения, а дискусията и рабоитилницата бяха с практическа насоченост.
Дискусия„Зелени работни места и зелена икономика“ бе насочена към прилагане на наученото в обученията. Младите хора дискутираха над въпросите:

 • Защо е необходимо да спазваме определени стандарти за опазване на природата на работното място?
 • Какво е „зелената“ професия за мен?
 • Какво искам да работя и защо?
 • Как избраната от мен професия ще помогне на обществото?

Работилницата включваше създаването на:
„Дърво на зелените професии“ – инсталация, която участващите в събитието създадоха, като бяха разделени в групи, тя ще представя генерираните идеи за зелени практики в различните професии, които могат да бъдат приложени.
Младите хора имаха възможност да представят пред съучениците си желаните работни места и основните положителни черти на всяко работно място според собственото си виждане.

Всички публикации са изготвени от фондация "Каузи" по програма „Младите за климат на промяна“ на фондация „ЕкоОбщност“ като част от проект “Климат на промяна“ (#ClimateOfChange), съфинансиран от Европейската комисия по програма DEAR (Програма за образование за развитие и повишаване на информираността). Съдържанието ѝ е изцяло отговорност на фондация "Каузи" и не отразява задължително позицията на Европейската комисия и на фондация „ЕкоОбщност“.

4 logos

В изпълнение на проект „Connecting Schools With Green Economy – Създатели на идеи за по-добър климат чрез въглеродно ограмотяване“ целящ да запознае младежи и заинтересовани страни с връзката между климатичните промени, въглеродната грамотност и зелените професии бяха проведени серия от събития, част от които бяха обучения по темата за опазване на околната среда.

Обученията бяха проведени на 4 и 5 април с младежи.

Основна цел на проекта е да повиши знанията и уменията за опазване на околната среда и устойчиво потребление чрез въглеродно ограмотяване на ученици, прилагане на иновативна методика за екологично образование и представянето ѝ на учители от училища в и извън София.


Проектът популяризира движението #ClimateOfChange и набира подкрепа за петицията „Климат за промяна“.
📝📝Петицията може да бъде подписана тук - https://bepf-bg.org/sign-the-petition/

 

В серия от инфографики младите хора и заинтересовани страни - родители, учители и др. могат да намерят  повече информация за проекта. Обученията бяха фокусирани върху много въпроси засягащи темата за околната среда и какво можем да направим, за да опазим биологичното образование, да намалим въглеродния си отпечатък и как можем да изберем нисковъглеродна професия. По време на обученията, младите хора имаха възможност да отговорят на въпросите: 

 • Какво е въглеродна грамотност?
 • Какво е зелена икономика?
 • Какво са зелени работни места?
 • Как да намалим вредните емисии отделяни по време на ежедневните си дейности?
 • Какво означава да опазваме природата?
 • Как да бъдем полезни на обществото и да инициираме екологични инициативи?
 • Как да пазим природата у дома, в свободното си време, в училище?
 • Как да подобрим средата си на живот?

Всички публикации са изготвени от фондация "Каузи" по програма „Младите за климат на промяна“ на фондация „ЕкоОбщност“ като част от проект “Климат на промяна“ (#ClimateOfChange), съфинансиран от Европейската комисия по програма DEAR (Програма за образование за развитие и повишаване на информираността). Съдържанието ѝ е изцяло отговорност на фондация "Каузи" и не отразява задължително позицията на Европейската комисия и на фондация „ЕкоОбщност“.

4 logos

©2024 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси