Новини

11.08Vizualizaciya

На 11 август бе проведен семинар „Нагласи, предразсъдъци и стереотипи“ в град Полски Тръмбеш по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“. Събитието се проведе в сградата на Народно читалище „Отец Паисий 1905“.

В събитието участваха представители на общината и представители на фондация „Каузи“ - София, ученици и родители, заинтересовани страни от отдел Закрила на детето, Център за обществена подкрепа и отдел Социални дейности. Семинарът е четвърти пореден от цикъла семинари, целящи да направят моментна снимка на състоянието на мултикултурното образование в Общината, да се изследват пречките и възможностите за осъществяване на ефективен образователен процес.

Семинарът беше с практическа насоченост като съдържанието беше разработено така, че да осигури активно участие на присъстващите и сами да търсят проблемите и техните решения. Бяха разгледани понятията нагласи, предразсъдъци и стереотипи, основните им съставни елементи, функции и връзка с мултикултурното образование.

Възникналите дискусии и неформални разговори през петте часа на събитието откроиха основните понятия и разбирания за това какво е как можем да се справим като активни членове на обществото, като родители и като представители на отговорните институции с негативните последствия от наличието на предразсъдъци и стереотипи.

Семинарът продължи пет часа и включваше организиран храноден за всички участници.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 

Rabota s Roditeli

Във връзка с изпълнението на договор по проект: BG05M9OP001-2.018-002-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Община Полски Тръмбеш“

В изпълнение на дейност 4. „Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието“ е планирано провеждането на семинари по въпроси свързани с представяне на различни гледни точки по въпроси касаещи интеграцията.

Семинарите ще дадат възможност за широко обсъждане на въпроси свързани с интеграцията и приемането на другите.

Семинар „Работа с родители за въвеждане на децата в училищния живот“

Основни теми на семинара ще бъдат: културата – нашата и чуждата с техните прилики и разлики, предразсъдъците – защо се пораждат, как да ги преодолеем; стереотипите – как се пораждат, можем ли да ги избегнем?

Семинарът ще включва предговор на изброените по-горе теми и ще създаде възможност за дискусия между и с участниците присъстващи на събитието.

По време на семинара ще бъдат широко дискутирани темите свързани с изграждане на личностната ценностна система на детето, през какви етапи преминава всеки при изграждане на своите лични ценности и какви могат да бъдат особеностите свързани с припознаването на свои ценности и разбирането за чуждите.

Ще бъде откроена и ролята на семейството и семейната среда, разбирана с по-широкото понятие и включваща всички членове в едно семейство и техните роли при формирането на ценностни системи при децата.

Събитието ще даде възможност за обсъждане на темата свързана с подготовката за училище. Ще бъдат дискутирани въпросите: защо е важно децата да присъстват в училище? Какви методи могат да се прилагат, за да се стимулират младите да ходят на училище и да останат там по пълноценен начин водещ до последващи успехи в личен, учебен и в последствие професионален план.

Училището ще бъде представено, като културно и мултикултурно средище, където се сблъскват различни култури и ценностни системи, както и различни методи на възпитание взаимодействащи си помежду си.

Семинарът ще предостави възможност на всички желаещи да се включат, както и ще допълни техниките за привличане на родителите от различни групи да подобрят уменията си във възпитанието и отглеждането на деца.

Участниците ще имат възможност да споделят лично мнение и ще бъдат обменени различни гледни точки в широк спектър от дискусии обвързани с темата за въвеждането на децата в училищния живот.

Seminar Naglasi Stereotipi

Във връзка с изпълнението на договор по проект: BG05M9OP001-2.018-002-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Община Полски Тръмбеш“

В изпълнение на дейност 4. „Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието“ е планирано провеждането на семинари по въпроси свързани с представяне на различни гледни точки по въпроси касаещи интеграцията.

Семинарите ще дадат възможност за широко обсъждане на въпроси свързани с интеграцията и приемането на другите.

Семинар „Нагласи предразсъдъци и стереотипи“

Основни теми в семинара ще бъдат: Оценка на ценностите, които са в основата на знанията; Нагласите и предразсъдъците, които могат да имат хората и как възникват те; Отношение на учители и ученици към различните етнически групи; Как да развием положителни расови и етнически отношения?

Семинарът ще включва предговор, който ще запознае участниците с най-важните и базови понятия, които са свързани с темата на семинара – какво е културата, какви могат да бъдат културните различия и какви могат да бъдат културните сходства, както и какви са проблемите на мултикултурната образователна среда.

Планирани са съвместни занимания с цел упражнения по метода учене, чрез правене. Участниците в семинарите ще имат възможност да упражнят представеното по темата, като заедно, чрез брейнсторминг ще откроят важното за всеки от участниците.

Берейнстормингът ще бъде по метода „Световно кафене“ -  лесен за използване метод за създаване на мрежа от конструктивни обсъждания по въпроси, които касаят тематиката на семинара. Този метод спомага за събирането и генерирането на идеи и е лесно групово упражнение включено в учебния процес. Участниците ще се разделят на групи и всеки от тях ще променя групата си на ротационен принцип, за да може да изкаже мнението си по различните въпроси на семинара.

По време на семинара е планирано въвеждането на основни понятия, отново свързани с темата за нагласите, предразсъдъците и стереотипите.

Участниците ще се запознаят с характеристиките на ценностната система; Какво е лична ценност; Какво са духовни ценности; Какво са семейните ценности и какво е нашето отношение към ценностите на останалите хора.

В семинара е планирана индивидуална работа за всеки от участниците със задача да изготвят дърво на своите семейни ценности, като това ще е база за обменяне на опит и добри практики между тях.

20210729 160849 1Vizualizaciya
На 29 юли бе проведен семинар „Проблеми на интеркултурната образователна среда. Културни сходства“ в град Полски Тръмбеш по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“.

Събитието се проведе в сградата на Народно читалище „Отец Паисий 1905“.

В събитието участваха представители на общината и представители на фондация „Каузи“ - София, ученици и родители на ученици от СУ „Цанко Церковски“ и заинтересовани страни от отдел Закрила на детето, Център за обществена подкрепа и отдел Социални дейности.

Проведеното събитие е част от цикълът семинари за родители и заинтересовани страни по проекта. Семинарите са насочени към набавянето на информация, допълнителни знания, полезни похвати, препоръки за родители и заинтересовани страни в процеса на работа с деца от различни етноси и култури.

Госпожа Николинка Генова и нейни колеги от общината присъстваха на събитието и представиха отново пред аудиторията целите и дейностите по проекта, както и очакваните резултати.

Представители на партньора по проекта фондация „Каузи“ от град София бяха Николай Георгиев и Сребрина Ефремова, заедно с участниците в семинара бяха изготвени правила за работа по време на събитието. Семинарът бе планиран с практическа насоченост и дейно участие на всички присъстващи.

Семинарът предостави възможност за дискусии и отговори на въпроси. Участниците имаха възможност да преговорят научената информация от предишните семинари и да набавят нова информация и знания.  Родителите и заинтересованите страни се включиха в две практически занимания. Първото практическо занимание беше наречено „Културен айсберг“, участниците имаха възможност да направят свой семеен културен айсберг и да го представят пред останалите участници. Айсбергът показва моделите на общуване, традициите, ролите и животът във всяко едно семейство. Това практическо занимание създаде възможност да бъде споделен ценен опит между участниците.

Второто практическо занимание включваше участие на всички присъстващи, на флипчарт бяха изброени приликите и разликите между два етноса и техните прилики. Целта на практическата задача беше да бъде откроено голямото количество прилики между етносите и че колкото и различни да са два етноса, те все пак притежават повече прилики помежду си.

През цялото време на провеждане на семинара беше представена презентация с основните понятия, определения и насоки.

Възникналите дискусии и неформални разговори през петте часа на събитието откроиха основните понятия и разбирания за това какво е мултикултурно образование, какви са културните прилики между етносите, как децата да бъдат включени в мултикултурна среда.

Семинарът продължи пет часа и включваше организиран храноден за всички участници.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Kulturni Shodstva

Във връзка с изпълнението на договор по проект: BG05M9OP001-2.018-002-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Община Полски Тръмбеш“

В изпълнение на дейност 4. „Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието“ е планирано провеждането на семинари по въпроси свързани с представяне на различни гледни точки по въпроси касаещи интеграцията.

Семинарите ще дадат възможност за широко обсъждане на въпроси свързани с интеграцията и приемането на другите.

Семинар „Проблеми на интеркултурната образователна среда. Културни сходства“

Семинарът ще бъде съсредоточен върху съставяне на правила за работа по време на провеждането му. Основните участници – присъстващите ще създадат заедно правилата за провеждане на съвместните дейности, като това ще създаде възможност за екипна работа и запознаване на участниците един с друг.

По време на семинара ще бъде проведен брейнсторминг или така наречената мозъчна атака. Брейнстормингът е групова  техника за генериране на нови и полезни идеи при вземането на решения и за повишаване на творческото мислене. Брейнстомингът ще бъде съсредоточен върху темата „Проблеми на интеркултурната образователна среда. Културни сходства?“. Участниците ще имат възможност да споделят лични мнения, идеи и размисли по повод темата и заедно ще се запознаят с крайните резултати от проведения брейсторминг.  Чрез тази техника ще бъде създадено помощно средство  за дефиниране на проблемите на мултикултурната среда, ще се създаде възможност за търсене на решения на възникналите проблеми, както и ще бъде изследвано доколко решенията са надеждни.

Основни точки на брейсторминга ще бъдат:

  • Натрупване на колкото е възможно повече идеи от участниците
  • Множество идеи и посоки на работа над темата
  • Идеите ще се обсъждат, след като мозъчната атака приключи
  • Всички идеи и коментари ще бъдат допълвани от цялата група участници

След груповия брейнсторминг ще бъдат изяснени основните понятия вързани с интеркултурната образователна среда, както и културните сходства.

20210630 161359 1

VizualizaciyaНа 30-ти юни бе проведен семинар „Културни различия“ в град Полски Тръмбеш по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“.

Събитието се проведе в сградата на Народно читалище „Отец Паисий 1905“.

В събитието участваха представители на общината, представители на фондация „Каузи“ - София, ученици и родители на ученици от СУ „Цанко Церковски“ и заинтересовани страни от отдел Закрила на детето, Център за обществена подкрепа, отдел Социални дейности и други.

Събитието беше продължение на организирания в предишния ден семинар на тема „Междукултурно образование в училище – въпроси и отговори“.

Госпожа Николинка Генова и нейни колеги от общината присъстваха на събитието и представиха отново пред аудиторията целите и дейностите по проекта, както и очакваните резултати.

Представители на партньора по проекта фондация „Каузи“ от град София бяха Николай Георгиев и Сребрина Ефремова, заедно с участниците в семинара бяха изготвени правила за работа по време на събитието. Семинарът бе планиран с практическа насоченост и дейно участие на всички присъстващи.

Поради практическата насоченост на семинара бе организиран брейнсторминг с участниците. Присъстващите имаха възможност да споделят мнението си и разбиранията си по темата за това какво е култура.

Възникналите дискусии и неформални разговори през петте часа на събитието откроиха основните понятия и разбирания за това какво е култура, какви са културните различия, как трябва да бъдат приемани те и какво означава етнос и етническа принадлежност.

Семинарът продължи пет часа и включваше и организиран храноден за участниците.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

20210629 161035VizualizaciyaНа 29-ти юни се проведе семинар „Междукултурното образование в училище – въпроси и отговори“ по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“.

Събитието се проведе в сградата на Народно читалище „Отец Паисий 1905“.

В събитието участваха представители на общината, фондация „Каузи“, ученици и родители на ученици от СУ „Цанко Церковски“ и заинтересовани страни от отдел Закрила на детето, Център за обществена подкрепа, отдел Социални дейности и други.

Ръководителят на проекта госпожа Николинка Генова представи пред аудиторията проекта, целите и очакваните резултати. Всеки от присъстващите имаше възможността да представи себе си пред останалите присъстващи на събитието.

Г-жа Сребрина Ефремова от фондация „Каузи“ бе подготвила презентация насочена към стимулирането на участниците да се включат в дискусии по темата за мултикултурното образование в училище.

Присъстващите на семинара имаха възможност да дискутират проблемите свързани с мултикултурната среда в училище, какво би могло да се промени, за да могат да се провеждат ефективни занятия с учениците в мултикултурна среда.

Участниците обсъдиха кои са най-често срещаните стереотипи, които всеки среща в живота и работата си и които са свързани с мултикултурната среда и мултикултурното образование и възприятия.

Всеки участник имаше възможност да сподели мнението и препоръките си и да даде обратна връзка след проведеното събитие.

Събитието продължило пет астрономически часа с поставен фокус върху темата за мултикултурното образование в училище даде повод за неформални разговори по време на организирания за участниците храноден.

Участниците в срещата бяха поканени на семинар, провеждащ се на 30.06.2021 година на тема „Културни различия“.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Kulturni Razlichiya

Във връзка с изпълнението на договор по проект: BG05M9OP001-2.018-002-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Община Полски Тръмбеш“

В изпълнение на дейност 4. „Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието“ е планирано провеждането на семинари по въпроси свързани с представяне на различни гледни точки по въпроси касаещи интеграцията.

Семинарите ще дадат възможност за широко обсъждане на въпроси свързани с интеграцията и приемането на другите.

Семинар „Културни различия“

Семинарът ще разгледа темата за културните различия, като в провеждането е свързано и с провеждането на брейсторминг на темата. Участниците ще обменят идеи и ще дискутират темата за културата и всеки от присъстващите ще сподели какво разбира под понятието „култура“. Идеите на участниците ще бъдат обсъждани с участието на цялата група.

По време на семинара ще бъдат разгледани всички основни понятия, които са свързани с културата, културните различия и различните етноси. Ще бъдат дискутирани всички свързани с различните култури различия.

Организираният семинар е с практическа насоченост и предполага дейно участие на всички присъстващи.

Multikulturno Obrazovanie

Във връзка с изпълнението на договор по проект: BG05M9OP001-2.018-002-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Община Полски Тръмбеш“

В изпълнение на дейност 4. „Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието“ е планирано провеждането на семинари по въпроси свързани с представяне на различни гледни точки по въпроси касаещи интеграцията.

Семинарите ще дадат възможност за широко обсъждане на въпроси свързани с интеграцията и приемането на другите.

 Семинар „Междукултурно образование в училище – въпроси и отговори“

Първи семинар от цикълът семинари за родители ще разглежда темата за междукултурното образование в училище.

С него ще се представи проекта, неговите цели и очаквани резултати. Събитието ще включва и отговор на въпросник свързан с мнението на родителите и касаещ бъдещите дейности на проекта.

Участниците ще имат възможността да участват в широка дискусия свързана с мултикултурната среда и възможностите за справяне с потенциални проблеми при децата и ученето им в мултикултурна среда.

Участниците ще имат възможността да споделят мнението и вижданията си за това, дали смятат, че съществуват проблеми в мултикултурната средa в училище, как могат да бъдат решени тези проблеми, кой участва в дейностите по решаване на потенциално възникнали проблеми.

Ще се дискутират проблемите свързани с какво е необходимо да бъде променено, за да бъдат избегнати потенциални проблеми при мултикултурната среда в училище, както и кой трябва да инициира промяната.

Участниците ще има възможност и да споделят лично мнение относно най-често срещаните от тях стереотипи, с които се сблъскват, както те, така и от страна на други членове на семейството им, включително децата.

Masken BalВъв връзка с изпълнението на договор по проект: BG05M9OP001-2.018-002-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Община Полски Тръмбеш“

Маскеният бал ще включва участие на деца и родители. Децата ще дефилират в салона на училището с предварително подготвени маски изработени от тях.

По време на събитието ще има представяне на сценка – съвременна драматизация по приказката  „Дядо вади ряпа“, като сценката ще представят деца предварително подготвили се за изявата пред публиката.

По приказката „Косе - Босе“ ще бъде представена драматизация от страна на учениците.  

Събитието ще включва и представяне на танци, като учениците ще танцуват „Танц на пеперудите“ отново с костюми и изработени от тях маски.

Децата ще представят на присъстващите какви са добрите и лошите черти на героите, които са избрали да играят.

©2024 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси