Новини

Ученици от 90 СУ  ще участват в обучение по менторство за реализиране на предприемачески и социални идеи базирани на науката

Като част от дейностите по проект „УНИПРЕД – деца обучават деца“ предстои да се проведе обучение на ученици от гимназиален курс на 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“. В обучението ще се включат ученици, преминали през първата фаза на проект УНИПРЕД („Ученическите научни инициативи – предизвикателства за предприемачество“), за да се подготвят за провеждането на менторски сесии с други ученици, като развият презентационните и комуникационните си умения и повишат увереността си за говорене пред публика.

Менторството е известно от векове и е доказано като ефективна форма на обучение, личностно и професионално развитие. То може да бъде както формално, така и неформално. Добрият ментор може да помогне на наставлявания да развие нови умения, по-голяма увереност, да взима по-добри решения и се справя по-добре със задачите си, като споделя своя опит и знания. От друга страна, ползите за ментора включват разширени перспективи, укрепване на технически, лидерски и междуличностни умения, обмен на нови идеи и перспективи и удовлетворение от това да видят как другите се развиват.

Обучението ще се проведе STEM центъра „раСТЕМ“ на 90 СУ на 14.10.2022 г. от 12:50 ч., а темата на обучението ще бъде менторство.

logo pr evropa
Проект „УНИПРЕД – деца обучават деца“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2022 от сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

Учениците от 90 СУ реализират предприемачески и социални идеи

20211228 120129Днес, 07.10.2022 г., беше проведено обучение по публична реч с ученици от гимназиален етап на 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“. В него участваха младежи, преминали през пилотната фаза на проект УНИПРЕД („Ученическите научни инициативи – предизвикателства за предприемачество“). Целта на обучението беше да подготви учениците за провеждането на менторски сесии с техни съученици. Това включи развиване и подобряване на презентационните и комуникационните им умения и повишаване на увереността им да говорят пред публика.

По време на обучението учениците се запознаха с различните видове публична реч, какви са нейните цели и съставни елементи. Учениците получиха насоки за прилагане на различни техники за ефективно презентиране според вида аудитория и упражниха наученото чрез практически задачи по темите. Учениците участваха в дискусия за споделяне и обсъждане на добри примери и обмен на опит.

Обучението беше проведено STEM центъра „раСТЕМ“ на 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ .

logo pr evropa

Проект „УНИПРЕД – деца обучават деца“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2022 от сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

Учениците от 90 СУ реализират предприемачески и социални идеи

Като част от дейностите по проект „УНИПРЕД – деца обучават деца“ предстои да се проведе обучение на ученици от гимназиален курс на 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“. В обучението ще се включат ученици, преминали през първата фаза на проект УНИПРЕД („Ученическите научни инициативи – предизвикателства за предприемачество“), за да се подготвят за провеждането на менторски сесии с други ученици, като развият презентационните и комуникационните си умения и повишат увереността си за говорене пред публика.

Устната реч има свои специфични правила, които подобряват и улесняват комуникативния процес във всяка една сфера. Чрез развиване на умения за изразяване пред публика и усвояването на гласово-говорни техники за въздействие върху различен тип аудитории се постига усъвършенстване на личните, социалните и професионалните качества и се развива лидерски потенциал. Учениците ще могат да научат повече по темата и да прилагат на практика техники за публична реч във виртуална среда, устно представяне пред микрофон, публични комуникации и неформални разговори. Младите хора, усвоили изкуството на публичната реч, ще имат възможност да приложат уменията си навсякъде, където съществува потребност от ефективна говорна комуникация и разнообразни поведенчески умения: при презентации, пред различни обществени, културни и бизнес организации и медии.

Обучението ще се проведе STEM центъра „раСТЕМ“ на 90 СУ на 07.10.2022 г. от 12:50 ч., а темата на обучението ще бъде публична реч.

logo pr evropa

Проект „УНИПРЕД – деца обучават деца“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2022 от сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

Korica Aktivno Методиките, създадени по проект “Youth For 21 Century – умения на 21 век“, са достъпни за изтегляне и могат да бъдат използвани в обучението на млади хора между 15 и 29 години по темата за уменията на 21 век – финансова и дигитална грамотност, активно гражданство и лидерство. Безплатните ресурси са насочени към учители, представители на граждански организации и други заинтересовани страни.

Методиките съдържат основни насоки към обучители, които да провеждат обучения по темите за финансова грамотност, дигитална грамотност и активно гражданство. Методиките съдържат информация за това какви знания и умения ще получат обучаемите по съответните теми и са насочени към провеждането на присъствени, онлайн и хибридни обучения. В помощ на обучителите са встъпителните ръководства за употреба на ресурсите, които определят принципите на обучение. Всяка методика съдържа по две учебни програми за разглеждана тема. Описани са необходимите ресурси за провеждане на обучения по темите, използваните методи и подготовка.

В методиките са включени практически дейности и упражнения, както и опознавателни дейности и теми за въвеждащи дискусии. Материалите допълват създадените видео ресурси, като дават по-подробни насоки и създават възможност за предварително структуриране на обученията по темите за уменията на 21 век.

 • Методика „Дигитална грамотност“ - Тук
 • Методика „Финансова грамотност“ - Тук
 • Методика „Активно гражданство и лидерство“ – Тук

Образователните ресурси и програми са част от проект "Youth for 21 Century - умения на 21 век", изпълняван с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2021-2025), Министерство на младежта и спорта от фондация "Каузи".

 

Vuglerodna gramotnost FB koritsa 1Фондация „Каузи“ ще  организира поредица от събития по темата за въглеродна грамотност с различни заинтересовани страни. Събитията ще бъдат проведени в Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Ще бъде организирана дискусия с участието на различни заинтересовани страни – ученици, студенти, представители на гражданския сектор и академията. Ще бъдат организирани обучителни семинари и работилници за практическо приложение на инструменти за измерване на личния въглероден отпечатък и планиране на въглероден бюджет.

Събитията имат за цел да повишат въглеродната грамотност на присъстващите. Те ще бъдат запознати с концепцията за въглероден бюджет и ще тестват различни инструменти за измерване на въглеродния отпечатък и ще придобият умения за планиране на въглероден бюджет. Различните видове събития ще се организират паралелно, под формата на фестивал.

 

logo pr evropaПроект „Въглеродна грамотност 2.0"  се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2022 от фондация „Каузи“ в партньорство със СУ "Св. Климент Охридски"

Обучителните видеа и учебни програми, засягащи уменията на младите през 21 век по темите за финансова и дигитална грамотност и активно гражданство и лидерство, са достъпни за безплатно използване от родители, учители и организации.

Част от проект “Youth for 21 Century“ на фондация „Каузи“ са отворените безплатни образователни ресурси за младежи  – видеа и учебни програми по темите за финансова грамотност, дигитална грамотност и активно гражданство и лидерство.

Безплатните образователни ресурси за младежи – видеа и учебни програми по темите за финансова грамотност, дигитална грамотност и активно гражданство и лидерство – са част от проект “Youth for 21 Century“ на фондация „Каузи“.

Като част от проекта младежи участват в обучения по темите, които се провеждат онлайн, на място и хибридно в градовете София и Сливница и ще продължат до края на септември. Създадените ресурси целят да подпомогнат младите хора преди, по време и след обученията и ще могат да бъдат използвани без ограничение от всички заинтересовани.

Основна цел на проекта е да създаде възможности за младите хора да участват в разнообразни форми на неформално обучение, да им предостави алтернативни възможности да развият своя потенциал и да се справят с реални рискове, произтичащи от липсата на финансова и дигитална грамотност. Проектът ще подпомогне младежите да подобрят качеството си на живот и реализация.

В различните форми на обучение – онлайн, присъствено и хибридно – се използват различни интерактивни методи: лекции, ролеви игри, работа в групи, решаване на казуси и симулации.

 

Обучителните видеа са достъпни тук:

 

Образователните ресурси и програми са част от проект "Youth for 21 Century - умения на 21 век", изпълняван с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2021-2025), Министерство на младежта и спорта от фондация "Каузи".

 

 

logo pr evropaПроект “Въглеродна грамотност 2.0“ e втора фаза на проекта „Въглеродна грамотност – път към повишаването на качеството на живот в София“. Проектът  цели да надгради постигнатото и да допълни механизма за взаимодействие между образователна институция, граждани и граждански организации на местно ниво за повишаване на качеството на живот в столицата чрез подобряване на атмосферния въздух и намаляване на въглеродните емисии.

Проектът се финансира по Програма „Европа“ 2022 на Столична община. Водеща организация е фондация „Каузи“ и изпълнява проекта в партньорство със СУ „Св. Климент Охридски“.

В рамките на проекта ще бъдат изпълнени следните дейности:

 • Създаване на информационен портал на тема въглеродна грамотност с безплатен достъп
 • Организиране на първо по рода си събитие „Дни на въглеродната грамотност“
 • Създаване на пътна карта на София за постигане на въглеродна неутралност

Проектът ще предостави достъп до дигитални и лесно достъпни ресурси, които могат да бъдат ползвани за повишаване на въглеродната грамотност от много заинтересовани страни – младежи и ученици, студенти, работещи в различни сфери и широката общественост. Ресурсите са насочени към популяризиране на темата за въглеродна неутралност и повишаването на чувствителността на хората към темата и интегрирането ѝ в ежедневието на все повече граждани, както и към превенцията на замърсяването, чувството за отговорност на гражданите и организациите.

Проект „Въглеродна грамотност 2.0"  се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2022 от фондация „Каузи“ в партньорство със СУ "Св. Климент Охридски"

Finansova GramotnostКаним младежи на възраст от 15 до 29 години на безплатно обучение по финансова грамотност „Лични финанси за младежи“.
Обучението ще бъде проведено на 18 август от 10:30 часа. Може да участвате присъствено или онлайн.

Теми на обучението ще бъдат:

 • 10 важни правила за управлението на парите за тийнейджъри
 • Как да се учим от грешките на другите?
 • Личен бюджет. Възможно ли е сам да изчислявам приходите и разходите си?
 • Финансов кредит, стоков кредит, кредитна карта – какво трябва да знам за тези неща?

За включване в обучението е необходимо попълването на регистрационна форма: https://docs.google.com/…/1FAIpQLScJDJ8HAO3EnHQ7w5…/viewform

Присъственото обучение ще бъде проведено в сградата на 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, град София, ж.к. Люлин 2, вход от улица „Виолета Янкова“.

Онлайн включването в обучението ще бъде през платформата Google Meet. Всеки регистриран за оналйн обучение ще получи линк към срещата ден преди провеждане на събитието.

Обучението е част от цикъл с обучения за усвояване на умения на 21 век - финансова грамотност, дигитална грамотност, гражданска активност и лидерство.
Обучението е част от проект „Youth for 21 century – умения на 21 век“ и се провежда с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта, Национална програма за младежта (2021-2025).

За въпроси или нужда от съдействие – Биляна Камбурова, тел. 0876 247 334
Краен срок за регистрация: 16 август
Линк към информация за събитието във Facebook - ТУК.

Korica Digitalna gramotnostКаним младежи на възраст от 15 до 29 години на безплатно обучение „Дигитална грамотност“. Обучението ще бъде проведено на 11 август от 10:30 часа. Може да участвате присъствено или онлайн.
 
Теми на обучението ще бъдат:
 • Как да проверяваме фалшиви новини и информация в интернет/ Fact Checking/
 • Какво споделяме в интернет и за кого е достъпно
 • Фишинг, фалшиви профили и измами в социалните мрежи
 • Кои сме ние в интернет – лична информация
За включване в обучението е необходимо попълването на регистрационна форма: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc9mFFGxyr3rybWB6…/viewform
Присъственото обучение ще бъде проведено в сградата на 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, град София, ж.к. Люлин 2, вход от улица „Виолета Янкова“.
Онлайн включването в обучението ще бъде през платформата Google Meet. Всеки регистриран за оналйн обучение ще получи линк към срещата ден преди провеждане на събитието.

Обучението е част от цикъл с обучения за усвояване на умения на 21 век - финансова грамотност, дигитална грамотност, гражданска активност и лидерство.
Обучението е част от проект „Youth for 21 century – умения на 21 век“ и се провежда с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта, Национална програма за младежта (2021-2025).

За въпроси или нужда от съдействие – Биляна Камбурова, тел. 0876 247 334
Краен срок за регистрация: 9 август
Линк към информация за събитието във Facebook - ТУК.
©2024 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси