Новини

Zakluchitelno SubitieLoga OP NOIR RCHRНа 17 декември 2021 година от 14:00 часа в НЧ „Отец Паисий 1905“, град Полски Тръмбеш бе проведено заключително събитие по проект „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“.

Проектът се реализира по две оперативни програми:

  • ОП „Развитие на човешките ресурси“ - BG05M9OP001-2.018-0029 – С03 и
  • ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ - BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C03

На събитието присъстваха представители на партньорите по проекта - Община Полски Тръмбеш, Фондация „Каузи“, СУ „Цанко Церковски“, Общинско предприятие „Чистота“ и Сдружение „Център Мария“. Присъстваха родители и ученици от  СУ „Цанко Церковски“, представители на общински институции, лица от субсидираната заетост по проекта, потребители на център „Заедно“ и жители на общината.

Ръководителят на проекта Николинка Генова поздрави присъстващите, направи изчерпателен отчет на постигнатите резултати по проекта. Бяха представени резултатите и по двете оперативни програми, по всяка дейност.

На събитието беше представен специално изготвен филм за проекта и проведените мероприятия. Филмът е  част от дейността  „Преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C03.

В изготвения филм за проекта беше представена информация за проекта и основните му дейности по двете оперативни програми. За проведените  през времетраенето на проекта мероприятия, обучения по български език, срещи с родители, обучения на възрастни, семинари и т.н. Показан бе живота на обикновените граждани на общината в делниците на различните сезони. Целта на филма бе да покаже постигнатото и онагледи единството на жителите на общината.

Всички участници в заключителното събитие имаха възможност да проведат неформални разговори. Присъстващите, които са участвали директно в дейностите споделиха с останалите опита, който са получили, чрез участието си в проекта и неговите дейности. За гостите на заключителното събитие беше организиран храноден.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------ 

Проект BG05M9OP001-2.018-0029, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

26

Vizualizaciya

 

 

 

На 25 ноември от 15:00 часа  в град Полски Тръмбеш в НЧ „Отец Паисий 1905“ бе проведена среща с родители на тема „Маскен бал“. Срещата беше част от дейност „Насърчаване участието на родителите във възпитателния процес“, по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“.

На събитието присъстваха родители и ученици от  СУ „Цанко Церковски“. Представители на партньорите по проекта - община Полски Тръмбеш и фондация „Каузи“ бяха подготвили интересни за присъстващите на събитието занимания.  

Деца и родители съвместно имаха възможност да изработят маски на любимите си герои. По време на работилницата за маски, участниците отговаряха на въпроси и дискутираха най-известните празници свързани с маскиране на празнуващите – Сурва, Хелоуин и др. Присъстващите научиха за историята на маскирането в различните култури.

Организаторите на срещата с родители представиха информация на децата и родителите за символиката на маските в африканската култура, където маските биват използвани, както за лечение, така и за гоненето на зли духове. Бяха разказани истории за маскирането в Мексико и празнуването на т.н. „Ден на мъртвите“ и маскирането на гражданите, които празнуват този празник. Целта на тяхното маскиране е да се слеят с тълпата от духове, които идват на земята този ден, за да се видят със своите близки. Разказана бе и информация за японските и китайски маски и символиката на тяхното изработване и носене.

На участващите в събитието родители се раздадоха брошури и дипляни свързани с отговорното родителство, идеи за съвместни занимания, здравната култура и важността на семейните ценности и празници. В материалите се съдържаше и информация за различните култури и техните особености, важността да приемаме и да подхождаме с разбиране към другите, приликите и разликите в културните и семейните особености, както и информация свързана със спорта, свободното време, обучението в домашна среда и здравословния начин на живот.

Родителите и децата, които присъстваха на срещата с родители беше споделено за възможността за участие с авторски фотографии в конкурс „Духът на община Полски Тръмбеш“. Присъстващите бяха мотивирани да вземат участие в организираният конкурс и изложба. Те се информираха за класирането на трима от участниците, които ще бъдат избрани от страна на публиката, чрез харесване на изпратените и публикуваните снимки във фейсбук страницата на конкурса. Класиралите се на първите три места ще получат предмети награди и сертификати удостоверяващи участието им.

Срещата с родители включваше организиран храноден за всички участници в събитието.

261

262

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------------------

 Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

25.11Vizualizaciya

 

 

 

На 25 ноември от 14:00 часа в град Полски Тръмбеш в НЧ „Отец Паисий 1905“ бе проведена среща с родители „Обучителни игри – заедно можем повече“. Срещата беше част от дейност „Насърчаване участието на родителите във възпитателния процес“,  по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“.

На събитието присъстваха родители и ученици от СУ „Цанко Церковски“. Представители на партньорите по проекта -община Полски Тръмбеш и фондация „Каузи“ бяха направили занимателна програма за всички участници в срещата с родители.

Представители на партньорите по проекта -община Полски Тръмбеш и фондация „Каузи“ бяха направили занимателна програма за всички участници в срещата с родители.

На родителите бяха предоставени брошури и дипляни свързани с отговорното родителство, идеи за съвместни занимания, здравната култура и важността на семейните ценности и празници. В материалите се съдържаше и информация за различните култури и техните особености, важността да приемаме и да подхождаме с разбиране към другите, приликите и разликите в културните и семейните особености, както и информация свързана със спорта, свободното време, обучението в домашна среда и здравословния начин на живот.

Събитието се проведе на открито при спазване на всички противоепидемични мерки и даде възможност децата и родителите да се включат пълноценно в предвидените разнообразни практически занимания.

На родителите и децата, които присъстваха на събитието, беше споделено за възможността за участие с авторски фотографии в конкурс „Духът на община Полски Тръмбеш“. Участниците бяха информирани за възможността, чрез своите фотографии да бъдат включени в изложбата и възможността да спечелят гласуването на публиката за най-добра фотография. Конкурсът ще класира трима от участниците, които ще бъдат избрани от страна на публиката, чрез харесване на изпратените и публикуваните снимки във фейсбук страницата на конкурса. Класиралите се на първите три места ще получат предмети награди и сертификати удостоверяващи участието им в конкурса.

Подготвените за събитието занимания включваха съвместното участие на родители и деца. Целта на организираните дейности по време на събитието беше да се изгради връзка между отделните участници в заниманията. Родителите и децата имаха занимания както по групи, така и индивидуални. Организирани бяха игри със състезателен характер, които показаха, че груповата работа помага за постигането на поставените цели и успехът на екипа зависи от съвместната екипна работа.

Срещата с родители включваше организиран храноден за всички участници в събитието. 

 

25.11.2

25.11.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------------------

 Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

24.11 Den Talanti 1Vizualizaciya

 

 

 

На 24 ноември от 15:00 часа в град Полски Тръмбеш в НЧ „Отец Паисий 1905“ бе проведена среща с родители „Ден на таланта“. Срещата беше част от дейност  „Насърчаване участието на родителите във възпитателния процес“, по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“.

На събитието присъстваха родители и ученици от СУ „Цанко Церковски“. Партньорите по проекта- община П. Тръмбеш и фондация „Каузи“ бяха планирали занимания за участниците в срещата, с които да покажат своите таланти – рисуване и спорт.

Родителите получиха брошури и дипляни свързани с отговорното родителство, идеи за съвместни занимания, здравната култура и важността на семейните ценности и празници. В материалите се съдържаше и информация за различните култури и техните особености, важността да приемаме и да подхождаме с разбиране към другите, приликите и разликите в културните и семейните особености, както и информация свързана със спорта, свободното време, обучението в домашна среда и здравословния начин на живот.

Събитието се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки и бе поместено на открито, което създаде възможност децата и родителите да се включат пълноценно в предвидените практически занимания.

Родителите и децата дискутираха своите таланти и споделиха помежду си как са развили интерес към дейностите свързани с пеене, танцуване и спорт. Множество от участниците споделиха, че участват в народни танцувални състави и участват в редица конкурси. Присъстващите деца споделиха за своите участия в състави по модерни танци и пеене.

На събитието отново бе представена възможността за участие с авторски фотографии в конкурс „Духът на община Полски Тръмбеш“ и на изложбата, на която ще бъдат представени снимките, така и ще бъдат раздадени награди на първите трима участници събрали най-много гласове в страницата на конкурса за своите снимки.

Децата и родителите рисуваха заедно по темата за талантите и любимите за тях дейности. Площадът пред читалището се превърна в изложбена площ на всички изработени от децата и родителите рисунки. Всеки от участниците сподели на останалите какво е нарисувал и с какво го свързва. Рисунките бяха направени с тебешири, а откритото пространство направи възможно останалите жители на общината да разгледат направените рисунки.

Срещата с родители включваше организиран храноден за всички участници в събитието.

24.11 Den Talanti 3

24.11 Den Talanti

------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------------

 Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

24.11 Izkustvo TradiciiVizualizaciya

 

 

 

На 24 ноември от 14:00 часа в град Полски Тръмбеш в НЧ „Отец Паисий 1905“ бе проведена среща с родители „Изкуство и традиции“. Срещата беше част от дейност „Насърчаване участието на родителите във възпитателния процес“, по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“.

На събитието присъстваха родители и ученици от СУ „Цанко Церковски“. Представителите на община Полски Тръмбеш и фондация „Каузи“ бяха подготвили редица интересни за присъстващите съвместни занимания.

По време на срещата родителите получиха информационни материали за проекта, които включваха брошури и дипляни на различна тематика свързани с отговорностите на родителите, идеи за прекарване на качествено време между родители и деца, здравната култура, значението на съвместните дейности и важността на семейните ценности и празници. В материалите се съдържаше и информация за различните култури и техните особености, важността да приемаме и да подхождаме с разбиране към другите, приликите и разликите в културните и семейните особености, както и информация свързана със спорта, свободното време, обучението в домашна среда и здравословния начин на живот.

Събитието се проведе на открито при спазване на всички противоепидемични мерки. Това създаде възможност децата и родителите да се включат в богато разнообразие от различни планирани за целта дейности.

С децата и родителите бяха дискутирани темите за различните видове изкуство и как то е свързано с различните култури. Бяха дадени примери за известни с изкуството си личности от различните етноси в страната и по света.

Бяха показани различни начини за изработване на изкуство в домашна среда съвместно между родители и деца. Децата и родителите научиха, че дейностите свързани с изкуство не са единствено рисуването или изработването на скулптури, че изкуство може да бъде и писането на литературно произведение, изкусни изяви в различните спортни дисциплини, пеенето и танцуването и други.

На събитието участниците отново бяха информирани за възможността да вземат участие със свои авторски фотографии в конкурс „Духът на община Полски Тръмбеш“ и на изложбата, на която ще бъдат представени както всички участващи авторски фотографии, така и ще бъдат раздадени награди на първите трима участници събрали най-много гласове в страницата на конкурса за своите снимки.

Срещата с родители включваше организиран храноден за всички участници в събитието.

24.11 Izkustvo Tradicii 2

24.11 Izkustvo Tradicii 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------------------

 Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

17.10 Sreshta s roditeli Tatko i azVizualizaciya

 

 

 

На 17 ноември от 15:00 часа се проведе среща с родители на тема „Татко и аз“ по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“. Събитието се проведе в читалище "Отец Паисий 1905".

В събитието участваха представители на общината, представители на фондация „Каузи“ и родители на ученици от СУ „Цанко Церковски“.

Срещата включваше организирани дейности с родители и ученици от СУ „Цанко Церковски“ град Полски Тръмбеш.

Родителите получиха информационни материали – брошури на теми свързани с отговорностите на родителите, значението на съвместните дейности между родители и деца, здравето, културата, приемането на различията и спорта.

Събитието се проведе на открито и включваше различни дейности, които могат да бъдат прилагани от децата и родителите за се утвърди връзката помежду им. С децата и с родителите беше дискутирано значението на присъствието на бащите в училище.

Бяха показани различни начини за включване на бащите в процеса на учене на децата, включително чрез спортни дейности и занимания. Учениците и родителите научиха, че дори и заниманието хвърляне на топка може да сплоти децата и родителите. Чрез съвместните дейности може да се постави основа за дискусии и даване на съвети от страна на родителите. Съвместните дейности могат да бъдат основа за дълбоки разговори и възможност за децата да научат полезни неща, които да използват в живота си, да получат съвет, да споделят нуждите и желанията си, както и възможни проблеми.

Съвместните занимания са основа за научаването на нови и интересни неща между родителите и децата, както и изграждане на силна емоционална връзка.

Срещата с родители включваше организиран храноден за всички участници.

17.11.21

------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------------------

 Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

17.10 Pesni tanciVizualizaciya

 

 

 

На 17 ноември от 14:00 часа се проведе среща с родители на тема „Песни, танци и традиции на различните етноси“ по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“. Събитието се проведе в читалище "Отец Паисий 1905".

В събитието участваха представители на общината, представители на фондация „Каузи“ и родители на ученици от СУ „Цанко Церковски“.

Събитието беше организирано по интерактивен начин, като в заниманията участваха родители и ученици от общината.

На родителите бяха раздадени брошури съдържащи информация за отговорностите на родителите, отговорностите на децата в семейството, грижите, които родителите трябва да полагат за децата си  и начините по които биха могли да се включат в образованието им, чрез различни съвместни дейности. Родителите получиха брошури и дипляни насочени към отговорното родителство, здравното образование, спортът и здравната култура и други теми.

Събитието включваше познавателни занимания свързани с музиката на различните народи. Беше подготвен лист от песни от Гърция, Турция, Ирландия, Македония, България и др., песните бяха свързани с културата на страната, а участващите родители и ученици слушаха и познаваха от къде са песните. Децата имаха възможност да разкажат истории свързани с музиката и танците в страните, които са посетили.

На срещата с родители беше представено творчеството на Есма Реджепова и приносът и към популяризиране на ромската култура. Децата и родителите научиха нейната биографична история и известността на песента, която е избрана за химн на ромите по време на Първата ромска конференция – „Джелем Джелем“.

Срещата с родители включваше организиран храноден за всички участници.

17.11

------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------------------

 Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

16.10 Viktorina Profesiyata nujna i poleznaVizualizaciya

 

 

На 16 ноември от 15:00 часа се проведе среща с родители и викторина на тема „Професията – нужна и полезна“ по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“. Събитието се проведе в село Климентово.

В събитието участваха представители на общината, представители на фондация „Каузи“, ученици и родители. 

От страна на фондация „Каузи“ се разпространиха брошури, които засягат темата за здравното образование, участието на родителите в образованието на децата, значението на спорта за развитието на децата, здравословното хранене и изграждането на стабилни и здрави отношения между родителите и децата и други теми засягащи отговорното родителство и участие.

Срещата беше с интерактивна насоченост и бяха организирани игри между децата и родителите. Бяха задавани въпроси за мечтаните от децата професии и професиите на техните родители. Участниците бяха запознати с професиите на бъдещето и уменията, които са необходими, за да можем да ги упражняваме. Дискутираха се професиите, които са изчезнали и вече не биват практикувани. Дискутира се и защо ни е необходимо да изберем професия, как да се насочим към избирането на професия и как да подкрепим детето да развие талантите си, за да може да ги използва в своята бъдеща работа.

Бяха представени основни насоки към кариерното ориентиране и колко е важно децата от малки да бъдат запознати с възможностите на пазара на труда. Родителите споделиха с децата своите професии и с каква дейност са свързани и как са решили да работят точно тази професия.

Срещата с родители включваше организиран храноден за всички участници.

16.11 Profesiyata

------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------------------

 Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

16.10 Sportno sustezanie na otkritoVizualizaciya

 

 

 

На 16 ноември от 14:00 часа се проведе среща с родители на тема „Спортно състезание на открито“ по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“. Събитието се проведе в село Климентово в откритата площ пред читалище „Съединение“.

В събитието участваха представители на общината, представители на фондация „Каузи“ и родители на ученици от СУ „Цанко Церковски“.

За събитието бяха подготвени различни практически занимания за участващите родители, както и за учениците, които бяха включени в срещата с родители.

Родителите получиха брошури съдържащи информация за отговорностите на родителите, децата и семейството, грижата от страна на родителите и начини на поведение спрямо децата, както и брошури насочени към отговорното родителство, здравното образование, спортът и здравната култура и други теми. Брошурите включваха и общи семейни занимания за родители и деца в домашна среда.

Заниманията с родители и деца по време на срещата с родители включваше загряване преди спортната дейност и представяне на участниците, кой какъв спорт обича да играе и защо. Бяха организирани отборни и индивидуални игри с децата.

Децата научиха повече информация за важността на спорта, как той може да бъде забавен и защо е необходимо да имаме спорт в училище. По време на игрите бяха дискутирани видовете спортни дейности, които може да се извършват в домашна среда, здравословното хранене и как влияе спортът върху начина ни на живот.

Родителите получиха брошури с информация за спортът и здравето, както и информация какви съвместни с децата си спортни дейности могат да практикуват, за да изградят силна и устойчива връзка помежду си.

Срещата с родители включваше организиран храноден за всички участници.

16.11 Sportno Sustezanie

------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------------------

 Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

©2024 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси