Новини

16.10 Sportno sustezanie na otkritoVizualizaciya

 

 

 

На 16 ноември от 14:00 часа се проведе среща с родители на тема „Спортно състезание на открито“ по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“. Събитието се проведе в село Климентово в откритата площ пред читалище „Съединение“.

В събитието участваха представители на общината, представители на фондация „Каузи“ и родители на ученици от СУ „Цанко Церковски“.

За събитието бяха подготвени различни практически занимания за участващите родители, както и за учениците, които бяха включени в срещата с родители.

Родителите получиха брошури съдържащи информация за отговорностите на родителите, децата и семейството, грижата от страна на родителите и начини на поведение спрямо децата, както и брошури насочени към отговорното родителство, здравното образование, спортът и здравната култура и други теми. Брошурите включваха и общи семейни занимания за родители и деца в домашна среда.

Заниманията с родители и деца по време на срещата с родители включваше загряване преди спортната дейност и представяне на участниците, кой какъв спорт обича да играе и защо. Бяха организирани отборни и индивидуални игри с децата.

Децата научиха повече информация за важността на спорта, как той може да бъде забавен и защо е необходимо да имаме спорт в училище. По време на игрите бяха дискутирани видовете спортни дейности, които може да се извършват в домашна среда, здравословното хранене и как влияе спортът върху начина ни на живот.

Родителите получиха брошури с информация за спортът и здравето, както и информация какви съвместни с децата си спортни дейности могат да практикуват, за да изградят силна и устойчива връзка помежду си.

Срещата с родители включваше организиран храноден за всички участници.

16.11 Sportno Sustezanie

------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------------------

 Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Plakati Roditelski Sreshti AvgustVizualizaciya

 

 

 

На 11 ноември от 15:00 часа се проведе среща с родители на тема „Изкуство и традиции“ по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“. Събитието се проведе в село Климентово и в двора на читалище "Образование".

В събитието участваха представители на общината, представители на фондация „Каузи“, ученици и родители.  

От страна на фондация „Каузи“ се разпространиха брошури, които засягат темата за здравното образование, участието на родителите в образованието на децата, значението на спорта за развитието на децата, изграждането на стабилни и здрави отношения между родителите и децата и други теми, засягащи отговорното родителство и участие.

Срещата с родители беше проведена под формата на семинар-образователна игра със задаването на въпроси за различните етноси и традиции в страната и конкретно в региона на община Полски Тръмбеш.

Присъстващите деца участваха в срещата, като изпълняваха ролеви игри, отговаряха на въпроси и обменяха идеи по темата за празниците в различните семейства и спазваните от техните семейства традиции.

Родителите дискутираха помежду си кой е празникът, който сплотява най-много тяхното семейство и какви традиции спазват при празнуването на общи празници. Чрез обмяната на опит и идеи родителите установиха приликите и разликите между празниците в различните етноси.

Най-интересната за обсъждане тема между родителите беше традиционните ястия, които биват приготвяни за празнуването на празници в семейството и какви ястия са характерни за различните етноси. Присъстващите на срещата с родители обогатиха знанията и уменията си по въпросите с традициите, обичаите и кулинарната култура.

На присъстващите бяха раздадени информационни брошури по темите за отговорното родителство, ползата от включването на родителите в образователния процес на учениците, важността на подкрепата на родителите и възпитанието на децата, здравното образование, спорта и здравословния начин на живот. Родителите бяха информирани и за възможността да участват в конкурс със своя авторска фотография, който е организиран по проекта.

Срещата с родители включваше организиран храноден за всички участници.

roditelska sreshta 11.11 15

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Plakati Roditelski Sreshti 11.11

 Vizualizaciya

 

 

На 11 ноември от 14:00 часа се проведе среща с родители на тема „Изкуство и традиции“ по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“. Събитието се проведе в село Каранци.

В събитието участваха представители на общината, представители на фондация „Каузи“, ученици и родители.  

От страна на фондация „Каузи“ се разпространиха брошури, които засягат темата за здравното образование, участието на родителите в образованието на децата, значението на спорта за развитието на децата, изграждането на стабилни и здрави отношения между родителите и децата и други теми засягащи отговорното родителство и участие.

На срещата с родители, бяха обсъждани видовете изкуство при различните етноси в страната и как изкуството е обвързано с обичаите им.

Участващите деца в срещата с родители имаха възможност да разкажат какво разбират под изкуство, участват ли в изработването в предмети на изкуството в училище и съвместно с родителите си. Чрез игрови методи децата имаха възможност да научат повече за изкуството в страната и как те могат да се запознаят с него и да изработват различни предмети на изкуството.

Родителите бяха въвлечени в заниманията, чрез дискусия върху възможностите, които имат да създават различни предмети на изкуството в домашна среда заедно с децата си и колко е важно децата да познават изкуството в страната. Те се информираха за различните видове изкуство и как могат да развият различните умения на децата, чрез изработването на предмети и рисунки.

Чрез игра, децата успяха да се запознаят с традиционните начини за изработване на изкуство в страната ни, като пример беше даден с българските шевици.

Срещата с родители включваше организиран храноден за всички участници.

11.11 Karantsi

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Viktorina PrazniciVizualizaciya

 

 

 

На 10 ноември от 15:00 часа се проведе среща с родители на тема „Викторина: празници за всички“ по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“. Събитието се проведе в село Обединени и района на читалище "Мита Стойчева 1900".

В събитието участваха представители на общината, представители на фондация „Каузи“ и родители на ученици от СУ „Цанко Церковски“.

Представителите на фондация „Каузи“ - Сребрина Ефремова и Николай Георгиев бяха подготвили различни практически занимания за участващите родители, както и за учениците, които бяха включени в срещата с родители.

Родителите получиха брошури съдържащи информация за отговорностите на родителите, децата и семейството, грижата от страна на родителите и начини на поведение спрямо децата, както и брошури насочени към отговорното родителство, здравното образование и други теми. Брошурите включваха и общи семейни занимания за родители и деца в домашна среда.

Срещата с родители включваше както групови, така и индивидуални занимания с родителите.

Заниманията с родители и деца по време на срещата с родители включваше дискусия и викторини по темата за празниците на различните етноси в България. Всеки родител и дете имаше възможност да сподели как празнуват различните празници в семейството, дали празнуват празник, който е само за тяхното семейство. Дискутираха се приликите между празниците при различните етноси.

Въпросите от викторината бяха съобразени както с познанията на родителите, така и с познанията на присъстващите деца. Викторината беше организирана по начин, който да ангажира, както родителите, така и децата. Провеждането на събитието съвместяваше както познавателни въпроси, така и физическа активност.

След всеки от зададените въпроси по време на викторината беше обсъждана темата за празника, с какво се свързва той, какви са обичаите, кой какви задължения има по време на празника и други дейности свързани с темата.

Срещата с родители включваше организиран храноден за всички участници.

Viktorina

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

10.11 Zaedno mojem poveche

Vizualizaciya
На 10 ноември от 14:00 часа се проведе среща с родители на тема „Заедно можем повече“ по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“. Събитието се проведе в село Обединени и района на читалище "Мита Стойчева 1900".

В събитието участваха представители на общината, представители на фондация „Каузи“ и родители на ученици от СУ „Цанко Церковски“.

Ръководителят на проекта госпожа Николинка Генова представи пред аудиторията проекта, целите и очакваните резултати. Всеки от присъстващите имаше възможността да представи себе си пред останалите присъстващи на събитието. Представена бе и страницата на бъдещият фотоконкурс с фотографии от община Полски Тръмбеш и възможността родителите и децата да се включат със свои авторски фотографии.

Представителите на фондация „Каузи“ - Сребрина Ефремова и Николай Георгиев бяха подготвили различни практически занимания за участващите родители, както и за учениците, които бяха включени в срещата с родители.

Родителите получиха брошури съдържащи информация за отговорностите на родителите, децата и семейството, грижата от страна на родителите и начини на поведение спрямо децата, както и брошури насочени към отговорното родителство, здравното образование и други теми. Брошурите включваха и общи семейни занимания за родители и деца в домашна среда.

Срещата с родители включваше както групови, така и индивидуални занимания с родителите.

Срещата с родители включваше обсъждането на различни видове обучителни игри за децата и родителите, както и изпълнение на някои от тях.

Родителите научиха повече за методиката за общуване с децата, създаването на индивидуални семейни обучителни игри, както и създаването на обучителни игри в домашни условия за подпомагане на образованието на децата в семейна среда.

Срещата с родители включваше организиран храноден за всички участници.

Zaedno mojem poveche

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

22.2

Vizualizaciya

 

 

 

Родителската среща на тема „Междукултурна тетрадка“ се проведе на откритото пространство пред НЧ „Отец Паисий“ по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“ на 22 октомври 2021 година.

На родителската среща присъстваха родители на деца от град Полски Тръмбеш, представители на общината и представители на фондация „Каузи“ от град София.

Родителската среща беше с практическа насоченост и включваше дискусии, групови и индивидуални упражнения.

Родителите имаха възможност да научат повече за междукултурното общуване и неговите особености, както и значението на това да познаваме различните култури. Глобализацията е неспирен процес и родителите трябва да познават възможностите, които предлага.

Родителите дискутираха възможностите за среща с различни култури на територията на общината, но и не само. Те обсъдиха важността на въпроса за познаването на различните култури и колко е полезно децата им да бъдат запознати с различните особености на културите.

Родителите научиха възможности за запознаване на децата с различните култури и изготвянето на занимания за домашна работа, които могат да са им полезни в опознаването на другите народности и култури, което да доведе до бъдещи дискусии в училище и обмяна на опит между децата.

Родителската среща включваше организиран храноден за всички участници.

22.3

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

22

Vizualizaciya

 

 

 

Родителската среща се проведе на 22 октомври 2021 г. и е по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“.

В събитието участваха представители на общината, представители на фондация „Каузи“ и родители на ученици от СУ „Цанко Церковски“. Срещата се проведе на откритото пространство на НЧ „Отец Паисий“.

За родителите беше подготвена презентация и практически занимания, в които да участват по групи и индивидуално.

Родителите участваха в занимания за представяне на всяко семейство, по този начин те показаха на останалите участници в родителската среща особеностите на техните семейства и от какви членове се състоят те.

Обмяната на опит между родителките за различните модели на отглеждане на децата даде повод за дискутиране на въпросите свързани с това какво е съвременното семейство, кои са елементите на различните семейства, какво сплотява отделните членове на семейството. Родителите научиха за възможностите, които имат при представяне  на другите семейства пред децата, как те могат да ги опознаят и как да бъдат толерантни спрямо различните деца.

Родителската среща включваше организиран храноден за всички участници.

22.1

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Vizualizaciya

21.4

  

 

 

"Споделяме труда“ беше темата на родителската среща проведена на откритата площ на НЧ „Отец Паисий 1905“ в град Полски Тръмбеш по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“ на 21 октомври 2021 година. В събитието участваха родители и ученици, както и представители на фондация „Каузи“ – София.
По време на срещата родителите имаха възможност да научат нови методи, чрез които могат да запознаят децата си с различните професии. Чрез практически занимания, родителите имаха възможност да се запознаят с професиите на 21 век и професиите на бъдещето, които все повече ще бъдат търсени.
Беше дискутирана темата за нуждата от полагането на труд и как личният пример на родителите помага на децата да се ориентират по-рано в желаната от тях професия и да я работят в последствие с огромно желание.
Родителите се запознаха с възможностите, които предлага кариерното ориентиране на учениците и организираните онлайн и офлайн събития по темата. Запознаха се с професиите на бъдещето, кои са защитените професии и възможностите за онлайн и офлайн работа.

Родителската среща включваше организиран храноден за всички участници.

 

21.3

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

21.2

Vizualizaciya

"Дървото на живота – световно кафене“ беше темата на родителската среща проведена на 21.10.2021 г. в откритата площ на НЧ „Отец Паисий 1905“ в град Полски Тръмбеш по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“.

На родителската среща, родителите бяха запознати с връзката между полагането на усилия за постигане на целите и стимулирането на децата да учат, за да могат да намерят хубава работа. На срещата бяха дискутирани въпросите за основните предизвикателства, пред които ще се изправят децата в бъдеще, както и какви са нужните умения.
Родителската среща започна с представяне на родителите, участващи в нея, с цел опознаването им. Бяха определени правилата на работа по време на родителската среща. Родителите участваха в практически занимания, както самостоятелни, така и групови. При самостоятелните занимания родителите можеха да опишат индивидуални случаи в семейството им, когато заедно с децата си са обсъждали важни решения за тяхното бъдеще. В груповите занимания родителите имаха възможност да опишат нужните умения, които биха искали да притежават децата им, за да се реализират успешно в бъдеще. Всеки от участниците в срещата имаше възможност да зададе своите въпроси и да получи отговор на тях, както от страна на екипа на проекта, така и от страна на останалите родители в срещата.
В събитието участваха родители и ученици, както и представители на фондация „Каузи“ – София.
Родителската среща включваше организиран храноден за всички участници

21.10

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

07 10 2VizualizaciyaПроведе се родителска среща на тема „Семейни празници“ на 7 октомври. Родителската среща проведена в град Полски Тръмбеш по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“. Родителската среща се проведе в сградата на Народно читалище „Отец Паисий 1905“.

В събитието участваха родители и ученици, както  и представители на фондация „Каузи“ – София.

На родителската среща присъстващите се информираха за важността на празниците за децата и как празниците провокират децата да развиват творчеството си. Празниците празнувани в семейството дават възможност на децата да общуват не само вербално, но и емоционално с роднините си. Родителите научиха, че общите семейни празници създават възможност за развитие на семейни ценности в детето и създават атмосфера на сигурност и добри спомени, които да продължат семейните традиции. Празниците са възможност децата да бъдат възпитавани, както в религия, така и в семейни ценности, добри взаимоотношения, емоционална интелигентност  и др.

Присъстващите родители имаха възможност да участват в практически занимания, които бяха насочени към споделяне на семейните празници, които биват празнувани. Те бяха запознати с възможността за създаване на нови празници, които са лично за семейството, като например празнуването на ден на добрата оценка и др. Съвместните щастливи моменти са от изключително значение за това отделните хора да се превърнат в задружно и сплотено семейство

Родителската среща включваше организиран храноден за всички участници.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

©2024 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси