Новини

Фондация „Каузи“ набира оферти за доставка на канцеларски материали

Polski Trumbesh28.08.2020 година

Във връзка с изпълнение на проект договор № BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с водещ партньор Община Полски Тръмбеш, фондация „Каузи“ търси доставчик на канцеларски материали и материали за фотографска изложба 

Краен срок за подаване на офертите: 4.09.2020 г., Час:17.00

Офертите се подават на ръка в офиса на бенефициента или по куриер като важи датата на товарителницата.

Критерий за оценка: най-ниска цена 


Подробности относно изискуемите документи можете да намерите тук:

1. Декларация 

2. Договор за канцеларски материали и фотографска изложбa

3. Искане за оферта на канцеларски материали и фотографска изложба

4. Образец на оферта

©2020 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси