Новини

Създадена е обучителна програма на база проучените потребностите за заетост на младите хора в Ихтиман и Сливница

В изпълнение на дейностите по проект „Дигитализацията – възможност за придобиване на нови знания и умения за заетост на младите хора в малките населени места /DigiYouth/ от фондация „Каузи“, който е финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2016-2020) година беше публикуван доклад от проведено проучване на мнението на младежите от Ихтиман и Сливница относно уменията им за заетост, дигитални компетенции и активно гражданско участие.

Паралелно са проведени дълбочинни интервюта с представители на общинската власт, бюрата по труда и работодатели относно основните проблеми, с които се сблъскват при търсенето и наемането на млади хора до 29 годишна възраст.

Резултатите от проучването са база за създаването на програма за обучения на младежите. Благодарение на получените резултати ще бъде създаде цикъл от обучения, който най-точно да отговаря на нуждите както на младежите, така и на работодателите от Ихтиман и Сливница.

Във проучването са включени различни панели от въпроси за това дали младежите са работили някога, каква е била причината да напуснат заеманото работно място, дали познават изискванията на работодателите спрямо служителите които биха искали да наемат и други.

Прочетете цялата статия ТУК 

1

Проучването показва, че участвалите в запитването младежи най-често търсят работа в интернет, като посещават сайтовете публикуващи обяви за работа. Следващ предпочитан канал, за да намерят работа са препоръките получавани от приятели и познати. Само 3 % от запитаните посочват, че не са търсили работа.

2

29 % от запитаните младежи отговарят, че търсят активно работа. Почти същото процентно разпределение посочват, че са доволни от заеманата от тях работна позиция в момента.

Във вторият панел от въпроси са засегнати дигиталните компетенции на младежите.

3

Данните от проучването показват, че младежите използват социалните мрежи най-често за удоволствие в свободното си време.

От друга страна благодарение на създадената програма от обучения, те ще бъдат запознати с възможностите на социалните медии, като източник на полезна информация за учене и търсене на работа.

В третият панел от въпроси, участвалите в проучването младежи отговарят на въпроси свързани с активното гражданство и участието в доброволчески инициативи.

4

59 % от запитаните младежи посочват, че са участвали в доброволчески инициативи и кампании, докато 21 % посочват, че не са се включвали.

Заключението на публикуваното проучване показва, че съществуват конкретни положителни нагласи на младите хора за участие в обучения за подобряване на уменията им за заетост и дигитални компетенции.

 

 

©2020 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси