Новини

Родителска среща “Опознай ме!“ бе организирана в СУ „Цанко Церковски“ в град Полски Тръмбеш

20210302 154556Vizualizaciya

На 2-ри март се проведе родителска среща на тема „Опознай ме!“ по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“.

В събитието участваха представители на общината, представители на фондация „Каузи“ и родители на ученици от СУ „Цанко Церковски“.

Ръководителят на проекта госпожа Николинка Генова представи пред аудиторията проекта, целите и очакваните резултати. Всеки от присъстващите имаше възможността да представи себе си пред останалите присъстващи на събитието.

Представителите на фондация „Каузи“ - Сребрина Ефремова, Биляна Камбурова и Николай Георгиев бяха подготвили мултимедийна презентация и различни практически занимания за участващите родители на ученици.

Родителите получиха брошури на темата „Мисия Родител“ съдържащи информация за отговорностите на родителите, децата и семейството, грижата за родителите и начини на поведение спрямо децата. Брошурата включва и общо семейно занимание за родители и деца.

Родителите взеха участие в попълването на работни листа за родители, които съдържат въпроси свързани с отглеждането на деца и чувствата, моделите на дисциплина, желания на

Родителската среща включваше както групови, така и индивидуални занимания с родителите.  родителите към децата и други интересни за дискусия теми. Родителите представиха отговорите на работните листа и обмениха опит помежду си. 

Всеки родител получи материали и насоки за изработването на колаж „Какво бъдеще си представям да осигуря на детето си“. Родителите представиха индивидуално пред останалите своята работа и обясниха ценностите и целите си.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 

©2022 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси