Новини

Фондация „Каузи“ набира оферти за доставка на информационни материали по проект

Vizualizaciya

01.06.2021 година

Във връзка с изпълнение на проект договор № BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с водещ партньор Община Полски Тръмбеш, фондация „Каузи“ търси доставчик за отпечатване и доставка на информационни и рекламни материали по проекта.

Краен срок за подаване на офертите: 11.06.2021 г., Час:17.00

Офертите се подават на ръка в офиса на бенефициента или по куриер като важи датата на товарителницата.

Критерий за оценка: най-ниска цена

 Подробности относно изискуемите документи можете да намерите в прикачените файлове.

  1. Декларация
  2. Договор за доставка на информационни материали
  3. Искане за оферта за доставка на информационни материали
  4. Образец на оферта

 

 

 

 

 

©2022 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси