Новини

На 12 август се проведе заключителният семинар в Полски Тръмбеш

12.08Vizualizaciya

„Работа с родители за въвеждане на децата в училищния живот“ беше темата на заключителния семинар в град Полски Тръмбеш по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“. Събитието се проведе в сградата на Народно читалище „Отец Паисий 1905“. Целта на последния семинар в рамките на проекта, беше да се обобщят всички теми, които бяха засегнати по време на провеждането на останалите 4 семинара, както и да се структурират следващи стъпки за провеждане на родителски срещи и събития.

В събитието участваха представители на общината и представители на фондация „Каузи“ - София, ученици и родители, заинтересовани страни от отдел Закрила на детето, Център за обществена подкрепа и отдел Социални дейности. В петия пореден семинар беше направен преглед на проблемите и предизвикателствата пред мултикултурната образователна среда, с помощта на TED Talks беше представена ролята на родителите във въвеждането на децата в училище. Беше разгледан британският модел на мултидисциплинарна подкрепа, която получават родителите в отглеждането и грижата за децата в училищна и предучилищна възраст. Дискусията беше посветена на възможностите да се приложат чуждестранни добри практики за работа между родители и учители в образователния процес в Общината.

Семинарът продължи пет часа и включваше организиран храноден за всички участници.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

©2022 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси