Новини

Обява за провеждането на семинар "Нагласи, предразсъдъци и стереотипи"

Seminar Naglasi Stereotipi

Във връзка с изпълнението на договор по проект: BG05M9OP001-2.018-002-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Община Полски Тръмбеш“

В изпълнение на дейност 4. „Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието“ е планирано провеждането на семинари по въпроси свързани с представяне на различни гледни точки по въпроси касаещи интеграцията.

Семинарите ще дадат възможност за широко обсъждане на въпроси свързани с интеграцията и приемането на другите.

Семинар „Нагласи предразсъдъци и стереотипи“

Основни теми в семинара ще бъдат: Оценка на ценностите, които са в основата на знанията; Нагласите и предразсъдъците, които могат да имат хората и как възникват те; Отношение на учители и ученици към различните етнически групи; Как да развием положителни расови и етнически отношения?

Семинарът ще включва предговор, който ще запознае участниците с най-важните и базови понятия, които са свързани с темата на семинара – какво е културата, какви могат да бъдат културните различия и какви могат да бъдат културните сходства, както и какви са проблемите на мултикултурната образователна среда.

Планирани са съвместни занимания с цел упражнения по метода учене, чрез правене. Участниците в семинарите ще имат възможност да упражнят представеното по темата, като заедно, чрез брейнсторминг ще откроят важното за всеки от участниците.

Берейнстормингът ще бъде по метода „Световно кафене“ -  лесен за използване метод за създаване на мрежа от конструктивни обсъждания по въпроси, които касаят тематиката на семинара. Този метод спомага за събирането и генерирането на идеи и е лесно групово упражнение включено в учебния процес. Участниците ще се разделят на групи и всеки от тях ще променя групата си на ротационен принцип, за да може да изкаже мнението си по различните въпроси на семинара.

По време на семинара е планирано въвеждането на основни понятия, отново свързани с темата за нагласите, предразсъдъците и стереотипите.

Участниците ще се запознаят с характеристиките на ценностната система; Какво е лична ценност; Какво са духовни ценности; Какво са семейните ценности и какво е нашето отношение към ценностите на останалите хора.

В семинара е планирана индивидуална работа за всеки от участниците със задача да изготвят дърво на своите семейни ценности, като това ще е база за обменяне на опит и добри практики между тях.

©2022 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси