Новини

Обява за провеждането на семинар "Работа с родители за въвеждане на децата в училищния живот"

Rabota s Roditeli

Във връзка с изпълнението на договор по проект: BG05M9OP001-2.018-002-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Община Полски Тръмбеш“

В изпълнение на дейност 4. „Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието“ е планирано провеждането на семинари по въпроси свързани с представяне на различни гледни точки по въпроси касаещи интеграцията.

Семинарите ще дадат възможност за широко обсъждане на въпроси свързани с интеграцията и приемането на другите.

Семинар „Работа с родители за въвеждане на децата в училищния живот“

Основни теми на семинара ще бъдат: културата – нашата и чуждата с техните прилики и разлики, предразсъдъците – защо се пораждат, как да ги преодолеем; стереотипите – как се пораждат, можем ли да ги избегнем?

Семинарът ще включва предговор на изброените по-горе теми и ще създаде възможност за дискусия между и с участниците присъстващи на събитието.

По време на семинара ще бъдат широко дискутирани темите свързани с изграждане на личностната ценностна система на детето, през какви етапи преминава всеки при изграждане на своите лични ценности и какви могат да бъдат особеностите свързани с припознаването на свои ценности и разбирането за чуждите.

Ще бъде откроена и ролята на семейството и семейната среда, разбирана с по-широкото понятие и включваща всички членове в едно семейство и техните роли при формирането на ценностни системи при децата.

Събитието ще даде възможност за обсъждане на темата свързана с подготовката за училище. Ще бъдат дискутирани въпросите: защо е важно децата да присъстват в училище? Какви методи могат да се прилагат, за да се стимулират младите да ходят на училище и да останат там по пълноценен начин водещ до последващи успехи в личен, учебен и в последствие професионален план.

Училището ще бъде представено, като културно и мултикултурно средище, където се сблъскват различни култури и ценностни системи, както и различни методи на възпитание взаимодействащи си помежду си.

Семинарът ще предостави възможност на всички желаещи да се включат, както и ще допълни техниките за привличане на родителите от различни групи да подобрят уменията си във възпитанието и отглеждането на деца.

Участниците ще имат възможност да споделят лично мнение и ще бъдат обменени различни гледни точки в широк спектър от дискусии обвързани с темата за въвеждането на децата в училищния живот.

©2022 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси