Новини

Обява за провеждането на семинар "Проблеми на интеркултурната образователна среда.Културни сходства"

Kulturni Shodstva

Във връзка с изпълнението на договор по проект: BG05M9OP001-2.018-002-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Община Полски Тръмбеш“

В изпълнение на дейност 4. „Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието“ е планирано провеждането на семинари по въпроси свързани с представяне на различни гледни точки по въпроси касаещи интеграцията.

Семинарите ще дадат възможност за широко обсъждане на въпроси свързани с интеграцията и приемането на другите.

Семинар „Проблеми на интеркултурната образователна среда. Културни сходства“

Семинарът ще бъде съсредоточен върху съставяне на правила за работа по време на провеждането му. Основните участници – присъстващите ще създадат заедно правилата за провеждане на съвместните дейности, като това ще създаде възможност за екипна работа и запознаване на участниците един с друг.

По време на семинара ще бъде проведен брейнсторминг или така наречената мозъчна атака. Брейнстормингът е групова  техника за генериране на нови и полезни идеи при вземането на решения и за повишаване на творческото мислене. Брейнстомингът ще бъде съсредоточен върху темата „Проблеми на интеркултурната образователна среда. Културни сходства?“. Участниците ще имат възможност да споделят лични мнения, идеи и размисли по повод темата и заедно ще се запознаят с крайните резултати от проведения брейсторминг.  Чрез тази техника ще бъде създадено помощно средство  за дефиниране на проблемите на мултикултурната среда, ще се създаде възможност за търсене на решения на възникналите проблеми, както и ще бъде изследвано доколко решенията са надеждни.

Основни точки на брейсторминга ще бъдат:

  • Натрупване на колкото е възможно повече идеи от участниците
  • Множество идеи и посоки на работа над темата
  • Идеите ще се обсъждат, след като мозъчната атака приключи
  • Всички идеи и коментари ще бъдат допълвани от цялата група участници

След груповия брейнсторминг ще бъдат изяснени основните понятия вързани с интеркултурната образователна среда, както и културните сходства.

©2022 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси