Новини

Проведена беше родителска среща на тема „Дървото на живота“ в НЧ „Отец Паисий“ в град Полски Тръмбеш

 

06 10 1Vizualizaciya

6 октомври 2021 година

Родителите бяха запознати с връзката между доброто здраве, здравите социални контакти, възможностите за работа и нуждата да работим и осигуряването на добър живот на децата. На родителската среща бяха дискутирани въпросите за основните предизвикателства пред, които ще се изправят децата в бъдеще, както и какви са нужните умения, за които е необходимо децата да бъдат подготвени, за да се справят с бъдещите предизвикателства. Обсъдени бяха и различните видове интелигентност и възможността родителите да бъдат активни участници в развитието на уменията на децата.„Дървото на живота“ беше темата на родителската среща проведена в град Полски Тръмбеш по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“. Събитието се проведе в сградата на Народно читалище „Отец Паисий 1905“. Родителската среща започна с представяне на родителите участващи в нея с цел опознаването им. Бяха определени правилата на работа по време на провеждането им. На родителите бяха раздадени въпросници „Аз като родител“ съдържащи въпроси свързани с връзките между родителите и децата им, както и въпроси засягащи семейните ценности и връзките между членовете на семейството. Попълването на въпросниците имаше за цел родителите да опознаят моделите на семейните връзки в различните семейства и да обменят опит.

В събитието участваха родители и ученици, както  и представители на фондация „Каузи“ – София.

Родителската среща включваше организиран храноден за всички участници.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

©2021 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси