Новини

На 6 октомври се проведе родителска среща на тема „Разкажи ми история“ в град Полски Тръмбеш

06 10 2Vizualizaciya

6 октомври 2021 година

„Разкажи ми история“ беше темата на родителската среща проведена в град Полски Тръмбеш по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“. Събитието се проведе в сградата на Народно читалище „Отец Паисий 1905“.

В събитието участваха родители и ученици, както  и представители на фондация „Каузи“ – София.

Родителската среща започна с представяне на участниците в нея, тя беше насочена с усвояване на полезни умения за работа между родителите и децата. На участниците бяха посочени начините за ангажиране на децата и развитие на уменията им да разказват и да разберат връзката между причина  и следствие.

Родителите упражняваха своите умения за съставяне на истории и как да мотивират децата да съставят собствени такива, което би подобрило въображението и ораторските умения. Родителите научиха, че чрез разказването на истории децата могат да изразят себе си, да свързва мислите си и да не са хаотични, да разказва истории. Те имаха възможност да научат за различни въпроси, които могат да провокират децата да участват с интерес в заниманието, например: „На каква тема е историята?“, „Защо тази история е важна за теб?“, „Какво може да се направи (при възникване на определена ситуация)?“. По този начин децата могат да се научат да вземат информирани решения в определени ситуации.

Родителите научиха, че имат съмнения, че се случа нещо с децата им могат да ги провокират, чрез разказването на история да споделят проблемите си и по този начин да намерят решения.

Бяха разгледани видовете интелигентност, като родителите биха могли да използват наученото, когато упражняват практически с децата си всичко научено по време на родителската среща. Всеки от участващите родители имаше възможност да попълни въпросник засягащ видовете интелигентност при детето му, което ще даде насоки за следващи упражнения в домашна среда.

Родителите получиха полезни насоки за развитие на талантите на децата.

Родителската среща включваше организиран храноден за всички участници.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

©2022 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси