Новини

Родителска среща „Моят герой“ беше проведена в НЧ „Отец Паисий“ в град Полски Тръмбеш

07 10 1VizualizaciyaНа 7 октомври бе проведена родителска среща „Моят герой“. Родителската среща проведена в град Полски Тръмбеш по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“. Събитието се проведе в сградата на Народно читалище „Отец Паисий 1905“.

Родителската среща беше фокусирана върху връзката на бащите с децата и какъв ефект имат честите общите занимания. По време на родителската среща беше обърнато внимание на значението на четенето, като общо занимание между родители и деца. Дискутира се значението на изграждане на читателския интерес в родителите.  

Общите занимания между деца и бащи  могат да включват както време прекарвано заедно на вън, така и време прекарвано у дома в гледане на филми, четене на книги, слушане на музика. Обсъди се въпросът за примерите, които дават родителите на децата и значението, което имат добрите примери върху изграждането на личността на децата спрямо личния пример на родителите. Когато родителите дават добри примери – извършват добри дела, не хвърлят отпадъци по улиците, отзивчиви са и помагат на околните и други, то децата растат в добра семейна среда и следват добрите родителски примери.

Беше дискутирана ролята на бащата и как той е необходим физически, и емоционално, за да дава, от една страна, морална подкрепа на майката, но и да бъде опора на нейния авторитет пред детето, когато тя въвежда ред и ясни правила. Децата формират идеала си за баща, мъж, съпруг, въз основа на това, което виждат или мислят, че виждат, когато погледнат баща си. В очите на всяко дете неговият баща е герой.

Родителите дадоха собствени примери, както и споделиха опит помежду си.

Родителската среща включваше организиран храноден за всички участници.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

©2022 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси