Новини

Проведена бе родителска среща на тема „Семейни празници“ в град Полски Тръмбеш

07 10 2VizualizaciyaПроведе се родителска среща на тема „Семейни празници“ на 7 октомври. Родителската среща проведена в град Полски Тръмбеш по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“. Родителската среща се проведе в сградата на Народно читалище „Отец Паисий 1905“.

В събитието участваха родители и ученици, както  и представители на фондация „Каузи“ – София.

На родителската среща присъстващите се информираха за важността на празниците за децата и как празниците провокират децата да развиват творчеството си. Празниците празнувани в семейството дават възможност на децата да общуват не само вербално, но и емоционално с роднините си. Родителите научиха, че общите семейни празници създават възможност за развитие на семейни ценности в детето и създават атмосфера на сигурност и добри спомени, които да продължат семейните традиции. Празниците са възможност децата да бъдат възпитавани, както в религия, така и в семейни ценности, добри взаимоотношения, емоционална интелигентност  и др.

Присъстващите родители имаха възможност да участват в практически занимания, които бяха насочени към споделяне на семейните празници, които биват празнувани. Те бяха запознати с възможността за създаване на нови празници, които са лично за семейството, като например празнуването на ден на добрата оценка и др. Съвместните щастливи моменти са от изключително значение за това отделните хора да се превърнат в задружно и сплотено семейство

Родителската среща включваше организиран храноден за всички участници.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

©2022 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси