Новини

Родителска среща „Дървото на живота – световно кафене“ беше проведена в НЧ „Отец Паисий“ в град Полски Тръмбеш

21.2

Vizualizaciya

"Дървото на живота – световно кафене“ беше темата на родителската среща проведена на 21.10.2021 г. в откритата площ на НЧ „Отец Паисий 1905“ в град Полски Тръмбеш по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“.

На родителската среща, родителите бяха запознати с връзката между полагането на усилия за постигане на целите и стимулирането на децата да учат, за да могат да намерят хубава работа. На срещата бяха дискутирани въпросите за основните предизвикателства, пред които ще се изправят децата в бъдеще, както и какви са нужните умения.
Родителската среща започна с представяне на родителите, участващи в нея, с цел опознаването им. Бяха определени правилата на работа по време на родителската среща. Родителите участваха в практически занимания, както самостоятелни, така и групови. При самостоятелните занимания родителите можеха да опишат индивидуални случаи в семейството им, когато заедно с децата си са обсъждали важни решения за тяхното бъдеще. В груповите занимания родителите имаха възможност да опишат нужните умения, които биха искали да притежават децата им, за да се реализират успешно в бъдеще. Всеки от участниците в срещата имаше възможност да зададе своите въпроси и да получи отговор на тях, както от страна на екипа на проекта, така и от страна на останалите родители в срещата.
В събитието участваха родители и ученици, както и представители на фондация „Каузи“ – София.
Родителската среща включваше организиран храноден за всички участници

21.10

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

©2022 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси