Новини

Споделяме труда“ беше темата на родителската среща в град Полски Тръмбеш проведена на 21 октомври

Vizualizaciya

21.4

  

 

 

"Споделяме труда“ беше темата на родителската среща проведена на откритата площ на НЧ „Отец Паисий 1905“ в град Полски Тръмбеш по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“ на 21 октомври 2021 година. В събитието участваха родители и ученици, както и представители на фондация „Каузи“ – София.
По време на срещата родителите имаха възможност да научат нови методи, чрез които могат да запознаят децата си с различните професии. Чрез практически занимания, родителите имаха възможност да се запознаят с професиите на 21 век и професиите на бъдещето, които все повече ще бъдат търсени.
Беше дискутирана темата за нуждата от полагането на труд и как личният пример на родителите помага на децата да се ориентират по-рано в желаната от тях професия и да я работят в последствие с огромно желание.
Родителите се запознаха с възможностите, които предлага кариерното ориентиране на учениците и организираните онлайн и офлайн събития по темата. Запознаха се с професиите на бъдещето, кои са защитените професии и възможностите за онлайн и офлайн работа.

Родителската среща включваше организиран храноден за всички участници.

 

21.3

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

©2022 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси