Новини

Среща с родители „Заедно можем повече“ бе организирана в село Обединение, община Полски Тръмбеш

10.11 Zaedno mojem poveche

Vizualizaciya
На 10 ноември от 14:00 часа се проведе среща с родители на тема „Заедно можем повече“ по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“. Събитието се проведе в село Обединени и района на читалище "Мита Стойчева 1900".

В събитието участваха представители на общината, представители на фондация „Каузи“ и родители на ученици от СУ „Цанко Церковски“.

Ръководителят на проекта госпожа Николинка Генова представи пред аудиторията проекта, целите и очакваните резултати. Всеки от присъстващите имаше възможността да представи себе си пред останалите присъстващи на събитието. Представена бе и страницата на бъдещият фотоконкурс с фотографии от община Полски Тръмбеш и възможността родителите и децата да се включат със свои авторски фотографии.

Представителите на фондация „Каузи“ - Сребрина Ефремова и Николай Георгиев бяха подготвили различни практически занимания за участващите родители, както и за учениците, които бяха включени в срещата с родители.

Родителите получиха брошури съдържащи информация за отговорностите на родителите, децата и семейството, грижата от страна на родителите и начини на поведение спрямо децата, както и брошури насочени към отговорното родителство, здравното образование и други теми. Брошурите включваха и общи семейни занимания за родители и деца в домашна среда.

Срещата с родители включваше както групови, така и индивидуални занимания с родителите.

Срещата с родители включваше обсъждането на различни видове обучителни игри за децата и родителите, както и изпълнение на някои от тях.

Родителите научиха повече за методиката за общуване с децата, създаването на индивидуални семейни обучителни игри, както и създаването на обучителни игри в домашни условия за подпомагане на образованието на децата в семейна среда.

Срещата с родители включваше организиран храноден за всички участници.

Zaedno mojem poveche

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

©2022 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси