Новини

Среща с родители „Викторина: празници за всички“ бе организирана в село Обединение, община Полски Тръмбеш

Viktorina PrazniciVizualizaciya

 

 

 

На 10 ноември от 15:00 часа се проведе среща с родители на тема „Викторина: празници за всички“ по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“. Събитието се проведе в село Обединени и района на читалище "Мита Стойчева 1900".

В събитието участваха представители на общината, представители на фондация „Каузи“ и родители на ученици от СУ „Цанко Церковски“.

Представителите на фондация „Каузи“ - Сребрина Ефремова и Николай Георгиев бяха подготвили различни практически занимания за участващите родители, както и за учениците, които бяха включени в срещата с родители.

Родителите получиха брошури съдържащи информация за отговорностите на родителите, децата и семейството, грижата от страна на родителите и начини на поведение спрямо децата, както и брошури насочени към отговорното родителство, здравното образование и други теми. Брошурите включваха и общи семейни занимания за родители и деца в домашна среда.

Срещата с родители включваше както групови, така и индивидуални занимания с родителите.

Заниманията с родители и деца по време на срещата с родители включваше дискусия и викторини по темата за празниците на различните етноси в България. Всеки родител и дете имаше възможност да сподели как празнуват различните празници в семейството, дали празнуват празник, който е само за тяхното семейство. Дискутираха се приликите между празниците при различните етноси.

Въпросите от викторината бяха съобразени както с познанията на родителите, така и с познанията на присъстващите деца. Викторината беше организирана по начин, който да ангажира, както родителите, така и децата. Провеждането на събитието съвместяваше както познавателни въпроси, така и физическа активност.

След всеки от зададените въпроси по време на викторината беше обсъждана темата за празника, с какво се свързва той, какви са обичаите, кой какви задължения има по време на празника и други дейности свързани с темата.

Срещата с родители включваше организиран храноден за всички участници.

Viktorina

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

©2022 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси