Новини

Среща с родители „Изкуство и традиции“ се проведе в читалище „Образование“ село Каранци, община Полски Тръмбеш

Plakati Roditelski Sreshti 11.11

 Vizualizaciya

 

 

На 11 ноември от 14:00 часа се проведе среща с родители на тема „Изкуство и традиции“ по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“. Събитието се проведе в село Каранци.

В събитието участваха представители на общината, представители на фондация „Каузи“, ученици и родители.  

От страна на фондация „Каузи“ се разпространиха брошури, които засягат темата за здравното образование, участието на родителите в образованието на децата, значението на спорта за развитието на децата, изграждането на стабилни и здрави отношения между родителите и децата и други теми засягащи отговорното родителство и участие.

На срещата с родители, бяха обсъждани видовете изкуство при различните етноси в страната и как изкуството е обвързано с обичаите им.

Участващите деца в срещата с родители имаха възможност да разкажат какво разбират под изкуство, участват ли в изработването в предмети на изкуството в училище и съвместно с родителите си. Чрез игрови методи децата имаха възможност да научат повече за изкуството в страната и как те могат да се запознаят с него и да изработват различни предмети на изкуството.

Родителите бяха въвлечени в заниманията, чрез дискусия върху възможностите, които имат да създават различни предмети на изкуството в домашна среда заедно с децата си и колко е важно децата да познават изкуството в страната. Те се информираха за различните видове изкуство и как могат да развият различните умения на децата, чрез изработването на предмети и рисунки.

Чрез игра, децата успяха да се запознаят с традиционните начини за изработване на изкуство в страната ни, като пример беше даден с българските шевици.

Срещата с родители включваше организиран храноден за всички участници.

11.11 Karantsi

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

©2022 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси