Новини

Среща с родители „Ние се познаваме“ се проведе в читалище „Образование“ село Каранци, община Полски Тръмбеш

Plakati Roditelski Sreshti AvgustVizualizaciya

 

 

 

На 11 ноември от 15:00 часа се проведе среща с родители на тема „Изкуство и традиции“ по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“. Събитието се проведе в село Климентово и в двора на читалище "Образование".

В събитието участваха представители на общината, представители на фондация „Каузи“, ученици и родители.  

От страна на фондация „Каузи“ се разпространиха брошури, които засягат темата за здравното образование, участието на родителите в образованието на децата, значението на спорта за развитието на децата, изграждането на стабилни и здрави отношения между родителите и децата и други теми, засягащи отговорното родителство и участие.

Срещата с родители беше проведена под формата на семинар-образователна игра със задаването на въпроси за различните етноси и традиции в страната и конкретно в региона на община Полски Тръмбеш.

Присъстващите деца участваха в срещата, като изпълняваха ролеви игри, отговаряха на въпроси и обменяха идеи по темата за празниците в различните семейства и спазваните от техните семейства традиции.

Родителите дискутираха помежду си кой е празникът, който сплотява най-много тяхното семейство и какви традиции спазват при празнуването на общи празници. Чрез обмяната на опит и идеи родителите установиха приликите и разликите между празниците в различните етноси.

Най-интересната за обсъждане тема между родителите беше традиционните ястия, които биват приготвяни за празнуването на празници в семейството и какви ястия са характерни за различните етноси. Присъстващите на срещата с родители обогатиха знанията и уменията си по въпросите с традициите, обичаите и кулинарната култура.

На присъстващите бяха раздадени информационни брошури по темите за отговорното родителство, ползата от включването на родителите в образователния процес на учениците, важността на подкрепата на родителите и възпитанието на децата, здравното образование, спорта и здравословния начин на живот. Родителите бяха информирани и за възможността да участват в конкурс със своя авторска фотография, който е организиран по проекта.

Срещата с родители включваше организиран храноден за всички участници.

roditelska sreshta 11.11 15

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

©2022 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси