Новини

Проведе се среща с родители „Спортно състезание на открито“ в село Климентово, НЧ „Съединение“, община Полски Тръмбеш

16.10 Sportno sustezanie na otkritoVizualizaciya

 

 

 

На 16 ноември от 14:00 часа се проведе среща с родители на тема „Спортно състезание на открито“ по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“. Събитието се проведе в село Климентово в откритата площ пред читалище „Съединение“.

В събитието участваха представители на общината, представители на фондация „Каузи“ и родители на ученици от СУ „Цанко Церковски“.

За събитието бяха подготвени различни практически занимания за участващите родители, както и за учениците, които бяха включени в срещата с родители.

Родителите получиха брошури съдържащи информация за отговорностите на родителите, децата и семейството, грижата от страна на родителите и начини на поведение спрямо децата, както и брошури насочени към отговорното родителство, здравното образование, спортът и здравната култура и други теми. Брошурите включваха и общи семейни занимания за родители и деца в домашна среда.

Заниманията с родители и деца по време на срещата с родители включваше загряване преди спортната дейност и представяне на участниците, кой какъв спорт обича да играе и защо. Бяха организирани отборни и индивидуални игри с децата.

Децата научиха повече информация за важността на спорта, как той може да бъде забавен и защо е необходимо да имаме спорт в училище. По време на игрите бяха дискутирани видовете спортни дейности, които може да се извършват в домашна среда, здравословното хранене и как влияе спортът върху начина ни на живот.

Родителите получиха брошури с информация за спортът и здравето, както и информация какви съвместни с децата си спортни дейности могат да практикуват, за да изградят силна и устойчива връзка помежду си.

Срещата с родители включваше организиран храноден за всички участници.

16.11 Sportno Sustezanie

------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------------------

 Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

©2022 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси