Новини

Среща с родители и викторина „Професията – нужна и полезна“ бе организирана в НЧ „Обединение“ в село Климентово, община Полски Тръмбеш

16.10 Viktorina Profesiyata nujna i poleznaVizualizaciya

 

 

На 16 ноември от 15:00 часа се проведе среща с родители и викторина на тема „Професията – нужна и полезна“ по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“. Събитието се проведе в село Климентово.

В събитието участваха представители на общината, представители на фондация „Каузи“, ученици и родители. 

От страна на фондация „Каузи“ се разпространиха брошури, които засягат темата за здравното образование, участието на родителите в образованието на децата, значението на спорта за развитието на децата, здравословното хранене и изграждането на стабилни и здрави отношения между родителите и децата и други теми засягащи отговорното родителство и участие.

Срещата беше с интерактивна насоченост и бяха организирани игри между децата и родителите. Бяха задавани въпроси за мечтаните от децата професии и професиите на техните родители. Участниците бяха запознати с професиите на бъдещето и уменията, които са необходими, за да можем да ги упражняваме. Дискутираха се професиите, които са изчезнали и вече не биват практикувани. Дискутира се и защо ни е необходимо да изберем професия, как да се насочим към избирането на професия и как да подкрепим детето да развие талантите си, за да може да ги използва в своята бъдеща работа.

Бяха представени основни насоки към кариерното ориентиране и колко е важно децата от малки да бъдат запознати с възможностите на пазара на труда. Родителите споделиха с децата своите професии и с каква дейност са свързани и как са решили да работят точно тази професия.

Срещата с родители включваше организиран храноден за всички участници.

16.11 Profesiyata

------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------------------

 Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

©2022 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси