Новини

Проведе се среща с родители „Песни, танци и традиции на различните етноси“ в град Полски Тръмбеш, НЧ „Отец Паисий 1905“, град Полски Тръмбеш

17.10 Pesni tanciVizualizaciya

 

 

 

На 17 ноември от 14:00 часа се проведе среща с родители на тема „Песни, танци и традиции на различните етноси“ по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“. Събитието се проведе в читалище "Отец Паисий 1905".

В събитието участваха представители на общината, представители на фондация „Каузи“ и родители на ученици от СУ „Цанко Церковски“.

Събитието беше организирано по интерактивен начин, като в заниманията участваха родители и ученици от общината.

На родителите бяха раздадени брошури съдържащи информация за отговорностите на родителите, отговорностите на децата в семейството, грижите, които родителите трябва да полагат за децата си  и начините по които биха могли да се включат в образованието им, чрез различни съвместни дейности. Родителите получиха брошури и дипляни насочени към отговорното родителство, здравното образование, спортът и здравната култура и други теми.

Събитието включваше познавателни занимания свързани с музиката на различните народи. Беше подготвен лист от песни от Гърция, Турция, Ирландия, Македония, България и др., песните бяха свързани с културата на страната, а участващите родители и ученици слушаха и познаваха от къде са песните. Децата имаха възможност да разкажат истории свързани с музиката и танците в страните, които са посетили.

На срещата с родители беше представено творчеството на Есма Реджепова и приносът и към популяризиране на ромската култура. Децата и родителите научиха нейната биографична история и известността на песента, която е избрана за химн на ромите по време на Първата ромска конференция – „Джелем Джелем“.

Срещата с родители включваше организиран храноден за всички участници.

17.11

------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------------------

 Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

©2022 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси