Новини

Среща с родители „Татко и аз“ бе поведена в град Полски Тръмбеш в НЧ „Отец Паисий 1905“

17.10 Sreshta s roditeli Tatko i azVizualizaciya

 

 

 

На 17 ноември от 15:00 часа се проведе среща с родители на тема „Татко и аз“ по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“. Събитието се проведе в читалище "Отец Паисий 1905".

В събитието участваха представители на общината, представители на фондация „Каузи“ и родители на ученици от СУ „Цанко Церковски“.

Срещата включваше организирани дейности с родители и ученици от СУ „Цанко Церковски“ град Полски Тръмбеш.

Родителите получиха информационни материали – брошури на теми свързани с отговорностите на родителите, значението на съвместните дейности между родители и деца, здравето, културата, приемането на различията и спорта.

Събитието се проведе на открито и включваше различни дейности, които могат да бъдат прилагани от децата и родителите за се утвърди връзката помежду им. С децата и с родителите беше дискутирано значението на присъствието на бащите в училище.

Бяха показани различни начини за включване на бащите в процеса на учене на децата, включително чрез спортни дейности и занимания. Учениците и родителите научиха, че дори и заниманието хвърляне на топка може да сплоти децата и родителите. Чрез съвместните дейности може да се постави основа за дискусии и даване на съвети от страна на родителите. Съвместните дейности могат да бъдат основа за дълбоки разговори и възможност за децата да научат полезни неща, които да използват в живота си, да получат съвет, да споделят нуждите и желанията си, както и възможни проблеми.

Съвместните занимания са основа за научаването на нови и интересни неща между родителите и децата, както и изграждане на силна емоционална връзка.

Срещата с родители включваше организиран храноден за всички участници.

17.11.21

------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------------------

 Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

©2022 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси