Новини

Среща с родители на тема „Обучителни игри-задно можем повече“ се проведе в град Полски Тръмбеш

25.11Vizualizaciya

 

 

 

На 25 ноември от 14:00 часа в град Полски Тръмбеш в НЧ „Отец Паисий 1905“ бе проведена среща с родители „Обучителни игри – заедно можем повече“. Срещата беше част от дейност „Насърчаване участието на родителите във възпитателния процес“,  по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“.

На събитието присъстваха родители и ученици от СУ „Цанко Церковски“. Представители на партньорите по проекта -община Полски Тръмбеш и фондация „Каузи“ бяха направили занимателна програма за всички участници в срещата с родители.

Представители на партньорите по проекта -община Полски Тръмбеш и фондация „Каузи“ бяха направили занимателна програма за всички участници в срещата с родители.

На родителите бяха предоставени брошури и дипляни свързани с отговорното родителство, идеи за съвместни занимания, здравната култура и важността на семейните ценности и празници. В материалите се съдържаше и информация за различните култури и техните особености, важността да приемаме и да подхождаме с разбиране към другите, приликите и разликите в културните и семейните особености, както и информация свързана със спорта, свободното време, обучението в домашна среда и здравословния начин на живот.

Събитието се проведе на открито при спазване на всички противоепидемични мерки и даде възможност децата и родителите да се включат пълноценно в предвидените разнообразни практически занимания.

На родителите и децата, които присъстваха на събитието, беше споделено за възможността за участие с авторски фотографии в конкурс „Духът на община Полски Тръмбеш“. Участниците бяха информирани за възможността, чрез своите фотографии да бъдат включени в изложбата и възможността да спечелят гласуването на публиката за най-добра фотография. Конкурсът ще класира трима от участниците, които ще бъдат избрани от страна на публиката, чрез харесване на изпратените и публикуваните снимки във фейсбук страницата на конкурса. Класиралите се на първите три места ще получат предмети награди и сертификати удостоверяващи участието им в конкурса.

Подготвените за събитието занимания включваха съвместното участие на родители и деца. Целта на организираните дейности по време на събитието беше да се изгради връзка между отделните участници в заниманията. Родителите и децата имаха занимания както по групи, така и индивидуални. Организирани бяха игри със състезателен характер, които показаха, че груповата работа помага за постигането на поставените цели и успехът на екипа зависи от съвместната екипна работа.

Срещата с родители включваше организиран храноден за всички участници в събитието. 

 

25.11.2

25.11.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------------------

 Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

©2023 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси