Проекти

GOAL
Sustainable Global Objectives Applied by Local Youths (GOAL)

Проектът е съфинансиран от ЕС по програма Interreg-IPA CBC България - Сърбия
Image

Проект Sustainable Global Objectives Applied by Local Youths (GOAL), в който фондация „Каузи“ е партньор цели да повиши осведомеността относно важността на целите за устойчиво развитие, въздействието им върху живота на хората във връзка с тяхното благосъстояние.

Проектът ще спомогне за повишаване на осведомеността относно целите за устойчиво развитие, които са инициатива за справяне с екологични, икономически и социални проблеми. Идентифицирането на причините за съществуващите проблеми в региона ще са база за създаването на възможни решения, които ще спомогнат за развитието му и преодоляване на неравенствата. 

Проектът се изпълнява по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, с водещата организация „Proactive“.Организация  „Proactive” от град Ниш, Сърбия, притежава над 10 годишен опит в работата с младежи. Партньори в проекта са организация „Timok Youth Center“ от град Зайчар, Сърбия, която работи по въпросите за младежките политики, развитието и подкрепата на младежки инициативи. Организацията е един от учредителите на Национален младежки съвет. Партньор в проекта е и  сдружение „Активно общество“ от град Видин, България. Сдружението работи  с младежи и управлява Младежки информационно-консултантски център.       

В рамките на проекта ще бъдат създадени:

 • Общност от партньори (организации, НПО и индивидуални участници), които ще промотират в обществото  отговорното потребление, здравословния начин на живот и екологията
 • Двуезичен Уеб портал с викторини, събития, ресурси и видеоклипове
 • Интерактивни събития за младежи, семинари и срещи
 • Провеждане на „Глобални игри за устойчивост“ по темата за Глобалните цели за устойчиво развитие

Проектът ще продължи до края на 2021 година.

S.I.M.P.L.E.
Social Impact Measurement Plan, Learning and Empowerment

KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT n° 2020-1-IT01-KA202-008523
Image

Проекта S.I.M.P.L.E. (Social Impact Measurement Plan, Learning and Empowerment), KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT n° 2020-1-IT01-KA202-008523, в който фондация „Каузи“ е партньор, цели да идентифицира устойчивите пътища, бизнес модели и методологии за измерване на социалното въздействие, които да бъдат ползвани от малки и средни предприятия като добри практики на национално, европейско и международно ниво. Ще бъдат установени и уменията, от които се нуждаят малките и средни предприятия, за да постигнат тази трансформация.

Проектът е финансиран от програмата Еразъм+. Координатор е италианската организация ISRE, а партньори са Италианската търговска камара в Барселона, PIMEC – каталунска застъпническа организация, която работи за интересите на микро и малки предприятия и самонаети лица, Търговската камара на Словения, Prism Consulting от Италия и Университета за социални и политически науки Panteion в Атина.

В рамките на двугодишния проект ще се:

 • разработи обучителна програма за устойчивост и социални иновации, която да е съобразена с текущите нужди и моментното състояние във всички участващи страни;
 • насърчава използването на нови технологии за повишаване на капацитета на организациите чрез включване на игрови методи и създаването на интерактивен игрови образователен ресурс;
 • стандартизират методи и инструменти за измерване на социалното въздействие в малки и средни социални предприятия.

Проектът е с продължителност от ноември 2020 до октомври 2022 г.

Дигитализацията-възможност за придобиване на нови знания и умения за заетост на младите хора в малките населени места /DigiYouth/

Проектът е финансиран от Национална програма за младежта (2016-2020), Подпрограма 2 „Национални младежки инициативи и кампании“
Image

Цел на проекта е активизиране на младите хора в малки населени места,създаване на диитални умения и умения за заетост в градовете Ихтиман и Сливница.

Специфични цели:

 • Осигуряване на достъп до качествени младежки услуги за придобиване на дигитални умения и компетенции за повишаване на пригодността за заетост чрез обучителни програми, базирани на проучени потребности на млади хора;
 • Стимулиране на гражданската активност на младите чрез показване на добри примери и организиране на мотивационни сесии.

 

Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш

Проектът е финансиран от Европейски социален фонд по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Image

Цел на проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“ е да предложи интегриран подход  за повишаване качеството на живот, социално включване и намаляване на бедността, както и до трайна интеграцияп на маргинализирани общности, чрез реализация на комплексни мерки. 

Цели на проекта са: 

 •  Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализираните групи;
 • Осигуряване на достъпа до образование и обучение;
 • Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги;
 • Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи

Специфична цел е подкрепа за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение. 

 

Креативна каравана

Проектът е съфинансиран от ЕС по програма Interreg-IPA CBC България - Сърбия.
Image

Основната цел на проекта „Креативна каравана” е да разшири информираността и да предостави умения в областта на предприемачеството сред младежите чрез иновации в образователната система и нови модели на комуникация и представяне. Фокус е поставен върху младежите със творчески професии или образование - архитектура, дизайн, ИТ, фотография или др.

Една от основните цели на проекта е подобряването на предприемаческите умения на младите хора и тяхната креативност, както и преходът от образование към работа.Проектът предвижда редица обучения. Целта на обученията е да подготви младежите, които от своя страна да използват творческия си потенциал и ентусиазъм за разрешаване на казуси и подпомагане на развитието на социални бизнеси.

Заедно с младежите и техните ментори бизнесите, които са участници в проекта ще търсят решения на текущи или стратегически проблеми, ще работят върху възможностите за растеж и ще подобряват бранда си, маркетинговата си стратегия и цялостния бизнес модел.

 

Микрофонд B4B HUB

Финансов донор на проекта е "Български фонд за жените". Водеща организация по проекта е Фондация "Генерация" с партньор Фондация "Каузи"
Image

Микрофонд за подпомагане на начинаещи предприемачи

Съвместен проект на Фондация "Генерация" в партньорство с Фондация "Каузи"  насочен към жени от Северозападна България. Създаденият микрофонд B4B HUB, цели социално тоговорни компании да подпомагат начинаещи предприемачи чрез стоки и услуги, необходими в началния етап на тяхната дейност. 

Хъбът работи като платформа за насърчаване на предприемачеството - път към икономическа независимост и обществената отговорност на малките и средни компании към стартиращи такива.

Основни дейности:

 1. Провеждане на информационна кампания в градовете Видин, Враца, Монтана и Лом
 2. Кандидатстване и селектиране на кандидатките
 3. Връчването на стоки и услуги на селектираните от комисия подадени заявления

 

WENTPower - Женското предприемачество – сила за независимост

Финансов донор на проекта е "Български фонд за жените". Водеща организация по проекта е Фондация "Генерация" с партньор Фондация "Каузи"
Image

Женското предприемачество – сила за независимост

С реализирането на проекта Фондация "Генерация" в партньорство с Фондация "Каузи" целят насърчаването и подпомагането на предприемачеството за овластяване на млади жени и момичета от град Лом.

Основни дейности:

 1. Провеждане на информационна кампания
 2. Обучения за стартиране и усправление на бизнес
 3. Консултации за изготвяне на бизнес план
 4. Предоставяне на 2 стипендии за участие в Младежката предприемаческа борса
 5. Изготвяне на ръководство за начинаещи предприемачи

Основна цел на проекта е насърчаването и пдопомагането на предприемачество сред момичетата и младите жени в град Лом.  Това ще помогне за преодоляване на бедността и икономическата независимост, повишаването на качеството на живот и овластяването им.

 

Повишаване на предприемаческия капацитет - път към активно социално включване

Проект по Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2014-2020, съфинансиран от ЕСФ
Image

Основни цели на проекта са:

 1.  Повишаване на мотивацията и информираността на безработни, неактивни млади хора до 29 години за започване на самостоятелна стопанска дейност, информиране за ползите и предимствата на бизнес планирането и управлението и запознаване с добри примери и успешни практики.
 2. Повишаване на капацитета на безработни, неактивни, млади хора до 29 години, желаещи да започнат собствен бизнес и  самостоятелна стопанска дейност и самонаемане.
 3. Утърждаване на предприемачеството, като един от най-ефективните методи за справяне с безработицата и професионалното развитие.

 

Проектът предоставя обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения. Предоставят се и консултантски услуги за подготовка на самостоятелна сдтопанска дейност.

 

 

Местните власти- активен партньор за развитие на CREATIVна София, 2016

Фондация „ Каузи” е водеща организация в партньорство с ОКИ Столична библиотека.
Image

Цели на проекта са:

 1. Повишаване ангажираността и капацитета на представителите на местната власт и експерти-практици за внедряване на европейски практики за разкриване и насочване на иновативния потенциал на столицата – в икономическо, социално и културно измерение.
 2. Приемане на нарочна методология - устойчив управленски инструмент, подпомагащ изпълнението на направление „КТИ“ на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София 2016-2020 г., която предвижда редовното участие на експерти и граждански организации в партньорство с местните власти

В рамките на проекта бяха проведени Информационна сесия по културни и творчески индустрии, както и 10 индивидуални консултации между представители на КТИ и различните отдели на районната администрация.

В резултат беше публикуван наръчник „Ролята на местните власти за насърчаване на КТИ“
Изтеглете наръчника в PDF формат

pr ma europa


Проектът се финансира от
Столична община по Програма Европа.

Създаване на междусекторни партньорства за насърчаване на младежкото предприемачество, 2015- 2016

Фондация „ Каузи” е водеща организация по проекта, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
Image

Проектът даде възможност на фондацията да разшити обхвата на дейностите си в още 6 града в страната- Силистра, Русе, Велико Търново, Хасково, Благоевград и Стара Загора. По места беше организиран обществен диалог с всички заинтересовани страни с цел създаване на мрежа за подпомагане и насърчаване на младежкото предприемачество. За тази цел бяха проведени 6 теренни проучвания за състоянието на предприемаческата екосистема в България. Освен това беше проучена добра практика на партньорската организация от Ниш, Сърбия в областта на насърчаването на младежкото предприемачество и създаването на бизнес инкубатор за креативна индустрия.

Дейности по проекта включваха 1) организиране на учебна визита за споделяне на добра практика; 2) споделяне на опит от Младежка предприемаческа борса за консултиране на млади предприемачи; 3)организиране на обществен диалог с всички заинтересовани страни по места за създаване мрежа за подпомагане и насърчаване на младежкото предприемачество; 4) провеждане на кампания за повишаване на обществената информираност.

project 2 donors

Екопоколение, 2012

Сдружение „Българска мрежа на Глобалния договор на ООН” в партньорство с Младежкия информационен консултантски център „Каузи“ и финансовата подкрепа на Столична община стартират проекта „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНИЦИАТИВА „ЕКОПОКОЛЕНИЕ 2012”.
Image

С този проект искаме да повишим екологичната култура и отговорното поведение на децата и младежите от 5 до 18 години към заобикалящата ги среда. В 13 образователни институции (5 детски градини и 8 училища) на територията на София ще организираме занимания за малки и големи, в които ще се учим защо е добре да рециклираме боклука и колко е важно да не пилеем водата.

С пътуваща изложба върху чадъри ще създадем запомнящи се визуални послания, които да изградят трайно отговорно отношение към околната среда както у децата, така и у родители и учители.

sofiaВ детските градини и училищата ще поставим "Дърво на обещанията", на което всяко дете ще има възможността и отговорността да обещае нещо на природата.

Проектът се финансира от
Столична община.

Y-CEENATRA

(Международна младежка мрежа за трансфер на ноу-хау, кариерно развитие и заетост)
Основната цел на проекта Y-CEENATRA е да насърчи кариерното развитие и младежкото предприемачество, да подобри връзката между образованието и бизнеса чрез подпомагане достъпа до информация, обмен на добри практики и изграждане на икономическа синергия за малките и средни предприятия в района на София, Видин и Зайчар.
Image

Партньори на проекта са Тимочки младежки център (www.toc.rs) - една от водещите младежки организации в Сърбия, насочена към разработване на младежки политики, насърчаване и развитие на младежки инициативи, участие на младите хора на регионално и национално ниво и утвърждаване на здравословния начин на живот и Национално сдружение на малкия и среден бизнес (www.nasmb-bg.org) - работи за по-добра икономическа среда и конкурентоспособност като предоставя услуги за повишаване на квалификацията на мениджърите, изготвяне на бизнес планове и инвестиционни проекти.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия.

Повече на http://www.ycbc.eu

Jinger

(Съвместно приложение на иновативни инструменти за развитие на ново поколение предприемачи и професионалисти)
Image

Проектът цели надграждане на резултатите от предишни проекти на фондация „Каузи” и по-конкретно повишаване на заетостта чрез подкрепа за кариерно развитие и насърчаване на предприемачеството за устойчив икономически растеж в трансграничния регион чрез подобряване на достъпа до информация, ИКТ инструменти, трансфер на добри практики и изграждане на икономическата синергия за малките и средни предприятия в област на Кюстендил, област Благоевград (България ) и Югоизточен район (Македония).

jungerПроектът се финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Бивша Югославска република Македония.
Повече на http://www.y-jinger.eu

Библиотека

Step_Forward.jpg
How_to_start.jpg
How_to_enter.jpg
Creative_Sofia.jpg
wentpower_naruchnik.jpg
prozrachnost.jpg
csr_state.jpg

Видео библиотека

Какво е да си предприемач

Регистриране на бизнес

Управление на МСП

Стартиране на бизнес

©2021 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси