Предприемачество и наука
Free

Предприемачество и наука

  • 00:00:00
(0 Ratings)
Price: Free

Знаете ли, че има силна връзка между предприемаческо мислене и STEM (наука, технология, инженерство и математика)? И двете понятия ни насочват към някой, който поема рискове, ангажира се с емпирично обучение, решава проблеми, приема сътрудничеството и използва целия си творчески потенциал. Всеки аспект на STEM има връзка с предприемачеството.
STEM е образователен подход, който използва науката, технологиите, инженерството, изкуствата и математиката като точки за достъп, за насочване на учениците към задаването на въпроси, диалог и критично мислене.
Благодарение на научните познания в днешния свят имаме производство на дрехи от пластмаса, възможност да затопляме водата си чрез слънчеви панели и можем да работим с компютри. Използването на възобновяеми природни ресурси би помогнало за възстановяване на природния капитал. Чрез науката бихме могли да развием своите идеи
свързани с постигане на нулеви въглеродни емисии, например, или да създадем възможност да достигнем до отдалечени места, в които да обучаваме млади момичета в училище.
Преплитането на наука и предприемачески идеи може да създаде чудесни
възможности и да вдъхновява за развитие на иновативни бизнес решения, свързани с повишаването на качеството на живот на цели общности. Предприемачеството е практика, която е свързана с набор от необходими знания, за да бъде открита конкретната ниша. В медицината и инженерството например предприемаческите знания са от изключителна важност, но трябва те да бъдат подкрепени от биологията, физиката или
химията. Един от крайъгълните камъни на предприемачеството е генерирането на бизнес идеи. Един общ метод за генериране на идеи за нови продукти или услуги е да се изработи решение на даден проблем. Намирането на решения на проблемите е основа на всяка област на науката.
Предприемаческото мислене подхранва нови идеи. Новите идеи се развиват в изобретения. Изобретенията стават нововъведения, когато са пуснати в употреба. Иновациите бързо се превръщат в нови технологии. Пример за връзката между предприемачество и наука е достъпът до енергия от възобновяеми източници в Африка, благодарение на BioLite.
Близо на половината от планетата липсва чиста, достъпна битова енергия, която да бъде използвана за домакинството. Компанията е откроила два потребителски сегмента: домакинства без достъп до електроенергия и потребители, които имат нужда от енергия, за да пребивават на открито (къмпингуване).
Използвайки уникален бизнес модел и наука, наречен Parallel Innovation,
екипът на компанията разработва основни енергийни технологии, които
са приложими и за двата пазара. След това проектира продукти, уникални за клиентите: соларни лампи и панели, печки, зарядни соларни батерии. Чрез иновативна научна технология компанията е изработила печка, която създава електрическа енергия, чрез изгарянето на дървен материал (бездимна технология) и едновременно с това се използва и за
отопление или готвене.
Свързването на науката и предприемачеството е жизненоважно за успеха на
стартиращите компании. За да бъде улеснен напредъкът, STEM обучението в училище може да бъде комбинирано с обученията по предприемачество, за да бъдат създадени наистина иновативни идеи. 

Нека сега да опитаме да преминем през няколко етапа на валидиране на
научни идеи. Колкото и да е добра една идея от гледна точка на предприемачески потенциал, тя трябва да премине през изпита на науката, за да се знае дали е осъществима.

Първа стъпка: Схема на влиянията
Вече имате своето бизнес решение, базирано на науката и сега трябва да определим всичките му влияния. Разполагате с лист, върху който за 5-10 минути да опишете всичките му влияния. Помислете към кои науки се отнасят влиянията, за да знаете къде да търсите отговорите, които ще се появяват в процеса на разработване на продукта ви.

Втора стъпка: Формулиране на хипотеза.
Това е предположение, което в хода на работата ще трябва да докажем. Обикновено е „Ако… тогава“. Например „Ако растенията не получават светлина, тогава те умират“.

Трета стъпка: Планиране и провеждане на проучване
Учениците са насърчени въз основа на описаните влияния, да направят научно проучване на възможността да бъдат реализирани идеите им. В рамките на часа правят план на научно проучване, който включва задължително петте елемента:
• Цел на изследването
• Очакван резултат
• Необходими материали
• Планирани действия
• Провеждане/описание

Пример: Хипотезата е „Ако растенията не получават светлина, тогава умират ”
1. Цел: Да докажа, че без светлина растенията умират;
2. Очакван резултат: Растенията постепенно да стават слаби и в
крайна сметка – да увехнат;
3. Необходими материали: Саксия, растение, почва за засаждане;
4. Планирани действия: Засаждане, поставяне на тъмно място, наблюдение
5. Провеждане/описание: Посадих растението, поставих го на тъмно, поливах го.

Short Description

Ще научните повече за: СТЕМ Преплитането на наука и предприемачески идеи Предприемаческото мислене
0

Average Rating

0% 0 Ratings
©2024 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси