Социално предприемачество
Free

Социално предприемачество

  • 00:00:00
(0 Ratings)
Price: Free

Социалното предприемачество е термин, който се отнася до намиране на иновативни решения на социалните проблеми в различни области като образование, околна среда, намаляване на бедността, права на човека и др. Социалните предприятия разработват и прилагат иновации, които решават проблеми на уязвими групи—хора със специални потребности,
мигранти, бежанци, жени, жертви на насилиe и други. Може да са насочени и към екологични предизвикателства—например намаляване пластмасовите отпадъци в океаните, залесяване и т.н.
Социалното предприемачество е средство за промяна. То използва методи и принципи на бизнеса. Социалните предприемачи, идентифицират социалните проблеми в своята общност и намират решенията им.
Докато целта на бизнес организацията е да генерира печалба за акционерите, целта на една социална организация е да създаде социално въздействие. Успехът на социалния бизнес се измерва с постигнатата промяна.
В България повечето социални бизнеси функционират под формата на нестопански организации (сдружения или фондации), които са известни като „третия сектор“. Има обаче организации, които са регистрирани като търговски дружества (фирми), които обаче също не целят печалба, а социална промяна. Тези организации също се считат за социални проекти и са известни и като „четвъртия сектор“.
Социалното предприемачество подпомага постигането на Целите за устойчиво развитие. Социалните иноватори се справят с някои от най-големите заплахи в света. Характерно за тях е, че ефективно мобилизират различни ресурси и организират партньорства.

Тези партньорства катализират социалната промяна, а тя се улеснява от различни организации като Catalyst 2030, например. Това е глобално движение на социални предприемачи и социални новатори, които търсят постигане на Целите до 2030 г.
В този процес не бива да се пренебрегва и ролята на държавите, тъй като те също са ключов партньор за постигане на Целите.

По отношение на планирането…
Всичко обаче трябва да започне от някъде, най-добре от планирането.
Коя бизнес идея е добра?
- Използва в най-голяма степен уменията на предприемача
- Занимава се с приятни неща
- Съобразена е с реалностите на пазара
- Не е в несъответствие със закона

Изготвянето на план за бизнеса е необходимо, защото дава по-ясна представа в коя посока да бъдат насочени усилията, а и помага в привличането на партньори и спонсори. Хубавото е, че може да бъде променян и адаптиран постоянно с разрастването на бизнеса, според нуждите и с всяка промяна в обстоятелствата.


Един добър бизнес план със социална насоченост трябва да включва:
1. Визия . Как си представяме света?
Например в началото Microsoft формулират визията си така:
„Да има компютър на всяка бюро“
2. Мисия. Защо съществува вашият бизнес?
Четирите „М“ на мисията:

  • Запомняща се
  • Управляема
  • Измерима
  • Мотивираща

Ето два примера за формулировка на мисия: „Един ден всички деца в страната да имат еднакви възможности за
качествено образование“ „Да образова лидери, които ще направят света по -добър“
3. Теория на промяната
Това е обосновката, която свързва мисията със стратегията, т.е. това, което искате да постигнете, с реалните действия, които трябва да предприемете. Следват следната логическа верига:

  • Ресурси
  • Дейности
  • Продукти
  • Резултати
  • Въздействие


4. Кои са вашите клиенти и какви са техните нужди;
5. Как ще им давате това, от което имат нужда (описание на продукта или услугата);
6. Какво е вашето „специално предложение“ (value proposition);
7. Каква структура на управление планирате да създадете;
8. От какви партньори имате нужда;

Накъде ще развиваш твоя бизнес?
Това е въпросът, който трябва да си задаваш през цялото време. Бизнес стратегията, която ще разпишеш подробно, ще дава отговор на този въпрос.

Как измерваме социалното влияние?
Традиционният бизнес мери успеха си в постигнати печалби. Социалният бизнес обаче се различава по това, че го измерва като въздействие, промяна и подобряване на средата. За целта трябва да се изберат подходящи индикатори—брой хора, които са имали полза от бизнеса, установени партньорства, привлечени средства или друго.

Short Description

Ще разберете повече за: Социалното предприемачество Социално влияние Решаване на социални проблеми
0

Average Rating

0% 0 Ratings
©2024 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси