Кои са основните предизвикателства пред човечеството, които Целите за устойчиво развитие се опитват да преодолеят?
Free

Кои са основните предизвикателства пред човечеството, които Целите за устойчиво развитие се опитват да преодолеят?

  • 00:00:00
(0 Ratings)
Price: Free

Екологията е свързана с комплексни предизвикателства във взаимосвързания свят според заключенията направени в основния доклад на Европейската агенция по околна среда - „Околната среда в Европа — състояние и перспективи 2020 г. (SOER 2020)“, който засяга редица фактори, свързани с околната среда – загуба на биологично разнообразие, въздействието на изменението на климата и свръхпотреблението на природни ресурси. Докладът има за цел да даде и решения на възникналите проблеми, включително насоки, които да бъдат последвани. Докладът представя моментна снимка на състоянието на страните от ЕС по отношение на опазването на околната среда, този доклад е база за създаването на Европейският зелен пакт.

Важно е да бъде споменат Денят на екологичния дълг /Earth Overshoot Day/, поради настъпилата пандемична обстановка този ден бе изместен през 2020 година с три седмици по-късно отколкото през 2019 година. Денят на екологичния дълг е свързан с изчисление на изчерпването на ресурси, които Земята произвежда за една година и които може да възстанови. Като основни причини за бързото изчерпване на възобновяемите ресурси могат да бъдат посочени – изсичането на горите, производствените дейности и дейностите причиняващи въглеродни емисии, но не на последно място и изхранването на населението.

Global Footprint Network дава информация за всяка една страна относно настъпването на денят на екологичния дълг. На страницата на организацията е създадена възможност за всеки желаещ да изчисли екологичният си отпечатък и личен ден на екологичния дълг. Създадена е възможност след нанасянето на данни да се изчисли и ден на екологичния дълг на определен град.

На 50-тата юбилейна среща в Давос, са дискутирани промените в климата, кръговата икономика, новите предизвикателства, породени от все по-намаляващите природни ресурси. Според приетите цели и поетите ангажименти на срещата до 2030 година 60 % от битовите отпадъци в ЕС трябва да бъдат рециклирани, по отношение на България и няколко други девет страни е дадена отсрочка от 5 години за постигането на тази цел. Поставената цел до 2035 година е да бъдат рециклирани 65 % от битовите отпадъци, а само 10 % да бъдат депонирани.

Помощ на институциите и хората бива оказвана от различни неправителствени и независими организации на световно и европейско ниво. Такава организация е WWF – независима природозащитна организация, която има действащи офиси в 100 страни. Организацията работи съвместно с отделни лица, правителство и бизнес, за да постигне по-устойчиви и навременни цели.  Организацията има три основни стълба на работа:

  • Опазване на световното биологично разнообразие
  • Гарантиране, че използването на възобновяеми природни ресурси е устойчиво
  • Насърчаване на намаляването на замърсяването и разточителната и прекомерна консумация

В България е създадена независима неправителствена екологична организация „За Земята“, която работи за природосъобразен и равнопоставен живот на  планета, който изключва експлоатацията на хората и природата. Основните направления на работа на организацията са фокусирани върху:

  • Храната и земеделието - ГМО
  • Нулеви отпадъци – освобождаване от пластмасови продукти, създаване на депозитна система
  • Въздух
  • Енергия и климат

Една от последните инициативи, по които работи организацията е свързана с изолацията на жилищни сгради под наслов „Саниране, но екологично“, като в същото време е организирано изложение на екологични изолации.

В платформата за доброволчество TimeHeroes в рубрика „Мисии за Природата“ се публикуват разнообразни инициативи свързани с опазването на околната среда. През платформата WWF са публикували доброволческа инициатива, която, чрез приложение дава възможност да се подават сигнали за извършването на незаконна сеч в страната.

В доброволческата платформа редица организации се включват с търсенето на доброволци за реализирането на акции по опазването на природата, такава доброволческа акция е „Дигитална карта на дърветата на София“ от организация „Едно дърво“, чрез специално създадена платформа с помощта на доброволци, организацията цели да бъдат регистрирани дървета, като това ще помогне за тяхното опазване в бъдеще.

„Градско градинарство-София“ - “Градина заДружба“ е физическо пространство и солидарна градина на „Храна, а не война – София“, на което гражданите и гостите на столицата могат да отглеждат храната си, да се развиват, да творят и да помагат на хора в нужда с отгледаната в градината продукция.

Въпреки че в областта на екологията са впрегнати усилията на огромни организации, както и на бизнеса и институциите, действията на всеки от нас са от значение, а малките крачки, които правим в ежедневието си, оказват влияние на общия ни дом – планетата Земя.

Short Description

Ще разберете повече за: Екологията и нейното значение
0

Average Rating

0% 0 Ratings
©2024 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси