Новини

Стартира проект „STEM ученическо предприемачество за устойчиво развитие“

Пътеводител за STEM предприемаческо обучение на младежи по темите: устойчиво развитие, предприемачество решаващо екологични проблеми и планиране на социален бизнес

Във века на технологичния прогрес и нарастващите екологични предизвикателства, образованието играе ключова роля за подготовката на следващите поколения да се справят с предизвикателствата пред света. STEM (наука, технологии, инженерство и математика) образованието е на прага да промени начина, по който учениците учат и възприемат света около тях. В същото време, предприемачеството носи в себе си потенциала да създаде иновативни решения за устойчиво развитие. Комбинирането на тези две области може да представлява мощен катализатор за промяна и развитие.

STEM образованието и STEM предприемачеството са тема, която все повече намира поле за приложение в различните образователни системи  включително благодарение на провеждането на неформални обучения по темата. Социалното предприемачество е нова концепция и ефективен подход за решаване на социални проблеми с бизнес решения, но същевременно то е свързано с постигането на целите за устойчиво развитие.  Проект „STUDentrepreneurs“ поставя основите на създаването на възможности за генериране на социални и екологични бизнес иновации обвързани с обучението по природни и точни науки в контекста на постигане на Целите за устойчиво развитие.

STUDentrepreneurs се изпълнява съвместно от водещата организация - фондация „Каузи“-България в партньорство със социално предприятие “Liofyllo” от Гърция и организация „Йовесолидес“ от Испания.

Цели на проекта

 • Проучване и анализиране на сегашното състояние на уменията, нагласите и възможностите за насърчаване, мотивация и реализиране на социални иновации и социални бизнес, базирани на природните науки идеи в България, Гърция и Испания;
 • Създаване на знания и умения за развиване на нови предприемачески модели, базирани на социални иновации, принципите на устойчивото развитие, чрез неформално обучение у 60 млади хора от България, Гърция и Испания;
 • Подпомагане на дигитализирането на процеса на учене на млади хора от уязвими групи чрез предоставяне на възможности за онлайн и дистанционно учене;
 • Обединяване на 9 обучители и консултанти от партньорските организации, които да подпомагат и насърчават младите хора в търсенето на иновативни подходи за разрешаване на социални и екологични проблеми в общността;
 • Повишаване на обществената осведоменост по отношение на Целите за устойчиво развитие, глобалните усилия за преодоляване на социалните, икономически и екологични проблеми на човечеството;
 • Повишаване на капацитета на кандидатстващите организации за осъществяване на международни партньорства в областта на социалните иновации и социалното предприемачество.

Активности в рамките на проекта:

 1. Проучване на състоянието и нивото на разпознаване на STEM предприемачеството като кариерна пътека
 2. Разработване на обучителна програма с фокус върху Целите за устойчиво развитие, STEM и предприемачество и провеждане на обучения
 3. Разработване на отворени образователни ресурси
 4. Управление на проекта и транснационални срещи
 5. Разпространение на резултатите от проекта

Резултати от проекта:

Изграждане на капацитет за социално предприемачеството базирано на наука , като възможна кариерна пътека и повишаване на разбирането на важността за активно гражданство и инициативност за решаване на конкретни социални и екологични проблеми у 60 младежи.

Продукти от проекта:

Продукт 1. Доклад-анализ от проучване;

Продукт 2. Обучителна програма за социално предприемачество базирано на науката, целяща да постигне Целите за устойчиво развитие;

Продукт 3.  Отворен образователен ресурс под формата на дигитализирани обучителни материали.

Какво предстои да се случи?

 • Провеждане на интервюта със заинтересовани страни;
 • Провеждане на анкетно проучване с младежи;

Проектът е с продължителност до 2025 година.

Ако желаете да разберете повече за проект STUDentrepreneurs, предстоящите дейности и резултати, както и за работата на партньорите  следете фейсбук страницата ни и www.kauzi.org 

 

en co funded by the eu pos

Проектът се финансира по програма „“Еразъм +“

Тази публикация е създадена от фондация "Каузи", съдържанието ѝ е изцяло отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не отразява задължително позицията на програма „Еразъм +“ и ЕК.

©2024 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД