Проекти

STEM ученическо предприемачество за устойчиво развитие
/STUDentrepreneurs/

Проектът е съфинансиран по програма „Еразъм+“
KA210-YOU, Малки партньорски проекти, сектор „Младеж“
Проект № 2023-3-BG01-KA210-YOU-000178414
Image

Проектът

STEM образованието и STEM предприемачеството са тема, която все повече намира поле за приложение в различните образователни системи  включително благодарение на провеждането на неформални обучения по темата. Социалното предприемачество е нова концепция и ефективен подход за решаване на социални проблеми с бизнес решения, но същевременно то е свързано с постигането на целите за устойчиво развитие.  Проектът поставя основите на създаването на възможности за генериране на социални и екологични бизнес иновации обвързани с обучението по природни и точни научки в контекста на постигане на Целите за устойчиво развитие. 

Цели на проекта

 • Проучване и анализиране на сегашното състояние на уменията, нагласите и възможностите за насърчаване, мотивация и реализиране на социални иновации и социални бизнес, базирани на природните науки идеи в България, Гърция и Испания;
 • Създаване на знания и умения за развиване на нови предприемачески модели, базирани на социални иновации, принципите на устойчивото развитие, чрез неформално обучение у 60 млади хора от България, Гърция и Испания;
 • Подпомагане на дигитализирането на процеса на учене на млади хора от уязвими групи чрез предоставяне на възможности за онлайн и дистанционно учене;
 • Обединяване на 9 обучители и консултанти от партньорските организации, които   да подпомагат и насърчават младите хора в търсенето на иновативни подходи за разрешаване на социални и екологични проблеми в общността;
 • Повишаване на обществената осведоменост по отношение на Целите за устойчиво развитие, глобалните усилия за преодоляване на социалните, икономически и екологични проблеми на човечеството;
 • Повишаване на капацитета на кандидатстващите организации за осъществяване на международни партньорства в областта на социалните иновации и социалното предприемачество.

Активности в рамките на проекта:

 1. Проучване на състоянието и нивото на разпознаване на STEM предприемачеството като кариерна пътека
 2.  Разработване на обучителна програма с фокус върху Целите за устойчиво развитие, STEM и предприемачество и провеждане на обучения
 3.  Разработване на отворени образователни ресурси
 4. Управление на проекта и транснационални срещи
 5. Разпространение на резултатите от проекта

Резултати от проекта:

 • Изграждане на капацитет за социално предприемачеството базирано на наука , като възможна кариерна пътека и повишаване на разбирането на важността за активно гражданство и инициативност за решаване на конкретни социални и екологични проблеми у 60 младежи.

Продукти от проекта:

Продукт 1. Доклад анализ от проучване;

Продукт 2. Обучителна програма за социално предприемачество базирано на науката, целяща да постигне Целите за устойчиво развитие;

Продукт 3.  Отворен образователен ресурс под формата на дигитализирани обучителни материали.

kauzi_logo_eng.jpg
Фондация „Каузи“ (България)

Регистрирана на 26.10.2009 г. в София и определя като своя мисия „да работи за създаване на хармоничен, устойчив и оперативно съвместим бизнес и гражданско общество, което се управлява от активни, конкурентоспособни, отговорни и достойни хора – граждани на България, Европа и света”.

В своята 12-годишна дейност екипът на фондация „Каузи“ работи за мотивацията, кариерното и личностното развитие на младите хора и младежите с увреждания. Фондацията е организирала 8 национални младежки предприемачески борса и две международни с участници от Сърбия. През този период над 700 младежи се възползваха от информационни услуги, 300 получиха съвети за предприемачество, образование, кариерно развитие, социална интеграция и над 300 участваха в обучения, организирани от фондацията.

Основните цели на фондацията са:

 • Създаване на условия и програми за интеграция на деца и младежи с увреждания;
 • Създаване на възможности на децата и младежите за пълноценно развитие и придобиване на социални, творчески и професионални умения;
 • Придобиване на знания, умения и опит сред младите предприемачи и МСП за изграждане на предприемачески умения и активно участие в процесите на пазарната икономика.
e06e393a-6ea1-4afd-9257-709f4d66b926-2.png
Социално предприятие „Лиофило“ (Гърция)

„Лиофило“ е идиом за маслинови листа на гръцки език. Социалното предприятие, в хармония с принципите на кръговата икономика и чрез технологии, създава нов природосъобразен материал (Национален патент, Оценка от Световната организация за интелектуална собственост) от неизползвани маслинови листа и биолепила. Неговата иновация се крие в начина на обработка и политиките за еко-управление на биомасата от маслинови листа, която се изхвърля по време на производствения процес на зехтин. 

Един от основните цели на „Liofyllo“ е събуждането на еко-съзнанието на обществото и запознаването му с концепциите за рециклиране, кръгова икономика и устойчиви зелени решения, които да бъдат възприети и прилагани в ежедневието. „Liofyllo“ дава приоритет на действия, насочени към изграждане на капацитет в области, свързани с устойчивостта на околната среда, включително тези, които са част от приноса на образованието и културата.

„Liofyllo“ подкрепя активното гражданство и етиката в ученето през целия живот. Не само правната форма на дружеството (социално кооперативно предприятие), но и неговата собствена организационна култура осигурява възможността всеки член да има равни права при вземането на решения в дружеството. 

jovesolides_logo.png
JOVENES HACIA LA SOLIDARIDAD Y EL DESARROLLO /Jovesolides/
Испания

Jovesolides е неправителствена организация, работеща с уязвима общност в околностите на град Валенсия. Организацията насърчава консолидирането на нови инициативи чрез обучение и подкрепа, особено за хора с ограничени финансови ресурси. Организират се лаборатории, които предоставят ресурси и създават методологии, които допринасят с творчески решения на социални проблеми.Jovesolides организира пространства за колективно вдъхновение, като Международния форум за социални иновации, за да споделя най-новите тенденции и да улеснява работата в мрежа. Организацията подобрява качеството на живот на хората по света чрез устойчиви във времето проекти и методи, създава решения на социални проблеми по ефективен начин, който може да бъде възпроизведен в други контексти и да бъде прилаган в други страни и трансформира общностите в които работи към позитивна промяна и хората, които участват в дейностите на организацията. Jovesolides работи успешно в 5 държави, 91% от ползвателите на услуги са от жени.

Професиите, които ще спасят света

Проектът се финансира по Програма "Европа" 2022 на Столична община. Водеща организация е фондация "Каузи", партньор по проекта е Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Image

 Основна цел на проекта е да срещне ученици, студенти, учители, преподаващи природни и точни науки, от училища в столицата с представители на академичната институция - Стопански факултет на СУ и практици, които да ги запознаят с нуждите за развитие на зелена икономика и развитието на умения за заемането на зелени професии. Проектът създава възможност за младите хора да направят следващата стъпка към по-устойчиво бъдеще.

Специфични цели на проектното предложение са: 

 • Създаване на наръчник и обучителна програма „Зелена кариера“;
 • Въвеждане на добра практика за взаимодействие между местната власт, гражданския сектор и образователни институции за подобряване на качеството на живот в столицата чрез обучение и информационна кампания;
 • Повишаване на обществената ангажираност за възможностите за кариерно включване и ограничаване на вредните емисии, активиране на гражданите за активни действия в тази насока чрез създаване на чувствителност по темата;
 • Повишаване на знанията относно устойчивостта и зелената икономика;
 • Развитие на „зелени“ умения и компетентности;
 • Възможности за работа и създаване на връзки;
 • Създаване на информационен портал, запознаващ със зелените индустрии и професии като възможен перспективен кариерен път

logo pr evropaПроектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община -  Програма Европа 2023

 

Connecting Schools With Green Economy – Създатели на идеи за по-добър климат чрез въглеродно ограмотяване

Проектът се финансира по програма „Младите за климат на промяна“ на фондация „ЕкоОбщност“ като част от проекта “Климат на промяна“ (#ClimateOfChange), съфинансиран от Европейската комисия в рамките на програма DEAR (Програма за образование за развитие и повишаване на информираността).

 Основна цел на проекта е да повиши знанията и уменията за опазване на околната среда и устойчиво потребление чрез въглеродно ограмотяване на ученици, прилагане на иновативна методика за екологично образование и представянето ѝ на учители от училища в и извън София. Като допълнителен ефект ще се търси повишаване на обществената информираност, вкл. чрез включване на родители и заинтересовани страни по отношение на екологичното образование в учебните заведения.

Специфични цели:

 • Повишаване на съзнателността на младите хора за тяхната роля и отговорност относно причините, коренящи се в предизвиканите от човешката дейност промени в климата и последиците от тях в човешки, социален и икономически план, чрез популяризиране на темата „въглеродна грамотност“ и налагането ѝ в ежедневието на младите хора;
 • Запознаване на младите хора със „зелените“ професии, възможностите и предизвикателствата, свързани с тях;
 • Оказване на помощ на младите хора да развият „зелени“ умения, за да се подпомогне прехода към начин на живот с нулев въглероден отпечатък;
 • Да се изгради мотивация за отговорно потребление в различни сфери от личния, училищния и професионален живот;
 • Изграждане на екосъзнание в младежите, за да израснат като отговорни към себе си, околните и природата граждани, подготвени за бъдещето.
Image

Въглеродна грамотност 2.0

Проектът се финансира по Програма "Европа" 2022 на Столична община. Водеща организация е фондация "Каузи", партньор по проекта е Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Image

 Основна цел на проекта е да се надгради постигнатото в проект „Въглеродна грамотност – път към повишаването на качеството на живот в София“ изпълняван в партньорство със Столичен инспекторат и Су "Св. Климент Охридски" и да се допълни механизма за взаимодействие между образователна институция, граждани и граждански организация на местно ниво за повишаване на качеството на живот в столицата чрез подобряване на атмосферния въздух и намаляване на въглеродните емисии. 

Специфични цели на проектното предложение са: 


• Надграждане на резултатите, постигнати в рамките на пилотния проект за въглеродна грамотност чрез създаване на дигитално място за споделяне на образователни и информационни ресурси с цел разширяване на целевите групи и аудитории.
• Популяризиране на темата „въглеродна грамотност“ извън рамките на тесните специалисти и налагането ѝ в ежедневието на все повече граждани.
• Създаване на политически документ, който да показва пътя за постигане на въглеродна неутралност на София в следващите години с участието на множество заинтересовани страни.

logo pr evropaПроектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община -  Програма Европа 2022

 

УНИПРЕД - деца обучават деца

Проектът се финансира по Програма "Европа" 2022 на Столична община. Водеща организация е сдружение "Алианс за регионални граждански инициативи" и изпълнява проекта в партньорство с фондация "Каузи" и 90 СУ "Ген. Хосе де Сан Мартин"
Image

Основна цел на проекта е надграждането на иновативна форма на взаимодействие между общинско училище и граждански организации за създаването и прилагането на практика за насърчаване на предприемачеството, придобиване на умения на 21 век и провокиране на интерес към науката като възможна кариерна пътека за ученици от район Люлин на София.

Специфичните цели на проектното предложение са:

 • Създаване на дигитална обучителна платформа с безплатен достъп за публикуване на обучителни ресурси в направленията: - СТЕМ предприемачество и лидерски и презентационни умения за младежи;
 • Надграждане на добра практика за обединяване на формалното образование по природни науки и неформалното обучение по предприемачество за решаване на локални проблеми.
 • Насърчаване на СТЕМ предприемачеството като кариерна пътека сред млади хора за разрешаване на социални и екологични предизвикателства на местно ниво;

 

logo pr evropaПроектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община -  Програма Европа 2022

 

Партньорство за насърчаване и подкрепа на младежкото социално предприемачество /PESYSE/

Проектът е съфинансиран по програма „Еразъм+“
KA210-YOU, Малки партньорски проекти, сектор „Младеж“
Проект № 2021-2-BG01-KA210-YOU-000050469
Image

Проектът

Социалното предприемачество е сравнително нова концепция и ефективен подход за решаване на социални проблеми с бизнес решения. В същото време младите хора са чувствителни към социалните въпроси и опитът на партньорите по проекта показва, че много предприемачи на възраст от 18 до 29 години се насочват към социалното предприемачество, въпреки че не могат точно да дефинират своите дейности в тази област.

Цели на проекта

 • Да проучи и анализира текущото състояние на уменията, да подчертае възможностите за реализация на социални иновации и социални бизнес идеи.
 • Да се създадат знания и умения за разработване на нови предприемачески модели, базирани на социални иновации и принципите на устойчивото развитие, у 60 младежи.
 • Да се подпомогне дигитализацията на учебния процес на младежи от уязвими групи
 • Да обединят 12 обучители и консултанти за подкрепа и насърчаване на младите хора в социалното предприемачество

Активности в рамките на проекта:

 1. Проучване и анализ на текущото състояние на възможностите за реализация на социални бизнес идеи и социални иновации
 2. Разработване на програма за обучение по социално предприемачество
 3. Виртуални транснационални обучения
 4. Управление на проекта и транснационални срещи
 5. Разпространение на резултатите от проекта

Резултати от проекта:

 • Изграждане на капацитет за социално предприемачество у 60 младежи
 • Създаване на възможности за генериране на социални иновации от младите хора

Продукти от проекта:

Продукт 1. Проучване и анализ на текущата ситуация

Продукт 2. Програма за обучение по социално предприемачество и иновации

Фондация „Каузи“ (България)
kauzi_logo_eng.jpg

Регистрирана на 26.10.2009 г. в София и определя като своя мисия „да работи за създаване на хармоничен, устойчив и оперативно съвместим бизнес и гражданско общество, което се управлява от активни, конкурентоспособни, отговорни и достойни хора – граждани на България, Европа и света”.

В своята 12-годишна дейност екипът на фондация „Каузи“ работи за мотивацията, кариерното и личностното развитие на младите хора и младежите с увреждания. Фондацията е организирала 8 национални младежки предприемачески борса и две международни с участници от Сърбия. През този период над 700 младежи се възползваха от информационни услуги, 300 получиха съвети за предприемачество, образование, кариерно развитие, социална интеграция и над 300 участваха в обучения, организирани от фондацията.

Основните цели на фондацията са:

 • Създаване на условия и програми за интеграция на деца и младежи с увреждания;
 • Създаване на възможности на децата и младежите за пълноценно развитие и придобиване на социални, творчески и професионални умения;
 • Придобиване на знания, умения и опит сред младите предприемачи и МСП за изграждане на предприемачески умения и активно участие в процесите на пазарната икономика.
Социално предприятие „Лиофило“ (Гърция)
e06e393a-6ea1-4afd-9257-709f4d66b926-2.png

„Лиофило“ е идиом за маслинови листа на гръцки език. Социалното предприятие, в хармония с принципите на кръговата икономика и чрез технологии, създава нов природосъобразен материал (Национален патент, Оценка от Световната организация за интелектуална собственост) от неизползвани маслинови листа и биолепила. Неговата иновация се крие в начина на обработка и политиките за еко-управление на биомасата от маслинови листа, която се изхвърля по време на производствения процес на зехтин. 

Един от основните цели на „Liofyllo“ е събуждането на еко-съзнанието на обществото и запознаването му с концепциите за рециклиране, кръгова икономика и устойчиви зелени решения, които да бъдат възприети и прилагани в ежедневието. „Liofyllo“ дава приоритет на действия, насочени към изграждане на капацитет в области, свързани с устойчивостта на околната среда, включително тези, които са част от приноса на образованието и културата.

„Liofyllo“ подкрепя активното гражданство и етиката в ученето през целия живот. Не само правната форма на дружеството (социално кооперативно предприятие), но и неговата собствена организационна култура осигурява възможността всеки член да има равни права при вземането на решения в дружеството. 

„Braga Mobility Open“ (Португалия)
bragamob-logo-1-1.jpg

„Braga mob“, е МСП с 16-20 служители, със седалище в Брага и опит в мобилността, като са приемали значителен брой участници по програмата „Еразъм+“.

Мисията на компанията е да създава и насърчава образователни, културни, социални и развлекателни дейности, насочвайки ползите от мултикултурализма към нарастващ брой хора със стремеж към отлично ниво на услугите. „Braga mob“ иска да развие бизнес и професионални отношения с всякакви видове бизнеси, училища, НПО, местни и национални правителствени организации в цяла Европа.

„Braga mob“ също така предоставя услуги, съобразени със специфичните нужди на ръководителите и техническите експерти, особено тези, които участват в областите на този проект. С широка мрежа от местни офиси и екип от професионалисти, компанията си партнира с няколко обекта в град Брага, работещи в различни професионални области, съответстващи на обхвата на програмата „Еразъм+“.

Гражданската организация „Проактив“ (Сърбия)
proactiv-1.jpg

Регистрирана през февруари 2010 г. Десет опитни активисти с над 65 години опит в сектора на организациите на гражданското общество, особено в младежката програма, решиха да създадат „Проактив“.

Екипът на „Проактив“ е основан, защото вярва в бъдещето на един професионализиран сектор на организации на гражданското общество, който да е част от гражданите, да съжителства с реалните проблеми и нужди на хората в местните общности и да е готов да подходи професионално и отговорно към решаването на тези проблеми.

Мисията на „Проактив“ е да създаде стимулираща, проактивна среда чрез граждански действия в Югоизточна Сърбия и местните общности на Балканите.

Нашата визия е Сърбия на проактивни граждани.

Целите на сдружение „Проактив“ са:

 • Децентрализацията като основа за по-нататъшно политическо и икономическо развитие на Сърбия;
 • Развитие на капацитета на обществото за интегриране на Сърбия в Европейския съюз;
 • Икономическо развитие на Сърбия със специално внимание към южната част на Сърбия;
 • Укрепване на капацитета на младите хора да поемат активни роли в обществото;
 • Уважение към гражданите на Сърбия като активни участници в процесите на вземане на решения.

YouthFor21Century – умения на 21 век

Проектът е финансиран от Министерство на младежта и спорта, Национална програма за младежта (2021-2025), Тематична област „Неформално обучение за придобиване на умения и ключови компетентности“
Image

Цел на проекта е създаването на възможности за младите хора за участие в разнообразни форми и подходи на неформално обучение (онлайн и офлайн) за усвояване на умения на 21 век – дигитална грамотност, финансова грамотност, гражданска активност и лидерство.

 • Създаване на специфичен инстроментариум (онлайн и офлайн) за неформално учене за придобиване на нови умения от младите хора от районите на Люлин и град Сливница
 • Осигуряване на достъп до качествени младежки услуги за придобиване на умения на 21 век и насърчаване на гражданската активност

Чрез проекта се цели създаване на алтернативни възможности за младите хора и развиването на потенциал, за да се справят с реални рискове свързани с дигиталната и финансова грамотност, както и да придобият умения за активно гражданство и младежко лидерство. Чрез дейностите по проекта ще се подобри качеството на живот и реализацията на младите хора.

 

blue-and-pink-modern-tech-electronics-and-technology-retractable-exhibition-banner-1.png

Въглеродната грамотност – път към повишаването на качеството на живот в София

Проектът се финансира по Програма Европа на Столична община. Водеща организация е фондация „Каузи“ и изпълнява проекта в партньорство със Столичен инспекторат към Столична община и Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Image

Цели на проекта са:

 • Създаване на механизъм за взаимодействие между публични и образователни институции, граждани и граждански организации на местно ниво, водещ до повишаване на качеството на живот в София чрез подобряване на атмосферния въздух и намаляване на въглеродните емисии;
 • Създаване на обучителна програма по темата „въглеродна грамотност“, насочена към граждани, бизнес и контролни органи;
 • Изграждане на капацитет по отношение на „въглеродната грамотност“ у общински служители, ангажирани със следенето и контрола на качеството на атмосферния въздух;
 • Въвеждане на добра практика за взаимодействие между местната власт, гражданския сектор и образователна институция – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, за подобряване на качеството на атмосферния въздух в столицата чрез обучение и информационна кампания;
 • Повишаване на обществената ангажираност по отношение на вредните емисии, активиране на гражданите за активни действия в тази насока чрез създаване на обществена чувствителност по темата.

В рамките на проекта ще бъдат изпълнени дейностите:

 • Адаптиране на добра практика и създаване на обучителна програма
 • Провеждане на пилотно обучение за инспектори от Столичен инспекторат
 • Провеждане на информационна кампания

Очаквани резултати:

 • Разработен наръчник за прилагане на добрата практика за въглеродна грамотност, включващ анализ, препоръки и конкретни стъпки;
 • Обучителна програма и обучителни материали на тема „въглеродна грамотност“, включваща минимум 3 обучителни модула
 • Обучителни видеа
 • Провеждане на обучение за инспектори от Столичен инспекторат
 • Информационно видео   

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община -  Програма Европа 2021

Stolichna

Ученически научни инициативи - предизвикателства за предприемачество (УНИПРЕД)

Проектът се финансира по Програма Европа на Столична община. Водеща организация е сдружение АРГИ и изпълнява проекта в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“
Image

Цели на проекта са:

 • Въвеждане на иновативна форма на взаимодействие между общински училища и неправителствени организации за създаването и прилагането на практики за насърчаване на предприемачеството
 • Придобиване на умения на 21 век
 • Провокиране на интерес към науката като възможна кариерна пътека
 • Организиране на „Младежка научна предприемаческа борса“

В рамките на проекта ще бъдат изпълнени дейностите:

 • Разработване на обучителна програма
 • Обучения по предприемачество и ЦУР
 • Експериментално-лабораторна работа и изготвяне на бизнес планове
 • Ученическа предприемаческа борса
 • Информационна кампания

Проектът разглежда предприемачеството като поле за развитие на умения на 21 век и цели те да бъдат приложени с прилагането на иновативни решения, базирани на науката.

Очаквани резултати:

 • Разработена методика, наръчник за ученици „Как да превърнем социалните и екологични предизвикателства в бизнес“
 • Информационни и обучителни видеа
 • Проведени обучения с ученици
 • Запознати учители с методиката на обучение
 • Разработени ученически бизнес планове и тяхното представяне
 • Проведена ученическа научна предприемаческа борса с 20 участници, представени 10 предприемачески идеи, пред инвеститори и организирани 3 мотивационни сесии

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община -  Програма Европа 2021

Stolichna

GOAL
Sustainable Global Objectives Applied by Local Youths (GOAL)

Проектът е съфинансиран от ЕС по програма Interreg-IPA CBC България - Сърбия
Image

Проект Sustainable Global Objectives Applied by Local Youths (GOAL), в който фондация „Каузи“ е партньор цели да повиши осведомеността относно важността на целите за устойчиво развитие, въздействието им върху живота на хората във връзка с тяхното благосъстояние.

Проектът ще спомогне за повишаване на осведомеността относно целите за устойчиво развитие, които са инициатива за справяне с екологични, икономически и социални проблеми. Идентифицирането на причините за съществуващите проблеми в региона ще са база за създаването на възможни решения, които ще спомогнат за развитието му и преодоляване на неравенствата. 

Проектът се изпълнява по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, с водещата организация „Proactive“.Организация  „Proactive” от град Ниш, Сърбия, притежава над 10 годишен опит в работата с младежи. Партньори в проекта са организация „Timok Youth Center“ от град Зайчар, Сърбия, която работи по въпросите за младежките политики, развитието и подкрепата на младежки инициативи. Организацията е един от учредителите на Национален младежки съвет. Партньор в проекта е и  сдружение „Активно общество“ от град Видин, България. Сдружението работи  с младежи и управлява Младежки информационно-консултантски център.       

В рамките на проекта ще бъдат създадени:

 • Общност от партньори (организации, НПО и индивидуални участници), които ще промотират в обществото  отговорното потребление, здравословния начин на живот и екологията
 • Двуезичен Уеб портал с викторини, събития, ресурси и видеоклипове
 • Интерактивни събития за младежи, семинари и срещи
 • Провеждане на „Глобални игри за устойчивост“ по темата за Глобалните цели за устойчиво развитие

Проектът ще продължи до края на 2021 година.

S.I.M.P.L.E.
Social Impact Measurement Plan, Learning and Empowerment

KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT n° 2020-1-IT01-KA202-008523
Image

Проектът S.I.M.P.L.E. (Social Impact Measurement Plan, Learning and Empowerment), KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT n° 2020-1-IT01-KA202-008523, в който фондация „Каузи“ е партньор, цели да идентифицира устойчивите пътища, бизнес модели и методологии за измерване на социалното въздействие, които да бъдат ползвани от малки и средни предприятия като добри практики на национално, европейско и международно ниво. Ще бъдат установени и уменията, от които се нуждаят малките и средни предприятия, за да постигнат тази трансформация.

Проектът е финансиран от програмата Еразъм+. Координатор е италианската организация ISRE, а партньори са Италианската търговска камара в Барселона, PIMEC – каталунска застъпническа организация, която работи за интересите на микро и малки предприятия и самонаети лица, Търговската камара на Словения, Prism Consulting от Италия и Университета за социални и политически науки Panteion в Атина.

В рамките на двугодишния проект ще се:

 • Създаде програма за обучение за устойчивост и корпоративни социални иновации (IO1), която да е съобразена с текущите нужди и моментното състояние във всички участващи страни;
 • Създаване на  интерактивни и игрови (геймифицирани) отворени образователни ресурси (IO2), насърчава използването на нови технологии за повишаване на капацитета на организациите чрез включване на игрови методи и създаването на интерактивен игрови образователен ресурс;
 • Разработване на методи и инструменти за измерване на соцвиалното въздействие (IO3), стандартизират методи и инструменти за измерване на социалното въздействие в малки и средни социални предприятия.

Проектът е с продължителност от ноември 2020 до октомври 2022 г.

I.S.R.E. Салезиански международен висш институт за образователни изследвания - ИТАЛИЯ
.png
Мисията на I.S.R.E.е да насърчава изучаването, изследването и документирането, ориентирането и експериментирането с образователни и обучителни дейности, като същевременно  допринася за културния растеж на територията, включително подкрепяне на  социалната солидарност според християнските ценности.
I.S.R.E притежава 3 основни области на работа:
 • Значими партньорски проекти на местно, национално и международно ниво;
 • Научни изследвания;
 • Обучителни дейности.
Търговска камара Италия– Барселона – ИСПАНИЯ
r.png

Италианската търговска камара в Барселона е испанска организация с нестопанска цел на промишлени и търговски предприятия, професионалисти и търговци, които желаят да работят активно за развитието на икономическите отношения в Европа, особено между Италия и Испания.Камарата насърчава и подкрепя различните фази на процеса на интернационализация, като предоставя търговска помощ на испански, европейски и италиански компании чрез своите големи международни мрежи.

PIMEC организация на малките и средни компании от Каталуния - ИСПАНИЯ
pimec.jpg

PIMEC е най-важната работодателска организация, която представлява и подкрепя интересите на микро, малки и средни предприятия (МСП) и самостоятелно заетите лица в Каталуния.PIMEC наброява над 100 000 МСП, като е най-голямата асоциация на МСП в Испания.Участва в 300 съвета на директорите и работни комисии с най-представителните публични администрации и социални агенти.

PRISM CONSULTING SRL – ИТАЛИЯ
logo-prism-200x100_bw.png

PRISM Consulting S.r.l.произвежда продукти и предоставя услуги, способни да: повишат ефективността и конкурентоспособността на организациите;стимулират икономическия растеж и растежа на заетостта;подкрепят иновациите, интернационализацията и транснационалното сътрудничество;насърчават развитието на уменията на човешките ресурси;осигуряват лесен достъп до комуникационни и информационни инструменти.


Център за бизнес обучения към Търговско промишлена камара - СЛОВЕНИЯ
cpu-gzs-logo-daljsi.jpg

Мисията на Словенската търговско-промишлена камара – Институт за бизнес обучение (CPU) е да предостави на компаниите качествени, съвременни и приложими знания, обогатени с международен опит и примери за добри практики.CPU е обучителен център, който притежава традиция и значителен опит в разработването, организирането и провеждането на професионални и технически семинари, курсове за обучение, семинари, краткосрочни и дългосрочни курсове и други събития, които отговарят на нуждите на техните клиенти.

Университет по социални и политически науки Пантеон - ГЪРЦИЯ
logo_long.png

Университетът за социални и политически науки Пантеон (PANTEION) има честта да бъде най-старият университет по социални и политически науки в Гърция, основан през 1927 г., с голям принос за популяризирането и развитието на социалните и политически науки в Гърция.Това е една от водещите академични общности в Гърция, със съответната репутация, особено в областта на конституционното, административното и международното право, международните отношения, икономиката, социологията, политическите науки, психологията и изследванията на медиите.

Дигитализацията-възможност за придобиване на нови знания и умения за заетост на младите хора в малките населени места /DigiYouth/

Проектът е финансиран от Национална програма за младежта (2016-2020), Подпрограма 2 „Национални младежки инициативи и кампании“
Image

Цел на проекта е активизиране на младите хора в малки населени места,създаване на диитални умения и умения за заетост в градовете Ихтиман и Сливница.

Специфични цели:

 • Осигуряване на достъп до качествени младежки услуги за придобиване на дигитални умения и компетенции за повишаване на пригодността за заетост чрез обучителни програми, базирани на проучени потребности на млади хора;
 • Стимулиране на гражданската активност на младите чрез показване на добри примери и организиране на мотивационни сесии.

 

Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш

Проектът е финансиран от Европейски социален фонд по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Image

Цел на проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“ е да предложи интегриран подход  за повишаване качеството на живот, социално включване и намаляване на бедността, както и до трайна интеграцияп на маргинализирани общности, чрез реализация на комплексни мерки. 

Цели на проекта са: 

 •  Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализираните групи;
 • Осигуряване на достъпа до образование и обучение;
 • Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги;
 • Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи

Специфична цел е подкрепа за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение. 

 

Креативна каравана

Проектът е съфинансиран от ЕС по програма Interreg-IPA CBC България - Сърбия.
Image

Основната цел на проекта „Креативна каравана” е да разшири информираността и да предостави умения в областта на предприемачеството сред младежите чрез иновации в образователната система и нови модели на комуникация и представяне. Фокус е поставен върху младежите със творчески професии или образование - архитектура, дизайн, ИТ, фотография или др.

Една от основните цели на проекта е подобряването на предприемаческите умения на младите хора и тяхната креативност, както и преходът от образование към работа.Проектът предвижда редица обучения. Целта на обученията е да подготви младежите, които от своя страна да използват творческия си потенциал и ентусиазъм за разрешаване на казуси и подпомагане на развитието на социални бизнеси.

Заедно с младежите и техните ментори бизнесите, които са участници в проекта ще търсят решения на текущи или стратегически проблеми, ще работят върху възможностите за растеж и ще подобряват бранда си, маркетинговата си стратегия и цялостния бизнес модел.

 

Микрофонд B4B HUB

Финансов донор на проекта е "Български фонд за жените". Водеща организация по проекта е Фондация "Генерация" с партньор Фондация "Каузи"
Image

Микрофонд за подпомагане на начинаещи предприемачи

Съвместен проект на Фондация "Генерация" в партньорство с Фондация "Каузи"  насочен към жени от Северозападна България. Създаденият микрофонд B4B HUB, цели социално тоговорни компании да подпомагат начинаещи предприемачи чрез стоки и услуги, необходими в началния етап на тяхната дейност. 

Хъбът работи като платформа за насърчаване на предприемачеството - път към икономическа независимост и обществената отговорност на малките и средни компании към стартиращи такива.

Основни дейности:

 1. Провеждане на информационна кампания в градовете Видин, Враца, Монтана и Лом
 2. Кандидатстване и селектиране на кандидатките
 3. Връчването на стоки и услуги на селектираните от комисия подадени заявления

 

WENTPower - Женското предприемачество – сила за независимост

Финансов донор на проекта е "Български фонд за жените". Водеща организация по проекта е Фондация "Генерация" с партньор Фондация "Каузи"
Image

Женското предприемачество – сила за независимост

С реализирането на проекта Фондация "Генерация" в партньорство с Фондация "Каузи" целят насърчаването и подпомагането на предприемачеството за овластяване на млади жени и момичета от град Лом.

Основни дейности:

 1. Провеждане на информационна кампания
 2. Обучения за стартиране и усправление на бизнес
 3. Консултации за изготвяне на бизнес план
 4. Предоставяне на 2 стипендии за участие в Младежката предприемаческа борса
 5. Изготвяне на ръководство за начинаещи предприемачи

Основна цел на проекта е насърчаването и пдопомагането на предприемачество сред момичетата и младите жени в град Лом.  Това ще помогне за преодоляване на бедността и икономическата независимост, повишаването на качеството на живот и овластяването им.

 

Повишаване на предприемаческия капацитет - път към активно социално включване

Проект по Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2014-2020, съфинансиран от ЕСФ
Image

Основни цели на проекта са:

 1.  Повишаване на мотивацията и информираността на безработни, неактивни млади хора до 29 години за започване на самостоятелна стопанска дейност, информиране за ползите и предимствата на бизнес планирането и управлението и запознаване с добри примери и успешни практики.
 2. Повишаване на капацитета на безработни, неактивни, млади хора до 29 години, желаещи да започнат собствен бизнес и  самостоятелна стопанска дейност и самонаемане.
 3. Утърждаване на предприемачеството, като един от най-ефективните методи за справяне с безработицата и професионалното развитие.

 

Проектът предоставя обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения. Предоставят се и консултантски услуги за подготовка на самостоятелна сдтопанска дейност.

 

 

Местните власти- активен партньор за развитие на CREATIVна София, 2016

Фондация „ Каузи” е водеща организация в партньорство с ОКИ Столична библиотека.
Image

Цели на проекта са:

 1. Повишаване ангажираността и капацитета на представителите на местната власт и експерти-практици за внедряване на европейски практики за разкриване и насочване на иновативния потенциал на столицата – в икономическо, социално и културно измерение.
 2. Приемане на нарочна методология - устойчив управленски инструмент, подпомагащ изпълнението на направление „КТИ“ на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София 2016-2020 г., която предвижда редовното участие на експерти и граждански организации в партньорство с местните власти

В рамките на проекта бяха проведени Информационна сесия по културни и творчески индустрии, както и 10 индивидуални консултации между представители на КТИ и различните отдели на районната администрация.

В резултат беше публикуван наръчник „Ролята на местните власти за насърчаване на КТИ“
Изтеглете наръчника в PDF формат

pr ma europa


Проектът се финансира от
Столична община по Програма Европа.

Създаване на междусекторни партньорства за насърчаване на младежкото предприемачество, 2015- 2016

Фондация „ Каузи” е водеща организация по проекта, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
Image

Проектът даде възможност на фондацията да разшити обхвата на дейностите си в още 6 града в страната- Силистра, Русе, Велико Търново, Хасково, Благоевград и Стара Загора. По места беше организиран обществен диалог с всички заинтересовани страни с цел създаване на мрежа за подпомагане и насърчаване на младежкото предприемачество. За тази цел бяха проведени 6 теренни проучвания за състоянието на предприемаческата екосистема в България. Освен това беше проучена добра практика на партньорската организация от Ниш, Сърбия в областта на насърчаването на младежкото предприемачество и създаването на бизнес инкубатор за креативна индустрия.

Дейности по проекта включваха 1) организиране на учебна визита за споделяне на добра практика; 2) споделяне на опит от Младежка предприемаческа борса за консултиране на млади предприемачи; 3)организиране на обществен диалог с всички заинтересовани страни по места за създаване мрежа за подпомагане и насърчаване на младежкото предприемачество; 4) провеждане на кампания за повишаване на обществената информираност.

project 2 donors

Екопоколение, 2012

Сдружение „Българска мрежа на Глобалния договор на ООН” в партньорство с Младежкия информационен консултантски център „Каузи“ и финансовата подкрепа на Столична община стартират проекта „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНИЦИАТИВА „ЕКОПОКОЛЕНИЕ 2012”.
Image

С този проект искаме да повишим екологичната култура и отговорното поведение на децата и младежите от 5 до 18 години към заобикалящата ги среда. В 13 образователни институции (5 детски градини и 8 училища) на територията на София ще организираме занимания за малки и големи, в които ще се учим защо е добре да рециклираме боклука и колко е важно да не пилеем водата.

С пътуваща изложба върху чадъри ще създадем запомнящи се визуални послания, които да изградят трайно отговорно отношение към околната среда както у децата, така и у родители и учители.

sofiaВ детските градини и училищата ще поставим "Дърво на обещанията", на което всяко дете ще има възможността и отговорността да обещае нещо на природата.

Проектът се финансира от
Столична община.

Y-CEENATRA

(Международна младежка мрежа за трансфер на ноу-хау, кариерно развитие и заетост)
Основната цел на проекта Y-CEENATRA е да насърчи кариерното развитие и младежкото предприемачество, да подобри връзката между образованието и бизнеса чрез подпомагане достъпа до информация, обмен на добри практики и изграждане на икономическа синергия за малките и средни предприятия в района на София, Видин и Зайчар.
Image

Партньори на проекта са Тимочки младежки център (www.toc.rs) - една от водещите младежки организации в Сърбия, насочена към разработване на младежки политики, насърчаване и развитие на младежки инициативи, участие на младите хора на регионално и национално ниво и утвърждаване на здравословния начин на живот и Национално сдружение на малкия и среден бизнес (www.nasmb-bg.org) - работи за по-добра икономическа среда и конкурентоспособност като предоставя услуги за повишаване на квалификацията на мениджърите, изготвяне на бизнес планове и инвестиционни проекти.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия.

Повече на http://www.ycbc.eu

Jinger

(Съвместно приложение на иновативни инструменти за развитие на ново поколение предприемачи и професионалисти)
Image

Проектът цели надграждане на резултатите от предишни проекти на фондация „Каузи” и по-конкретно повишаване на заетостта чрез подкрепа за кариерно развитие и насърчаване на предприемачеството за устойчив икономически растеж в трансграничния регион чрез подобряване на достъпа до информация, ИКТ инструменти, трансфер на добри практики и изграждане на икономическата синергия за малките и средни предприятия в област на Кюстендил, област Благоевград (България ) и Югоизточен район (Македония).

jungerПроектът се финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Бивша Югославска република Македония.
Повече на http://www.y-jinger.eu

Библиотека

Step_Forward.jpg
How_to_start.jpg
How_to_enter.jpg
Creative_Sofia.jpg
wentpower_naruchnik.jpg
prozrachnost.jpg
csr_state.jpg

Видео библиотека

Какво е да си предприемач

Регистриране на бизнес

Управление на МСП

Стартиране на бизнес

©2024 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси