Новини

22

Vizualizaciya

 

 

 

Родителската среща се проведе на 22 октомври 2021 г. и е по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“.

В събитието участваха представители на общината, представители на фондация „Каузи“ и родители на ученици от СУ „Цанко Церковски“. Срещата се проведе на откритото пространство на НЧ „Отец Паисий“.

За родителите беше подготвена презентация и практически занимания, в които да участват по групи и индивидуално.

Родителите участваха в занимания за представяне на всяко семейство, по този начин те показаха на останалите участници в родителската среща особеностите на техните семейства и от какви членове се състоят те.

Обмяната на опит между родителките за различните модели на отглеждане на децата даде повод за дискутиране на въпросите свързани с това какво е съвременното семейство, кои са елементите на различните семейства, какво сплотява отделните членове на семейството. Родителите научиха за възможностите, които имат при представяне  на другите семейства пред децата, как те могат да ги опознаят и как да бъдат толерантни спрямо различните деца.

Родителската среща включваше организиран храноден за всички участници.

22.1

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Vizualizaciya

21.4

  

 

 

"Споделяме труда“ беше темата на родителската среща проведена на откритата площ на НЧ „Отец Паисий 1905“ в град Полски Тръмбеш по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“ на 21 октомври 2021 година. В събитието участваха родители и ученици, както и представители на фондация „Каузи“ – София.
По време на срещата родителите имаха възможност да научат нови методи, чрез които могат да запознаят децата си с различните професии. Чрез практически занимания, родителите имаха възможност да се запознаят с професиите на 21 век и професиите на бъдещето, които все повече ще бъдат търсени.
Беше дискутирана темата за нуждата от полагането на труд и как личният пример на родителите помага на децата да се ориентират по-рано в желаната от тях професия и да я работят в последствие с огромно желание.
Родителите се запознаха с възможностите, които предлага кариерното ориентиране на учениците и организираните онлайн и офлайн събития по темата. Запознаха се с професиите на бъдещето, кои са защитените професии и възможностите за онлайн и офлайн работа.

Родителската среща включваше организиран храноден за всички участници.

 

21.3

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

21.2

Vizualizaciya

"Дървото на живота – световно кафене“ беше темата на родителската среща проведена на 21.10.2021 г. в откритата площ на НЧ „Отец Паисий 1905“ в град Полски Тръмбеш по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“.

На родителската среща, родителите бяха запознати с връзката между полагането на усилия за постигане на целите и стимулирането на децата да учат, за да могат да намерят хубава работа. На срещата бяха дискутирани въпросите за основните предизвикателства, пред които ще се изправят децата в бъдеще, както и какви са нужните умения.
Родителската среща започна с представяне на родителите, участващи в нея, с цел опознаването им. Бяха определени правилата на работа по време на родителската среща. Родителите участваха в практически занимания, както самостоятелни, така и групови. При самостоятелните занимания родителите можеха да опишат индивидуални случаи в семейството им, когато заедно с децата си са обсъждали важни решения за тяхното бъдеще. В груповите занимания родителите имаха възможност да опишат нужните умения, които биха искали да притежават децата им, за да се реализират успешно в бъдеще. Всеки от участниците в срещата имаше възможност да зададе своите въпроси и да получи отговор на тях, както от страна на екипа на проекта, така и от страна на останалите родители в срещата.
В събитието участваха родители и ученици, както и представители на фондация „Каузи“ – София.
Родителската среща включваше организиран храноден за всички участници

21.10

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

07 10 2VizualizaciyaПроведе се родителска среща на тема „Семейни празници“ на 7 октомври. Родителската среща проведена в град Полски Тръмбеш по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“. Родителската среща се проведе в сградата на Народно читалище „Отец Паисий 1905“.

В събитието участваха родители и ученици, както  и представители на фондация „Каузи“ – София.

На родителската среща присъстващите се информираха за важността на празниците за децата и как празниците провокират децата да развиват творчеството си. Празниците празнувани в семейството дават възможност на децата да общуват не само вербално, но и емоционално с роднините си. Родителите научиха, че общите семейни празници създават възможност за развитие на семейни ценности в детето и създават атмосфера на сигурност и добри спомени, които да продължат семейните традиции. Празниците са възможност децата да бъдат възпитавани, както в религия, така и в семейни ценности, добри взаимоотношения, емоционална интелигентност  и др.

Присъстващите родители имаха възможност да участват в практически занимания, които бяха насочени към споделяне на семейните празници, които биват празнувани. Те бяха запознати с възможността за създаване на нови празници, които са лично за семейството, като например празнуването на ден на добрата оценка и др. Съвместните щастливи моменти са от изключително значение за това отделните хора да се превърнат в задружно и сплотено семейство

Родителската среща включваше организиран храноден за всички участници.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

07 10 1VizualizaciyaНа 7 октомври бе проведена родителска среща „Моят герой“. Родителската среща проведена в град Полски Тръмбеш по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“. Събитието се проведе в сградата на Народно читалище „Отец Паисий 1905“.

Родителската среща беше фокусирана върху връзката на бащите с децата и какъв ефект имат честите общите занимания. По време на родителската среща беше обърнато внимание на значението на четенето, като общо занимание между родители и деца. Дискутира се значението на изграждане на читателския интерес в родителите.  

Общите занимания между деца и бащи  могат да включват както време прекарвано заедно на вън, така и време прекарвано у дома в гледане на филми, четене на книги, слушане на музика. Обсъди се въпросът за примерите, които дават родителите на децата и значението, което имат добрите примери върху изграждането на личността на децата спрямо личния пример на родителите. Когато родителите дават добри примери – извършват добри дела, не хвърлят отпадъци по улиците, отзивчиви са и помагат на околните и други, то децата растат в добра семейна среда и следват добрите родителски примери.

Беше дискутирана ролята на бащата и как той е необходим физически, и емоционално, за да дава, от една страна, морална подкрепа на майката, но и да бъде опора на нейния авторитет пред детето, когато тя въвежда ред и ясни правила. Децата формират идеала си за баща, мъж, съпруг, въз основа на това, което виждат или мислят, че виждат, когато погледнат баща си. В очите на всяко дете неговият баща е герой.

Родителите дадоха собствени примери, както и споделиха опит помежду си.

Родителската среща включваше организиран храноден за всички участници.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

06 10 2Vizualizaciya

6 октомври 2021 година

„Разкажи ми история“ беше темата на родителската среща проведена в град Полски Тръмбеш по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“. Събитието се проведе в сградата на Народно читалище „Отец Паисий 1905“.

В събитието участваха родители и ученици, както  и представители на фондация „Каузи“ – София.

Родителската среща започна с представяне на участниците в нея, тя беше насочена с усвояване на полезни умения за работа между родителите и децата. На участниците бяха посочени начините за ангажиране на децата и развитие на уменията им да разказват и да разберат връзката между причина  и следствие.

Родителите упражняваха своите умения за съставяне на истории и как да мотивират децата да съставят собствени такива, което би подобрило въображението и ораторските умения. Родителите научиха, че чрез разказването на истории децата могат да изразят себе си, да свързва мислите си и да не са хаотични, да разказва истории. Те имаха възможност да научат за различни въпроси, които могат да провокират децата да участват с интерес в заниманието, например: „На каква тема е историята?“, „Защо тази история е важна за теб?“, „Какво може да се направи (при възникване на определена ситуация)?“. По този начин децата могат да се научат да вземат информирани решения в определени ситуации.

Родителите научиха, че имат съмнения, че се случа нещо с децата им могат да ги провокират, чрез разказването на история да споделят проблемите си и по този начин да намерят решения.

Бяха разгледани видовете интелигентност, като родителите биха могли да използват наученото, когато упражняват практически с децата си всичко научено по време на родителската среща. Всеки от участващите родители имаше възможност да попълни въпросник засягащ видовете интелигентност при детето му, което ще даде насоки за следващи упражнения в домашна среда.

Родителите получиха полезни насоки за развитие на талантите на децата.

Родителската среща включваше организиран храноден за всички участници.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

06 10 1Vizualizaciya

6 октомври 2021 година

.„Дървото на живота“ беше темата на родителската среща проведена в град Полски Тръмбеш по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“. Събитието се проведе в сградата на Народно читалище „Отец Паисий 1905“. Родителската среща започна с представяне на родителите участващи в нея с цел опознаването им. Бяха определени правилата на работа по време на провеждането им. На родителите бяха раздадени въпросници „Аз като родител“ съдържащи въпроси свързани с връзките между родителите и децата им, както и въпроси засягащи семейните ценности и връзките между членовете на семейството. Попълването на въпросниците имаше за цел родителите да опознаят моделите на семейните връзки в различните семейства и да обменят опит. Чрез практическата задача родителите имаха възможност да видят приликите и разликите между различните смеейства и да обсъдят добрите примери свързани с живота в семействата. 

В събитието участваха родители и ученици, както  и представители на фондация „Каузи“ – София.

Родителската среща включваше организиран храноден за всички участници.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

VizualizaciyaНа 6 и 7 октомври ще бъдат проведени родителски срещи в „НЧ Отец Паисий“ град Полски Тръмбеш. Родителските срещи ще бъдат с практическа насоченост. Ще бъдат разгледани темите за развитието на децата и каква помощ могат да окажат родителите, за да насочат децата към правилните избори, ще бъдат разгледани начините за развитие на въображението на децата и ораторските им умения, както и участието на бащите във възпитанието на децата и влиянието на семейните празници върху формиране на ценностната система.

Родителите ще могат да споделят собствен опит, да разкажат повече за практиките в различните семейства, както и да опознаят останалите участващи в родителската среща.

Събитията ще предоставят възможност за придобиване на нови умения в родителите, както и ще ги запознаят с обучителни практически дейности, които да бъдат прилагани в домашни условия, за да бъдат упражнявани с децата в домашна среда.

Roditelska sreshta Moyat Geroi

Roditelska sreshta Semeini Praznici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roditelska sreshta Durvoto na jivota 1 4 klas

Roditelska sreshta Razkaji mi istoriya

 

 

 

 

   

 

 

  

 

----------------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

20210930 154921

SUKauziФондация "Каузи" и Центъра за образователни услуги към Стопанския факултетСофийски университет "Св. Климент Охридски" организираха двудневна младежка лидерска академия, която се проведе в периода 29-30 септември 2021 г.

Програмата на академията беше насочена към мотивирани младежи, проявяващи интерес към придобиване на практически умения в областта на устойчивото лидерство, доброволчеството и гражданското участие.

11 младежи на възраст от 16 до 29 години от цялата страна,  имаха възможност да се запознаят с актуални подходи за лидерство на най-престижните университети в света (Cambridge, Stanford и Harvard) и разискаха характеристиките на онези изключителни личности, които са имали далновидност, решителност и емпатия да преобразят своите организации и общества. Участниците в академията бяха избрани след кандидатстване, според мотивите им за участие в академията.

Те изпробваха инструменти като емоционална интелигентност, интердисциплинарно мислене, дългосрочно планиране, подривни иновации, социално включване, водене чрез ценности и обсъждаха ролята на младежите в създаването на устойчиво бъдеще. Участниците имаха възможност да придобият практически умения за лидерско поведение и комуникация.

Академията се проведе с основната подкрепа на Посолството на Франция.

Програмата включваше следните компоненти:

  • Предизвикателства на нашето време – технологични, екологични, здравни и политически
  • Глобалните цели на ООН за устойчиво развитие и гражданското участие
  • Разпознаване и развитие на лидерски качества за устойчиво развитие
  • Комуникационни техники за устойчиви лидери

За двата дни на академията за участниците бяха осигурени напитки с любезното съдействие на Девин ЕАД

Първият ден на академията се проведе в Стопански факултет на СУ „Цв. Климент Охридски“, участниците представиха себе си и успяха да се запознаят с основните теми на академията. Лекторите д-р Марина Стефанова и д-р Жюстин Томс бяха организирали заниманията за участниците с фокус върху екипна работа и разрешаването на практически казуси.

Вторият ден на академията  беше проведен във Френски културен институт. Участниците имаха възможност да участват в практически занимания, както и да дискутират върху възможността за дизайн на устойчивите организации. През вторият ден на провеждане на академията беше организирано и връчването на сертификатите за участие на младежите кандидатствали в академията.

Сертификатите бяха връчени от Пиер Колио - Съветник по сътрудничеството и културната дейност и Директор на Френски културен институт.

Frensko Posolstvo

 

 

 

 

 

IMG 6559

20210929 100451

243424635 2752086295088847 7629992143189555200 nОнлайн дискусия на тема „Корпоративна прозрачност“ организираха фондация „Каузи“  и Германо-Българската индустриално-търговска камара на 28 септември

Целта на събитието беше насочено към повишаване на обществената чувствителност към проблемите на почтеността, прозрачността и отчетността в работата на българските компании. Чрез ежегоден мониторинг, обмяна на опит и трансфер на ноу-хау от водещи компании второто за България проучване показа напредъкът на компаниите по отношение на устойчивото им отчитане. 

Основна тема на събитието беше представянето на резултатите от второто за България проучване на състоянието на нефинансовото отчитане на българските компании в изпълнение на европейската директива за оповестяване на нефинансова информация. 

Компаниите Титан България  и Кауфланд България се включиха във второто издание на проучването със свои добри практики. 

Конференцията бе открита от доктор Марина Стефанова – председател на Българска асоциация на КСО специалистите и доктор Митко Василев – Изпълнителен директор на Германо-Българската индустриално – търговска камара.

В дискусионните панели се обсъди прехода към задължително устойчиво отчитане и въвеждането на пакет от нормативни промени на европейско ниво,  свързани с изпълнение на приоритетите на Европейския зелен пакт.

Ключов гост - говорител на събитието беше госпожа Мария Алексиу, член на Управителния съвет на най-голямата европейска мрежа за корпоративна устойчивост и отговорност CSR Europe. По време на своя панел Мария Алексиу представи на аудиторията своята презентация на тема „От директивата за нефинансово отчитане към Таксономия на ЕС и директивата за докладване на КСО. Тя представи на присъстващите възможностите за трансформиране на бизнес моделите на бизнеса, устойчивите финанси и корпоративната прозрачност, стандарти и препоръки за нефинансовото отчитане и перспективите, които има бизнесът в променящата се среда.

Ръководител на научният екип д-р Марина Стефанова и членовете на екипа д-р Весела Петрова- Минно-геоложки университет, д-р Емил Николов – Стопанска академия Свищов, Оля Никол, ЕМА Глобален Кампус - Човешки права и демократизация и д-р Стоян Михайлов – управител на социологическа агенция Junction Bulgaria, коментираха получените от изследването резултати. Те бяха част от дискусионния панел на събитието, където беше дискутирана темата за готовността на българските компании за интегрирано отчитане.  В панелът бяха представени основните акценти от изготвения доклад за корпоративна прозрачност на българските компании. В проучването са представени резултатите от проведеното изследване на 78 компании от 9 икономически сектора. 84 % от компаниите имат наличие на КСО информация на корпоративните си сайтове. 59% от компаниите имат декларирана цялостна КСО политика, а 11 % изготвят анализ на икономическите, екологичните и социални аспекти на бизнеса си.  

Дискусия беше проведена и по темата за подкрепата на българските компании  в прехода към интегрирано отчитане, където участие взеха Христина Пендичева от  Министерство на финансите, която отбеляза, че е сериозно предизвикателство за компаниите изготвянето на отчетите за нефинансово отчитане поради липсата на единни стандарти, до този момент.

 д-р Атанас Атанасов  от икономически университет Варна, коментира, че разкриването на финансова и нефинансова информация трябва да даде една пълна картина за резултатите на компанията, както и за съществуващите рискове и перспективи.

 Данил Джоргов от Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България, сподели, че процентът на несъответствие с нормативните изисквания по отношение на отчитането на компаниите е съвсем минимален. Според Данил Джоргов почти няма компании, които да не отговарят на нормативните изисквания във връзка с оповестяването на информация с ЕSG аспект.

В трети панел на конференцията участваха Гергана Димитрова  - мениджър „Корпоративни комуникации и CSR“ на Кауфланд България и Боян Рашев – управляващ партньор на Denkstatt България, които представиха опита и добрите практики на Кауфланд.

Пълен текст на проучването можете да откриете ТУК в рубрика CSR анализи.

Цялата конференция е достъпна на запис ТУК.

Основните акценти от проучването са достъпни във видеата на български и английски език достъпни в YouYube на CSR Advice Box.

- Видео на български език - ТУК.

- Видео на английски език - ТУК.

©2023 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси